Тарифа за пътна такса от 1 януари 2023 г.


Детайлен кадър на осите на товарен автомобил. Броят на осите влияе върху размера на пътната такса

Състав на тарифите за пътна такса

Пътната такса се изчислява от сумата на подлежащата на облагане с пътна такса отсечка, която превозното средство е изминало, и ставка за размера на пътната такса в цент/километър, която при всички случаи включва определен процент за причинените разходи за замърсяване на въздуха, шумово натоварване и инфраструктура.

  • Дяловете от размера на пътната такса за разходи за инфраструктурата и шумовото замърсяване зависят от тегловия клас, като при допустимо общо тегло над 18 тона зависи също и от броя на осите.
  • Дялът от размера на пътна такса за разходи за причинено замърсяване на въздуха зависи от класа на вредните емисии. При това всеки товарен автомобил се причислява към една от шестте категории A, B, C, D, E и F въз основа на неговия клас на вредните емисии. Посочването на класа на вредните емисии е отговорност на клиентите, дължащи пътна такса, клиентите са задължени да посочват правилно всички данни, свързани с пътната такса (принцип на самодекларацията).

Компенсация на пътна такса от регулирането на тарифа през 2021 г.

При въведените към 1.10.2021 г. и валидни до 31.12.2022 г. тарифи за пътна такса за товарни автомобили делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи спадна и със задна дата към 28.10.2020 г. За сметка на това нараства делът на разходите за замърсяване на въздуха. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

За пътувания в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. може да бъде подадено заявление за компенсация на част от пътната такса. Обхватът на компенсацията за размера на пътната такса от подгрупа „Инфраструктурни разходи“ зависи от класа според теглото. Компенсацията може да се заяви пред германската Федерална агенция за логистика и мобилност през онлайн платформата на уебсайта. Претенции може да се предявяват до края на 2023 г.

Допълнителна информация

Намиране на подходящата тарифа

Нашият тарифен калкулатор ще Ви покаже Вашата тарифа за пътна такса. Стартирайте асистента и първо изберете класа на вредните емисии на Вашия автомобил. Въведете съответния клас според броя на осите и теглото. Готово. Всички стойност ще откриете и таблицата отдолу на страницата.

Открийте своята тарифа за пътна такса бързо и лесно

* PMK – класовете за намаляване на частиците представляват стандарти за допълнително оборудване за намаляване на емисиите отделени частици. За категория D е необходим клас за намаляване на частиците PMK 1 или по-висок, а за категория C – клас за намаляване на частиците PMK 2 или по-висок.

** Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите - като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Тарифни таблици

Класове на вредни емисии съгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)

* PMK – класовете за намаляване на частиците представляват стандарти за допълнително оборудване за намаляване на емисиите отделени частици. За категория D е необходим клас за намаляване на частиците PMK 1 или по-висок, а за категория C – клас за намаляване на частиците PMK 2 или по-висок.

** Пътната такса за клас на вредни емисии се представя в информацията за тарифиране към спецификацията за отделните пропътувани отсечки и подробностите за пътуването.

  Категория A Категория B Категория C Категория D Категория E Категория F

Клас на вредните емисии
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 с PMK 2*
S3,
S2 с PMK 1*
S2 S1,
Без клас на вредни емисии
Евро-
Клас на вредните емисии
Евро 6 EEV 1 Евро 5 Евро 4,
Евро 3 + клас за намаляване на частиците 2*
Евро 3,
Евро 2 + клас за намаляване на частиците 1*
Евро 2 Евро 1,
Евро 0
Пътна такса –
Клас на вредните емисии**
07 06 05 04 03 02 01

Размери на пътните такси на километър от 1 януари 2023 г.

* PMK – класовете за намаляване на частиците представляват стандарти за допълнително оборудване за намаляване на емисиите отделени частици. За категория D е необходим клас за намаляване на частиците PMK 1 или по-висок, а за категория C – клас за намаляване на частиците PMK 2 или по-висок.

** Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите - като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Евро клас на вредни емисии Избиране на клас според броя на осите и
Клас според теглото
Шумово замърсяване
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в Cent/km)
Замърсяване на въздуха
Дял от размера на пътната такса за външни разходи (в Cent/km)
Инфраструктура
Дял в пътната такса (в Cent/km)
Размер на пътна такса
(в Cent/km)
Евро 6 7,5 – 11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12 – 18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t до 3 оси** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t над 4 оси** 1,2 2,3 15,5 19,0
Евро 5, EEV 1 7,5 – 11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12 – 18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t до 3 оси** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t над 4 оси** 1,2 6,2 15,5 22,9
Евро 4, Евро 3 + PMK 2* 7,5 – 11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12 – 18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t до 3 оси** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t над 4 оси** 1,2 8,7 15,5 25,4
Евро 3, Евро 2 + PMK 1* 7,5 – 11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12 – 18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t до 3 оси** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t над 4 оси** 1,2 14,9 15,5 31,6
Евро 2 7,5 – 11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12 – 18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t до 3 оси** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t над 4 оси** 1,2 18,2 15,5 34,9
Евро 1, Евро 0 7,5 – 11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12 – 18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t до 3 оси** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t над 4 оси** 1,2 18,7 15,5 35,4

Моля, имайте предвид

Лицето, подлежащо на облагане с пътна такса, е длъжно при поискване от страна на Федерална агенция за логистика и мобилност да удостовери верността на всички обстоятелства, които имат значение за събирането на пътната такса, като представи съответните документи (§ 5 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) във връзка с §§ 6 и 2 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

При местни товарни автомобили, регистрирани в Германия с документи, унифицирани за ЕС, класът на вредните емисии може да се докаже с помощта на текста към цифра 14 или от кодовия номер към 14.1 (§ 7 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

При превозни средства, които не са регистрирани в Германия, са в сила степенувани по време правила за приблизителна оценка, когато класът на вредните емисии не може да бъде доказан по друг начин, например чрез документи за изпълнението на определени екологични изисквания в CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Конференция на Европейските транспортни министри), (член 8 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

Лицето, подлежащо на облагане с пътна такса носи отговорност за представяне и доказване на всички факти, които са от значение за събирането на пътната такса. Нарушението на това задължение се наказва с парична глоба.

Други препоръки