Пътна такса CO₂ и 3,5 тона

Актуални изменения в Закон за пътната такса за федералните автомагистрали: решение на Кабинета за въвеждане на пътна такса за CO₂ от 1 декември 2023 г. и пътна такса за над 3,5 тона от 1 юли 2024 г.

Федералното правителство прие на 14 юни 2023 г. проекта за трети закон за изменения на правните предписания за пътни такси.

От 1 декември 2023 г. следва да се въведе диференциране според CO₂ на пътната такса за товарни автомобили, а от 1 юли 2024 г. и пътна такса за товарни автомобили с технически допустима максимална маса (tzGm) над 3,5 тона.

Кратък преглед на основните законодателни промени:

Нов тарифен показател според клас на емисиите от CO₂ от 1 декември 2023 г.

Класът на емисиите на CO₂ се въвежда като нов тарифен показател. Това означава, че в бъдеще размерът на пътната такса за изминат километър ще зависи и от това колко въглероден диоксид (CO₂) отделя превозното средство. Тази нова система се базира на разпоредба, приложима за целия ЕС.

Ново основно положение за разпределянето към клас по тегло от 1 декември 2023 г.

В бъдеще zGG, допустимото общо тегло (поле за талон за регистрация на превозно средство F.2) вече няма да бъде решаващо за определяне на класа по тегло, а tzGm, технически допустимата максимална маса (поле за талон за регистрация на превозно средство F.1). По този начин превозните средства могат да преминат в по-висок клас по тегло или да започнат да подлежат на облагане с пътна такса.

Клиентите, подлежащи на облагане с пътна такса, са длъжни да проверят информацията за класа по тегло на превозните си средства в Клиентския портал своевременно преди влизането в сила на законодателния пакет и да я коригират при необходимост.

Първоначално Toll Collect прехвърли информацията за теглото от полето zGG в новото поле tzGm за всички регистрирани досега превозни средства.

Класът за намаляване на частиците (PMK) отпада

От 1 декември 2023 г. превозните средства с клас за намаляване на частиците (PMK) вече няма да се разпределят в по-добър клас на вредните емисии.

В бъдеще превозните средства с пътна такса за клас на вредни емисии ‚Euro 2 + PMK 1‘ ще подлежат на пътна такса за клас на вредни емисии 2, а не както досега на пътна такса за вредни емисии 3. За превозни средства с ‚Euro 3 + PMK 2‘ ще важи пътна такса за клас на вредни емисии 3, а не досегашната пътна такса за клас на вредни емисии 4.

Облагане с пътна такса за превозни средства над 3,5 тона tzGm от 1 юли 2024 г.

Облагането с пътна такса за превозни средства над 3,5 тона ще бъде въведено от юли 2024 г. Основата за облагането с пътна такса е tzGm на превозното средство/влекача.

Toll Collect ще предостави за всички превозни средства кутия зя бордови уред за автомобил по DIN. Ако няма налична кутия за вграждане на бордови уред за автомобил по DIN, Toll Collect предлага бордови уред за автомобил за предното стъкло.

Изключение са работилници и сходни на работилници предприятия. За целта в момента се работи по онлайн решение. С негова помощ работилниците с подходящи доказателства могат да удостоверят, че използваните в предприятието превозни средства се използват само съгласно условията за „изключения за работилници“.

При регулациите за време за шофиране и почивка и квалификациите за професионални водачи на тежкотоварни МПС съществуват съответни изключения за превозни средства работилници.

Разпоредби за алтернативни задвижвания

От януари 2024 г. фабрично оборудваните със задвижване CNG/LNG товарни автомобили с клас на вредни емисии 6 подлежат на облагане с пътна такса.

Превозни средства без емисии, като електрически превозни средства и такива с водородно гориво, както и превозни средства с водородна горивна клетка остават необлагаеми с пътна такса до края на 2025 г. От 1 януари 2026 г. за превозните средства без емисии трябва да бъдат заплащани само 25% от дела пътна такса за инфраструктурни разходи, като допълнение към дяловете за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха.

Превозните средства без емисии с до 4,25 тона tzGm са трайно освободени от пътна такса.

Законопроекта, както и допълнителна информация за пътната такса за товарни автомобили и схемите за подпомагане за природосъобразни товарни автомобили на федералното Министерство по въпросите на цифровизацията и транспорта може да намерите на адрес:

http://www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut