Успешно стартирана пътна такса за всички федерални шосета


Товарен автомобил преминава под оранжев пътен знак на федералнo шосе.
Берлин,

От днес в Германия всички федерални шосета са облагаеми с пътна такса за превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона. Облагаемата с пътна такса пътна мрежа в Германия обхваща в момента около 52 000 километра автомагистрали и федерални шосета.

Техническата адаптация на системата за събиране на пътни такси за товарните автомобили обхващаше автоматичното и ръчното събиране на такси както и контрола. Допълнителните разработки бяха въведени поетапно и своевременно. С днешното стартиране на облагането с пътна такса на всички федерални шосета този широкообхватен проект бива завършен успешно.

Повече предприятия, засегнати от облагането с пътна такса

Оценките показват, че автомобилите на около 30 000 предприятия от най-различни браншове ще бъдат засегнати допълнително от облагането с пътна такса. Предприятията следва да проверят дали имат превозни средства или състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона в своя автопарк и тогава да решат по кой начин ще заплащат пътната си такса занапред.

Промени в процеса на автоматичното регистриране

От октомври 2017 г. до края на март 2018 г. около 1,1 милиона бордови уреда за автомобил (On-Board Units), монтирани в товарни автомобили, бяха пренастроени за автоматичното събиране на пътна такса от децентрализираното към централизираното събиране на пътна такса. Бордовите уреди за автомобил изпращат отложени във времето и криптирани данни за пътуванията и характеристики на автомобила, съотносими за определянето на пътната такса, към изчислителния център на Toll Collect. Там се извършва изчислението на пътната такса за изминатите пътни отсечки, подлежащи на таксуване.

В рамките на допълнителната разработка бяха създадени техническите условия при събирането на пътната такса и контрола, които в бъдеще да позволяват диференцирането на пътната такса съгласно класовете според теглото.

Ръчно регистриране в системата

Доразработеният метод за ръчно регистриране в системата предлага различни възможности за плащане на пътните такси. Акцентът на новото ръчно регистриране в системата е върху приложението на Toll Collect и неговата употреба на мобилни крайни устройства, като напр. смартфон и таблет. Освен това регистрацията може да стане чрез настолен компютър или някой от 1100-те нови терминала за пътна такса. Новите терминали за пътна такса допълват онлайн регистрирането.

Контролни колони

В бъдеще на федералните шосета контролните колони ще проверяват за това, дали е спазено облагането с пътна такса. Контролните колони допълват мобилния контрол на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). Контролни мостове няма да се изграждат на федерални шосета. Технически контролните колони са оборудвани със същите функции, както контролните мостове, разположени по автомагистралите. Контролните колони, които наброяват около 600, високи са четири метра и са обозначени в синьо/зелено, проверяват дали преминаващите покрай тях автомобили са облагаеми с пътна такса и дали таксата е платена надлежно.

Други препоръки