Инструкция за ниша Bosch съгласно стандарта DIN

7. Избор на събиране на пътна такса

Проба

  • Изберете подменю с бутон „OK“ (ОК) .
  • Изберете със стрелките < > .
  • Потвърдете с бутон „OK“ (ОК) .

Грешка: Моля, коригирайте въведените данни

При необходимост автоматичното събиране на пътна такса с OBU може да се изключва за немската пътна мрежа. В Австрия събирането на пътна такса с бордовия уред за автомобил остава винаги активирано, ако OBU е активиран за услугата за Австрия.

При избирането на подменюто меню „DE: MANUAL“ (германия: ръчно) и „DE: SWITCHED OFF“ (Германия: събиране на пътна такса изключено) на екрана за работни показания на дисплея автоматично се появява показанието „DE: TOLL COLLECTION SWITCHED OFF“ (Германия: събиране на пътна такса изключено)“ и червеният светодиод свети.

Регистрирането на пътната такса при ръчния начин за пътно таксуване в Германия се извършва чрез приложението Toll Collect или онлайн регистрирането.

Избирането на точка от менюто „TOLL COLLECTION DE: SWITCHED OFF“ (събиране на пътна такса Германия: изключено) се запазва в OBU и се показва при всяко ново стартиране. Предварителният избор може да се потвърди с бутона „OK“ (ОК), когато няма облагане с пътна такса. Ако при ново стартиране на OBU начинът на събиране на пътна такса трябва да се промени, в меню „TOLL COLLECTION“ (събиране на пътна такса) може да бъде направен друг избор.