Възстановяване на пътна такса

За пътувания в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. пътната такса може да бъде възстановена пропорционално.

Допълнителна информация
 • Правото възниква за пръв път с влизането в сила на закона, т.е. от 1 октомври 2021 г.

  Правото се ограничава до периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. включително. Заявката трябва да се подаде едва след представяне на всички ведомости за пътните такси за целия период. Трябва да се внимава за целостта на заявката и подаваните документи. Детайли за това могат да се намерят на страницата на BALM.

  www.balm.bund.de
 • Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM) е предоставила електронен формуляр за заявка през онлайн платформа, с който трябва да се извърши заявката.

  Към платформата
 • Към заявката трябва да се приложат ведомостите за пътни такси за посочените в заявката пътувания, контролен формуляр, както и в случай на представителство пълномощно. Спецификациите на отделните пропътувани отсечки не трябва да се прилагат към заявката. В заявката обаче трябва да се посочват изминатите километри за целите на проверката на претенцията на регистрационен номер на МПС и теглови клас. За изчисляването потребителят се нуждае от спецификациите на отделните пропътувани отсечки в потребителския си акаунт; ето защо те трябва да се съхраняват за периода на заявката. На формуляр за заявка могат да се посочват пътувания от до 20 регистрационни номера на МПС.

 • За последните три месеца ще получите спецификации на отделните пропътувани отсечки при Toll Collect. Спецификациите на отделните пропътувани отсечки ще се предоставят текущо във Вашия потребителски акаунт.

  BALM не се нуждае от спецификациите на отделните пропътувани отсечки.В заявката обаче по възможност заявителят трябва да посочва изминатите километри за целите на проверката на претенцията на регистрационен номер на МПС и теглови клас. Това обаче не е задължителна предпоставка.

 • За заявката се нуждаете само от ведомостите за пътните такси.

  В заявката за възстановяване обаче трябва да се посочват изминатите километри за целите на проверката на претенцията на регистрационен номер на МПС и теглови клас. Тези посочвания на километрите можете да вземете само от спецификациите на отделните пропътувани отсечки, а не от ведомостите за пътните такси. Ето защо спецификациите на отделните пропътувани отсечки трябва да се съхраняват. Дори и когато данните за километрите не са попълнени в заявката за възстановяване, можете да подадете заявката през онлайн платформата на началната страница на BALM.

 • Спецификациите на отделните пропътувани отсечки се изтриват след 120 дни. Към този момент ведомостите за пътните такси са платени и не се извършва рекламация. Това правило произтича от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), който урежда и изтриването на данните.

 • Потребителят трябва да посочи изминатите си километри на теглови клас за целите на проверката (особено в случаи на смяна на собствеността при един и същ регистрационен номер на МПС), за целта той трябва да използва своите спецификации на отделните пропътувани отсечки в потребителския акаунт, които може да сортира и сумира. Тези данни са замислени да помагат при обработката. Но това не са задължителни данни. Нужни са ведомостите за пътните такси, които покриват целия период на заявката.

 • Заявката може да се подаде до 31 декември 2023 г.