Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Diversity и Inclusion


Ръце на хора от различни етноси, образуващи кръг.

Toll Collect се ангажира с многообразието и равните възможности

Diversity

„Diversity“ означава многообразието сред служителите, сходствата и различията между всички служители в Toll Collect. Убедени сме, че многообразието и разнообразните перспективи движат всички нас напред.

Inclusion

„Inclusion“ е положителното отношение към многообразието сред служителите.

Затова е нужна непредубедена, уважаваща ценностите и приобщаваща работна среда, в която действително за всички има равни възможности и многообразието сред служителите представлява фактор за успех. Всички служители/ки могат да бъдат себе си, да допринасят, да принадлежат и да се развиват, независимо от възраст, увреждания, етнически произход и националност, пол и полова идентичност, религия и мироглед, сексуална идентичност и социален произход.

Управление по въпросите на Diversity & Inclusion в Toll Collect

Нашата цел е всички служители да могат да бъдат себе си на работното място "

Д-р Герхард Шулц - председател на ръководството

Доклад за Diversity, 2020 г. - Цифри

Служители

0

общо

0
%

от женски пол

0
%

от мъжки пол

Заемане на ръководни длъжности

Надзорен съвет
Ръководство
Ръководство на специализирани отдели
Ръководство на регионални отдели/групи
 • от женски пол
 • от мъжки пол

Възрастова структура по десетилетия (в проценти)

Статус: 31 декември 2020 г.

Обществото е огледало на самия Аз, колкото по-многообразно е обществото, толкова повече аз имам шанса да видя различните измерения на самия себе си. Без многообразие стоим на едно място. "

От вътрешното кратко проучване относно Diversity 2020 г.

За мен многообразието означава възможност да се срещам с хора от различни среди и да научавам нови неща от тях "

От вътрешното кратко проучване относно Diversity 2020 г.

Доклад за Diversity 2020 г. - Дейностите

През пролетта на 2020 г. Toll Collect прие нова фирмена концепция. Наред с надеждността и устойчивостта, многообразието е една от трите основни ценности, които са утвърдени в нея. С прилагането на стратегическо и цялостно управление по въпросите на Diversity & Inclusion многообразието сред служителите на Toll Collect ще продължи да бъде насърчавано. То включва укрепването на непредубедена, уважаваща ценностите и приобщаваща работна среда, в която служителите/ките да могат да бъдат себе си и да разгърнат своя потенциал по най-добрия възможен начин. Toll Collect вече работи по множество теми, чийто предмет е Diversity & Inclusion, и постави началото на стратегическото изпълнение. Всяка година ние ще докладваме за актуалните мерки и напредъка в развитието.

Цели

Toll Collect си постави следните цели:

 • Фирмата се обявява за Diversity, а с това и за приобщаваща, уважаваща ценностите и непредубедена работна среда.
 • Съществуват равни възможности. Diversity сред служителите е фактор за успех.
 • Diversity и Inclusion могат да бъдат открити в процесите, структурите и продуктите от всички сфери и области на дейността.

Мерки

Toll Collect насърчава Inclusion и многообразието сред служителите с помощта на следните мерки:

Информиране и изграждане на съзнание

 • Служителите/ките получават информация относно Diversity и Inclusion чрез вътрешнофирмената мрежа, събития и обучения.
 • В Деня на Diversity в Германия през 2020 г. за пръв път бе проведено кратко проучване относно Diversity, за да се узнае настоящото състояние на разбирането за Diversity & Inclusion и същевременно да се предостави информация по темата.
 • В рамките на пилотен проект за съвместно обучение в продължение на няколко седмици участниците преминават през учебен курс по темата Diversity и Inclusion, и могат да задълбочат своите знания и да ги приложат в ежедневието.
 • В рамките на втори пилотен проект в малка група служителите/ките редовно си разменят документална литература по темата за многообразието.

Включване на всички нива

 • Беше създаден Diversity Council, който преодолява границите на йерархията и отделните сфери. Членовете му от една страна са посланици/чки за Diversity & Inclusion. От друга страна те приемат предложения от отделите и ги предават на управлението по въпросите на Diversity & Inclusion.
 • През май 2020 г. ръководството и председателят на Съвета на работниците и служителите подписаха Хартата за многообразие.
 • Четирима млади колеги участват в Diversity Challenge, към което Хартата за многообразие прикани в края на 2020 г.

Създаване на условия, оптимизиране на процесите

 • Свързаните с персонала процеси поетапно се проверяват за чувствителност по отношение на Diversity и Inclusion и се адаптират.
 • Съвместимостта на професията и личния живот се осъществява и подобрява посредством гъвкави модели на работното време, надеждно работно време, мобилна работа и сътрудничеството с детска градина.
 • За да се предостави възможност за участието на хора с увреждания, са необходими информационни технологии с безпрепятствен достъп. Бяха направени тестове на нашите уеб-предложения и започна подобряването на цифровия безпрепятствен достъп.
 • Съществен градивен елемент за повече равнопоставеност е езикът. Затова в Toll Collect има ясни препоръки за уважаваща ценностите и отчитаща равенството между половете комуникация. За да се включват и забелязват всички полове, Toll Collect използва неутрални формулировки или звездата на пола.

Харта за многообразие

През май 2020 г. ръководството и председателят на Съвета на работниците и служителите подписаха Хартата за многообразие . С нея Toll Collect се задължи по собствена инициатива:

 1. да насърчава почтителна и уважаваща ценностите фирмена култура,
 2. да проверява свързаните с персонала процеси и да гарантира чувствителност по отношение на многообразието,
 3. да уважава многообразието на обществото и заложените в него потенциали,
 4. да информира за Хартата за многообразие във фирмата и извън нея,
 5. веднъж годишно да предоставя публично информация за дейностите и напредъка, и
 6. да информира служителите относно прилагането на Хартата за многообразие.

Logo Харта за многообразие

Toll Collect подписва Хартата за многообразие

Вашето лице за контакти

Управител по въпросите на Diversity и Inclusion
Лучиана Брага Гарсия

имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r605