Diversity & Inclusion


Ръце на хора от различни етноси, образуващи кръг.

Toll Collect се ангажира с многообразието и равните възможности

В Toll Collect заедно работят личности, които пренасят своя индивидуален произход, своята идентичност, своя опит и своите перспективи в екипа. Ние сме убедени: Разнообразните екипи са по-креативни, по-иновативни и допринасят за бъдещото развитие на предприятието. Затова многообразието – наред с надеждността и устойчивостта – е една от нашите основни ценности, които сме заложили в нашата корпоративна мисия.

Diversity

Diversity е многообразието в работния екип, приликите и разликите между всички служители в Toll Collect.

Inclusion

Inclusion е положителният подход към многообразието в работния екип.

Това изисква непредубедена, ценяща и приобщаваща работна среда, в която всички имат наистина равни възможности и многообразието на работния екип е фактор за успех. Всички служители могат да бъдат себе си, да се включват, да принадлежат и да се развиват независимо от възраст, увреждане, етнически произход и националност, пол и полова идентичност, религия и светоглед, сексуална идентичност и социален произход.

Понятието „Inclusion“ не трябва да се бърка с понятието ‚Inklusion‘, което се използва най-вече в немскоговорящите страни във връзка с темата за уврежданията.

Управление на „Diversity & Inclusion“ в Toll Collect


Д-р Гералд Шулц, главен изпълнителен директор

Нашата концепция

„Многообразието е част от нашата концепция. Многообразието носи различни перспективи и по този начин – творчески потенциал в компанията. Това създава нововъведения и ни подготвя за бъдещето.“ - Д-р Герхард Шулц, главен изпълнителен директор


Стефани Елгети, офис за развитие на стратегии и главен изпълнителен директор

Дигитална достъпност

„Дигиталната достъпност е постоянен проект, насочен към устойчивост, многообразие и надеждност. Дигиталната достъпност носи ползи за всички чрез по-лесно използване и по-добро разбиране.“ - Стефани Елгети, офис за стратегия и главен изпълнителен директор


Пейман Резвани, вътрешен одит и съответствие

Съвет по многообразието

„Съветът по многообразието е орган с редовни заседания, в който членуват представители от цялата компания. Членовете действат като посланици и лица за контакт по въпросите на многообразието и приобщаването в своите области.“ - Пейман Резвани, вътрешен одит и съответствие


Яник Васари, управление на разнообразието и приобщаването

Доклад за многообразието

„Мерки, данни и цели: Годишният публичен доклад за многообразието показва каква е позицията ни като компания. Той обобщава това, което сме предприели, за да насърчим многообразието и зачитането.“ - Яник Васари, Управление на разнообразието и приобщаването


Фредерике Фесенфелд, управление на разнообразието и приобщаването

Целеви стойности

„С нашата дългосрочно поставена цел в областта на баланса между половете на ръководните кадри можем да гарантираме, че чрез устойчиви мерки се стремим към повече равни възможности в компанията.“ - Фредерике Фехсенфелд, Управление на разнообразието и приобщаването


Ирис Хопе, работнически съвет и представител на хората с тежки увреждания

Представителство за лица с тежки увреждания

„Представителството за лица с тежки увреждания насърчава интеграцията на лица с тежки увреждания в компанията чрез годишен план за действие и ги подкрепя със съвети и помощ.“ - Ирис Хоппе, работнически съвет и представител на служителите с тежки увреждания


Франк Шерман, ръководител на корпоративния офис

Обучения

„В рамките на нашия процес на трансформация ще гарантираме чрез концепция за обучения, че ще осигурим възможност на нашите служители да работят заедно по начин, отчитащ многообразието и приобщаването.“ - Франк Шерман, ръководител на корпоративния офис


Джулия Хейкила, управление на разнообразието и приобщаването

Ден на многообразието

„В рамките на Европейския месец на многообразието Тoll Collect участва всяка година в Германския ден на многообразието. С нашето участие бихме желали да насочим вниманието към многообразието в света на труда както вътрешно, така и външно, да създадем осведоменост за различните измерения на многообразието и да направим видими възможностите и предимствата на многообразието.“ - Джулия Хейкила, Управление на разнообразието и приобщаването

1 " / " 8

Харта на многообразието

През май 2020 г. ръководството и председателят на работническия съвет подписаха Харта на многообразието . Така Toll Collect се задължи

 1. да стимулира почтителната и внимателна култура на предприятието,
 2. да проверява процесите на персонала и да гарантира чувствителността към многообразието,
 3. да почита многообразието на обществото и заложения в него потенциал,
 4. да разпространява и обсъжда вътрешно и външно Хартата на многообразието,
 5. ежегодно да публикува информация относно активностите и напредъка и
 6. да информира служителите относно прилагането на Хартата на многообразието.

Лого на хартата на разнообразието, до нея е думата Подписано

Доклад относно разнообразието 2022 г. – Цифри

Заети лица

общо
658
жени
40 %
мъже
60 %
други
0 %

Разпределение на ръководните позиции

 • Надзорен съвет

  жени 50 % мъже 50 %
 • Ръководство (състои се от двама души)

  мъже 100 %
 • Началник на отдел

  жени 27 % мъже 73 %
 • Ръководител на служба/група

  жени 13 % мъже 87 %
 • жени
 • мъже

Лица с тежки увреждания

общо
6.3 %

Възрастова структура по десетилетия

 • 4 % Под 30 години
 • 18 % 30 – 39 години
 • 34 % 40 – 49 години
 • 36 % 50 – 59 години
 • 8 % 60 – 67 години

Версия: 31.12.2022 г.

Доклад относно разнообразието 2022 г. – Дейностите

През 2020 г. Toll Collect имплементира в предприятието управление на „Diversity & Inclusion“. : през 2022 г. фокусът беше поставен върху развитието на по-нататъшни дейности и мерки за още по-засилено внедряване на темата за достъпността в компанията и за по-нататъшното информиране на всички служители относно многообразието и приобщаването.

Цели

Toll Collect си поставя следните цели:

 • Предприятието се застъпва за разнообразието, а по този начин и за приобщаващата, ценяща и непредубедена работна среда.
 • Съществува равенство на възможностите. Разнообразието в работния екип е фактор за успех.
 • Разнообразието и приобщаването могат да бъдат открити в процесите, структурите и продуктите на всички бизнес сфери и отдели.

Мерки

Toll Collect насърчава приобщаването и многообразието в работния екип чрез следните мерки:

Информираност и осъзнатост

 • Интранетът и фирменият вестник редовно информират служителите за многообразието и приобщаването и свързаните с тях дейности. Уикипедията на компанията непрекъснато се разширява и предлага информация за проведени мини-семинари и D&I теми.
 • С подкрепата на външни референти и специалисти на работния екип се предлагат мини-семинари по теми, свързани с D&I. Програмата за 2022 г. включваше:
  • LGBTQIA*+ на работното място
  • Използването на спорта за подобряване на имиджа (sportswashing); Катар и Световното първенство
 • Презентациите на стратегията и дейностите за D&I в отделите и екипите подчертават важността и необходимостта от многообразие в Toll Collect.
 • В рамките на Германските дни на многообразието 2022 г. се публикува докладът за многообразието.
 • Екипът на D&I е представен в различни органи, така че многообразието и приобщаването да се вземат предвид в различни области на компанията.

Включване на всички нива

 • В Съвета по многообразие служители от различни области редовно обменят информация с екипа на D&I. Заедно те разработват идеи и проекти и дават нов тласък на дейностите за D&I. Освен това членовете на съвета изпълняват функцията на посланици и резонатори по отношение на темите, касаещи D&I.
 • Инициираната през 2021 г. програма „Buddy“ продължи и през 2022 г. Програмата подкрепя нови колеги чрез свързване в мрежа на нови и дългогодишни служители от различни дисциплини, като по този начин укрепва чувството за принадлежност още от самото начало.
 • Стратегията за D&I се комуникира чрез редовни разговори с работническия съвет, с представителството на хората с тежки увреждания и с пълномощника по въпросите на приобщаването. Обратната връзка от отделите се взема предвид при планирането на мерките, които трябва да бъдат изпълнени.
 • Toll Collect се стреми към балансирано съотношение между половете и работи върху мерки за постоянно увеличаване на дела на жените на ръководни позиции. Целевите стойности за съотношението между половете на първо и второ управленческо ниво бяха дефинирани от ръководството.

Създаване на условия, оптимизиране на процесите

 • Процесите на избор на човешки ресурси поетапно се преразглеждат и коригират с оглед на чувствителността към разнообразието и приобщаването.
 • Съвместимостта на професионалния и личния живот се осъществява и подобрява чрез гъвкави модели на работно време, надеждно работно време, мобилна работа и сътрудничество с детските градини.
 • С текущ проект за дигитална достъпност се увеличава участието на хора с увреждания. Разглеждат се както вътрешни системи, така и външни инструменти. Приложимите области преминаха UX обучение с акцент върху цифровата достъпност. Освен това уебсайтът на Toll Collect беше основно преработен със специален акцент върху цифровата достъпност.
 • С поставянето на допълнителни тоалетни без бариери и тоалетни за всички полове бяха създадени предпоставките за повече достъпност и равенство между половете в офис сградата на Potsdamer Platz.
 • Работническият съвет, представители на хората с тежки увреждания и пълномощникът по въпросите на приобщаването приеха споразумение за приобщаване, което ще осигури разширена подкрепа за служителите с увреждания и ще насърчи равенството.
 • Конкретен план за действие за 2022 г. бе разработен от представителството на хората с тежки увреждания.

Вашето лице за контакт

Управление на Diversity & Inclusion

Frederike Fehsenfeld


Фредерике Фесенфелд, управление на разнообразието и приобщаването

Управление на Diversity & Inclusion

Julia Heikkilä


Джулия Хейкила, управление на разнообразието и приобщаването

Други препоръки