Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Diversity и Inclusion

Toll Collect се ангажира с многообразието и равните възможности

В Toll Collect заедно работят личности, които пренасят своя индивидуален произход, своята идентичност, своя опит и своите перспективи в екипа. Ние сме убедени: Разнообразните екипи са по-креативни, по-иновативни и допринасят за бъдещото развитие на предприятието. Затова разнообразието – наред с надеждността и устойчивостта – е една от нашите основни ценности, които сме заложили в нашата корпоративна мисия.

Diversity

Diversity е разнообразието в работния екип, приликите и разликите между всички служители в Toll Collect.

Inclusion

Inclusion е положителният подход към разнообразието в работния екип.

Това изисква непредубедена, ценяща и приобщаваща работна среда, в която всички имат наистина равни възможности и разнообразието на работния екип е фактор за успех. Всички служители могат да бъдат себе си, да се включват, да принадлежат и да се развиват независимо от възраст, увреждане, етнически произход и националност, пол и полова идентичност, религия и светоглед, сексуална идентичност и социален произход.

Управление по въпросите на Diversity & Inclusion в Toll Collect

Нашата цел е всички служители да могат да бъдат себе си на работното място "

Д-р Герхард Шулц - председател на ръководството

Доклад за Diversity, 2021 г. - Цифри

Служители

0

общо

0
%

от женски пол

0
%

от мъжки пол

Заемане на ръководни длъжности

Надзорен съвет
Ръководство (ръководството се състои от двама души)
Ръководство на специализирани отдели
Ръководство на регионални отдели/групи
 • от женски пол
 • от мъжки пол

Лица с тежки увреждания

0
%

Възрастова структура по десетилетия (в проценти)

Статус: 31 декември 2021 г.

Доклад за Diversity 2021 г. - Дейностите

След като започна изграждането на Diversity & Inclusion управление през 2020 г., Toll Collect консолидира сферата през 2021 г. На преден план беше разработването на по-нататъшни дейности и мерки за още по-стабилно внедряване на темата в предприятието.

Цели

Toll Collect си поставя следните цели:

 • Предприятието се застъпва за разнообразието, а по този начин и за приобщаващата, ценяща и непредубедена работна среда.
 • Съществува равенство на възможностите. Разнообразието в работния екип е фактор за успех.
 • Разнообразието и приобщаването могат да бъдат открити в процесите, структурите и продуктите на всички бизнес сфери и отдели.

Мерки

Toll Collect насърчава приобщаването и разнообразието в работния екип чрез следните мерки:

Информираност и осъзнатост

 • Интранетът и фирменият вестник редовно информират служителите за разнообразието и приобщаването и свързаните с тях дейности
 • С подкрепата на външни референти и специалисти на работния екип редовно се предлагат минисеминари по теми, свързани с D&I. Програмата за 2021 г. включваше:
  • Несъзнателни предразсъдъци
  • Расизъм в ежедневието
  • Влияние на социалния произход върху образователните възможности
  • Дигитална достъпност
 • Обучителните курсове и семинарите по теми като комуникацията, съобразена с пола, и дигиталната достъпност, позволяват на служителите да се запознаят по-отблизо и практически с измеренията на многообразието и да разберат значението на приобщаването на работното място
 • Презентациите на стратегията за D&I и дейностите в отделите и екипите подчертават важността и необходимостта от разнообразие в предприятието.
 • Презентациите на стратегията за D&I и дейностите в отделите и екипите подчертават важността и необходимостта от разнообразие в предприятието.
 • Като част от Немския ден на многообразието през 2021 г. се проведоха фотокампания и различни събития за повишаване на осведомеността по въпросите на разнообразието и спечелване на разпространители за бъдещите кампании за D&I.
 • Управлението на разнообразието и приобщаването участва в работна група от различни отдели и нива на йерархията относно ценностния компас 2.0. Ценностният компас описва принципите на сътрудничество в Toll Collect и подпомага предприятието в изпълнението на неговите цели.

Включване на всички нива

 • В Съвета по разнообразие служители от различни области и нива на йерархията редовно обменят информация с екипа на D&I. Заедно те разработват идеи и проекти и дават нов тласък на дейностите за D&I.
 • Toll Collect взе участие в Diversity Challenge на Хартата на разнообразието. В този контекст беше разработена и приложена програмата Buddy. Програмата подкрепя нови колеги, свързва служителите в отделите и засилва чувството за принадлежност дори по време на пандемията.
 • Във връзка със стратегията за D&I се комуникира чрез редовни дискусии с ръководителите на отделите. Обратната връзка от отделите се взема предвид при планирането на мерките, които трябва да бъдат изпълнени.

Създаване на условия, оптимизиране на процесите

 • Целта на управлението на D&I е да внедри мерките в корпоративните структури чрез следните процеси:
  • Дефиниране на целеви стойности за различните измерения на разнообразието
  • Сенсибилизация и по-нататъшно обучение на работния екип
  • Активно включване на служителите като разпространители и членове на различни работни групи във връзка с разнообразието.
 • Процесите на избор на човешки ресурси поетапно се преразглеждат и коригират с оглед на чувствителността към разнообразието и приобщаването.
 • Съвместимостта на професионалния и личния живот се осъществява и подобрява чрез гъвкави модели на работно време, надеждно работно време, мобилна работа и сътрудничество с детските градини.
 • С текущ проект за дигитална достъпност се увеличава участието на хора с увреждания. Разглеждат се както вътрешни системи, така и външни инструменти.
 • Стартирането на анализа на заплащането според пола е важен градивен елемент за планирането и прилагането на специфични за пола мерки в предприятието, насочени към повече равенство.
 • При реновирането на сградата на Toll Collect се създават условия за достъпност, за да се осигури неограничен достъп до нея.
 • Работническият съвет, представители на хората с тежки увреждания и служителят, отговорен за приобщаването, подготвят споразумение за приобщаване, което ще осигури разширена подкрепа за служителите с увреждания и ще насърчи равенството. Това ще бъде прието през 2022 г.

Харта за многообразие

През май 2020 г. ръководството и председателят на Съвета на работниците и служителите подписаха Хартата за многообразие . С нея Toll Collect се задължи по собствена инициатива:

 1. да насърчава почтителна и уважаваща ценностите фирмена култура,
 2. да проверява свързаните с персонала процеси и да гарантира чувствителност по отношение на многообразието,
 3. да уважава многообразието на обществото и заложените в него потенциали,
 4. да информира за Хартата за многообразие във фирмата и извън нея,
 5. веднъж годишно да предоставя публично информация за дейностите и напредъка, и
 6. да информира служителите относно прилагането на Хартата за многообразие.

Logo Харта за многообразие

Toll Collect подписва Хартата за многообразие

Вашето лице за контакти


Снимка на Julia Heikkilä, Diversity Management

Управител по въпросите на Diversity и Inclusion
Юлия Хейкила

имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603