Diversity & Inclusion


Ръце на хора от различни етноси, образуващи кръг.

Toll Collect се ангажира с многообразието и равните възможности

В Toll Collect заедно работят личности, които пренасят своя индивидуален произход, своята идентичност, своя опит и своите перспективи в екипа. Ние сме убедени: Разнообразните екипи са по-креативни, по-иновативни и допринасят за бъдещото развитие на предприятието. Затова многообразието – наред с надеждността и устойчивостта – е една от нашите основни ценности, които сме заложили в нашата корпоративна мисия.

Diversity

Diversity е многообразието в работния екип, приликите и разликите между всички служители в Toll Collect.

Inclusion

Inclusion е положителният подход към многообразието в работния екип.

Това изисква непредубедена, ценяща и приобщаваща работна среда, в която всички имат наистина равни възможности и многообразието на работния екип е фактор за успех. Всички служители могат да бъдат себе си, да се включват, да принадлежат и да се развиват независимо от възраст, увреждане, етнически произход и националност, пол и полова идентичност, религия и светоглед, сексуална идентичност и социален произход.

Понятието „Inclusion“ не трябва да се бърка с понятието ‚Inklusion‘, което се използва най-вече в немскоговорящите страни във връзка с темата за уврежданията.

Управление на „Diversity & Inclusion“ в Toll Collect

Нашата концепция

„Многообразието е част от нашата концепция. Многообразието носи различни перспективи и по този начин – творчески потенциал в компанията. Това създава нововъведения и ни подготвя за бъдещето.“ - Д-р Герхард Шулц, главен изпълнителен директор

Дигитална достъпност

„Дигиталната достъпност е постоянен проект, насочен към устойчивост, многообразие и надеждност. Дигиталната достъпност носи ползи за всички чрез по-лесно използване и по-добро разбиране.“ - Стефани Елгети, офис за стратегия и главен изпълнителен директор

Съвет по многообразието

„Съветът по многообразието е орган с редовни заседания, в който членуват представители от цялата компания. Членовете действат като посланици и лица за контакт по въпросите на многообразието и приобщаването в своите области.“ - Пейман Резвани, вътрешен одит и съответствие

Доклад за многообразието

„Мерки, данни и цели: Годишният публичен доклад за многообразието показва каква е позицията ни като компания. Той обобщава това, което сме предприели, за да насърчим многообразието и зачитането.“ - Яник Васари, Управление на разнообразието и приобщаването

Целеви стойности

„С нашата дългосрочно поставена цел в областта на баланса между половете на ръководните кадри можем да гарантираме, че чрез устойчиви мерки се стремим към повече равни възможности в компанията.“ - Фредерике Фехсенфелд, Управление на разнообразието и приобщаването

Представителство за лица с тежки увреждания

„Представителството за лица с тежки увреждания насърчава интеграцията на лица с тежки увреждания в компанията чрез годишен план за действие и ги подкрепя със съвети и помощ.“ - Ирис Хоппе, работнически съвет и представител на служителите с тежки увреждания

Обучения

„В рамките на нашия процес на трансформация ще гарантираме чрез концепция за обучения, че ще осигурим възможност на нашите служители да работят заедно по начин, отчитащ многообразието и приобщаването.“ - Франк Шерман, ръководител на корпоративния офис

Ден на многообразието

„В рамките на Европейския месец на многообразието Тoll Collect участва всяка година в Германския ден на многообразието. С нашето участие бихме желали да насочим вниманието към многообразието в света на труда както вътрешно, така и външно, да създадем осведоменост за различните измерения на многообразието и да направим видими възможностите и предимствата на многообразието.“ - Джулия Хейкила, Управление на разнообразието и приобщаването

1 " / " 8

Харта на многообразието

През май 2020 г. ръководството и председателят на работническия съвет подписаха Харта на многообразието . Така Toll Collect се задължи

 1. да стимулира почтителната и внимателна култура на предприятието,
 2. да проверява процесите на персонала и да гарантира чувствителността към многообразието,
 3. да почита многообразието на обществото и заложения в него потенциал,
 4. да разпространява и обсъжда вътрешно и външно Хартата на многообразието,
 5. ежегодно да публикува информация относно активностите и напредъка и
 6. да информира служителите относно прилагането на Хартата на многообразието.


Лого на хартата на разнообразието, до нея е думата Подписано

Доклад относно разнообразието 2022 г. – Цифри

Заети лица

общо
658
жени
40 %
мъже
60 %
други
0 %

Разпределение на ръководните позиции

 • Надзорен съвет

  жени 50 % мъже 50 %
 • Ръководство (състои се от двама души)

  мъже 100 %
 • Началник на отдел

  жени 27 % мъже 73 %
 • Ръководител на служба/група

  жени 13 % мъже 87 %
 • жени
 • мъже

Лица с тежки увреждания

общо
6.3 %

Възрастова структура по десетилетия

 • 4 % Под 30 години
 • 18 % 30 – 39 години
 • 34 % 40 – 49 години
 • 36 % 50 – 59 години
 • 8 % 60 – 67 години

Версия: 31.12.2022 г.

Доклад относно разнообразието 2022 г. – Дейностите

През 2020 г. Toll Collect имплементира в предприятието управление на „Diversity & Inclusion“. : през 2022 г. фокусът беше поставен върху развитието на по-нататъшни дейности и мерки за още по-засилено внедряване на темата за достъпността в компанията и за по-нататъшното информиране на всички служители относно многообразието и приобщаването.

Цели

Toll Collect си поставя следните цели:

 • Предприятието се застъпва за разнообразието, а по този начин и за приобщаващата, ценяща и непредубедена работна среда.
 • Съществува равенство на възможностите. Разнообразието в работния екип е фактор за успех.
 • Разнообразието и приобщаването могат да бъдат открити в процесите, структурите и продуктите на всички бизнес сфери и отдели.

Мерки

Toll Collect насърчава приобщаването и многообразието в работния екип чрез следните мерки:

Информираност и осъзнатост

 • Интранетът и фирменият вестник редовно информират служителите за многообразието и приобщаването и свързаните с тях дейности. Уикипедията на компанията непрекъснато се разширява и предлага информация за проведени мини-семинари и D&I теми.
 • С подкрепата на външни референти и специалисти на работния екип се предлагат мини-семинари по теми, свързани с D&I. Програмата за 2022 г. включваше:
  • LGBTQIA*+ на работното място
  • Използването на спорта за подобряване на имиджа (sportswashing); Катар и Световното първенство
 • Презентациите на стратегията и дейностите за D&I в отделите и екипите подчертават важността и необходимостта от многообразие в Toll Collect.
 • В рамките на Германските дни на многообразието 2022 г. се публикува докладът за многообразието.
 • Екипът на D&I е представен в различни органи, така че многообразието и приобщаването да се вземат предвид в различни области на компанията.

Включване на всички нива

 • В Съвета по многообразие служители от различни области редовно обменят информация с екипа на D&I. Заедно те разработват идеи и проекти и дават нов тласък на дейностите за D&I. Освен това членовете на съвета изпълняват функцията на посланици и резонатори по отношение на темите, касаещи D&I.
 • Инициираната през 2021 г. програма „Buddy“ продължи и през 2022 г. Програмата подкрепя нови колеги чрез свързване в мрежа на нови и дългогодишни служители от различни дисциплини, като по този начин укрепва чувството за принадлежност още от самото начало.
 • Стратегията за D&I се комуникира чрез редовни разговори с работническия съвет, с представителството на хората с тежки увреждания и с пълномощника по въпросите на приобщаването. Обратната връзка от отделите се взема предвид при планирането на мерките, които трябва да бъдат изпълнени.
 • Toll Collect се стреми към балансирано съотношение между половете и работи върху мерки за постоянно увеличаване на дела на жените на ръководни позиции. Целевите стойности за съотношението между половете на първо и второ управленческо ниво бяха дефинирани от ръководството.

Създаване на условия, оптимизиране на процесите

 • Процесите на избор на човешки ресурси поетапно се преразглеждат и коригират с оглед на чувствителността към разнообразието и приобщаването.
 • Съвместимостта на професионалния и личния живот се осъществява и подобрява чрез гъвкави модели на работно време, надеждно работно време, мобилна работа и сътрудничество с детските градини.
 • С текущ проект за дигитална достъпност се увеличава участието на хора с увреждания. Разглеждат се както вътрешни системи, така и външни инструменти. Приложимите области преминаха UX обучение с акцент върху цифровата достъпност. Освен това уебсайтът на Toll Collect беше основно преработен със специален акцент върху цифровата достъпност.
 • С поставянето на допълнителни тоалетни без бариери и тоалетни за всички полове бяха създадени предпоставките за повече достъпност и равенство между половете в офис сградата на Potsdamer Platz.
 • Работническият съвет, представители на хората с тежки увреждания и пълномощникът по въпросите на приобщаването приеха споразумение за приобщаване, което ще осигури разширена подкрепа за служителите с увреждания и ще насърчи равенството.
 • Конкретен план за действие за 2022 г. бе разработен от представителството на хората с тежки увреждания.

Вашето лице за контакт

Управление на Diversity & Inclusion

Frederike Fehsenfeld

Управление на Diversity & Inclusion

Julia Heikkilä

Други препоръки