Zpráva o diverzitě z roku 2021


Stilizované dřevěné figury v mnoha barvách

Zpráva o diverzitě z roku 2021 – Čísla

Zaměstnanci

celkem
666
ženy
40 %
muži
60 %

Obsazování vedoucích pozic

 • Dozorčí rada

  ženy 36.4 % muži 63.6 %
 • Vedení společnosti (sestává ze dvou osob)

  muži 100 %
 • Vedení odborného úseku

  ženy 27.3 % muži 72.7 %
 • Vedení výkonného oddělení/skupiny

  ženy 16.1 % muži 83.9 %
 • ženy
 • muži

Osoby s těžkým zdravotním postižením

celkem
5.9 %

Věková struktura podle dekád

 • 5 % do 30 let
 • 20 % 30-39 let
 • 33 % 40-49 let
 • 34 % 50-59 let
 • 8 % 60-67 let

Stav: 31.12.2021

Zpráva o diverzitě z roku 2021 – Činnosti

Poté, co společnost Toll Collect začala v roce 2020 budovat oddělení řízení diverzity a inkluze (D&I), proběhla v roce 2021 konsolidace této oblasti. V této souvislosti byl kladen důraz na rozvoj dalších aktivit a opatření za účelem ještě hlubšího ukotvení tématu ve společnosti.

Cíle

Společnost Toll Collect si stanovila následující cíle:

 • Společnost je zastoupena diverzitou, a tím i inkluzivním, tolerantním a nezaujatým pracovním prostředím.
 • Existuje rovnost příležitostí. Diverzita pracovních sil je faktorem úspěchu.
 • Diverzita a inkluze jsou přítomny v procesech, strukturách a produktech všech oborů a oblastí podnikání.

Opatření

Společnost Toll Collect podporuje inkluzi a diverzitu pracovních sil prostřednictvím následujících opatření:

Informovat a vytvářet povědomí

 • Intranet a firemní noviny pravidelně informují zaměstnance o diverzitě a inkluzi a souvisejících aktivitách
 • S podporou externích referentů a specialistů jsou zaměstnancům pravidelně nabízeny minisemináře týkající se oblasti D&I. V roce 2021 se jednalo o následující semináře:
  • Nevědomé předsudky
  • Rasismus v každodenním životě
  • Vliv sociálního původu na příležitosti v oblasti vzdělávání
  • Digitální bezbariérovost
 • Školicí kurzy a workshopy na témata, jakými jsou genderově citlivá komunikace a digitální bezbariérovost, umožňují zaměstnancům se blíže a praktickým způsobem seznámit s dimenzemi diverzity a pochopit význam inkluze na pracovišti.
 • Prezentace strategie a činností v oblasti D&I v odborných odděleních a týmech podtrhují důležitost a nutnost diverzity ve společnosti.
 • V pravidelných formátech, jako jsou skupiny zainteresovaných stran a diskusní skupiny, si zaměstnanci vyměňují informace o aktuálních publikacích na téma diverzita.
 • V rámci Německého dne diverzity 2021 se konala fotokampaň a různé akce s cílem zvýšit povědomí o otázkách diverzity a získat multiplikátory pro budoucí kampaně v oblasti D&I.
 • Oddělení řízení D&I se účastní mezidivizní a mezihierarchické pracovní skupiny pro vypracování takzvaného hodnotového kompasu 2.0. Hodnotový kompas popisuje zásady spolupráce ve společnosti Toll Collect a podporuje společnost při realizaci jejích cílů.

Zahrnout všechny úrovně

 • V Radě pro diverzitu (Diversity Council) si zaměstnanci z různých oblastí a hierarchických úrovní pravidelně vyměňují informace s týmem pro D&I. Společně rozvíjejí nápady a projekty a přinášejí tak nové impulzy v činnostech D&I.
 • Společnost Toll Collect se zúčastnila akce Diversity Challenge v rámci Charty diverzity. V tomto kontextu byl vytvořen program Buddy, který byl následně implementován do provozu společnosti. Program podporuje nové kolegy, propojuje zaměstnance napříč odděleními a posílil pocit sounáležitosti i v době pandemie.
 • Strategie D&I je komunikována prostřednictvím pravidelných diskusí s vedoucími jednotlivých oddělení. Zpětná vazba z těchto odděleních je zohledněna při plánování opatření, která je třeba provést.

Vytváření předpokladů, optimalizace procesů

 • Cílem oddělení řízení D&I je ukotvit opatření ve firemních strukturách prostřednictvím následujících procesů:
  • Definice cílových veličin pro různé dimenze diverzity
  • Senzibilizace a další vzdělávání pracovních sil
  • Aktivní zapojení zaměstnanců jako multiplikátorů a členů různých pracovních skupin pro diverzitu.
 • Procesy HR jsou postupně kontrolovány z hlediska citlivosti vůči diverzitě a inkluzi a následně upravovány.
 • Slučitelnost pracovního a soukromého života je umožněna a vylepšena flexibilními modely pracovní doby, jistou pracovní dobou, mobilní prací a spoluprací s mateřskými školami.
 • Prostřednictvím probíhajícího projektu digitální bezbariérovosti se zvyšuje součinnost osob se zdravotním postižením. Posuzovány jsou jak interní systémy, tak i externí nástroje.
 • Spuštění analýzy rovnosti v odměňování (Gender Pay) je důležitou součástí pro plánování a implementaci genderově specifických opatření ve společnosti zaměřených na větší rovnost mužů a žen.
 • Při rekonstrukci sídla společnosti Toll Collect jsou vytvářeny předpoklady pro bezbariérovost umožňující neomezený přístup do budovy.
 • Podniková rada, zástupci osob s těžkým zdravotním postižením a pověřenec pro inkluzi připravují dohodu o inkluzi, která zajistí rozšířenou podporu zaměstnancům se zdravotním postižením a podporuje rovnost mužů a žen. Tato dohoda bude přijata v roce 2022.

Vaše kontaktní osoba

Management diverzity a inkluze

Frederike Fehsenfeld

Management diverzity a inkluze

Julia Heikkilä

Další doporučení