Toltarieven vanaf 1 januari 2023


Detailopname van de assen van een vrachtwagen. Het aantal assen beïnvloedt de hoogte van het toltarief.

Samenstelling van het toltarief

De tol wordt berekend op basis van de afgelegde afstand op het tolplichtige traject en een toltarief in cent/kilometer, dat telkens een aandeel voor de veroorzaakte kosten door luchtvervuiling en geluidsbelasting en de infrastructuurkosten omvat.

  • Het aandeel van het toltarief voor de kosten voor infrastructuur en geluidshinder hangt af van de gewichtsklasse en ook van het aantal assen bij een toegelaten totaalgewicht boven 18 ton.
  • Het aandeel voor de veroorzaakte luchtvervuiling in het toltarief wordt bepaald op basis van de milieuklasse. Daarbij wordt elk voertuig afhankelijk van de milieuklasse toegewezen aan een van de zes categorieën A, B, C, D, E en F. Tolklanten zijn verantwoordelijk voor het specificeren van de milieuklassen; klanten zijn verplicht om alle tolrelevante gegevens correct te verstrekken (principe van zelfaangifte).

Terugbetaling van tolgeld uit de tariefaanpassing van 2021

Bij de toltarieven voor vrachtverkeer die op 1 oktober 2021 werden ingevoerd en tot en met 31 december 2022 van kracht zijn, is het gedeelte voor de infrastructuurkosten gedaald, met terugwerkende kracht vanaf 28 oktober 2020. Het gedeelte voor de luchtvervuilingskosten is daarentegen gestegen. In totaal daalden de toltarieven per kilometer afhankelijk van de milieuklasse licht.

Voor ritten in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kan er op verzoek naar rato tol worden terugbetaald. Het bedrag dat wordt terugbetaald voor het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten hangt af van de gewichtsklasse. De terugbetaling kan via een onlineplatform worden aangevraagd op de website van de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit. De terugbetaling kan worden aangevraagd tot eind 2023.

Meer informatie

Passend tarief vinden

Onze tariefcalculator toont u uw toltarief. Start de assistent en selecteer vervolgens de milieuklasse van uw voertuig. Voer vervolgens de juiste as- en gewichtsklasse in. Klaar. Alle waarden zijn ook te vinden in de tabel onderaan de pagina.

Snel en eenvoudig uw toltarief bepalen

* PFK – partikelfilterklassen zijn uitrustingsnormen voor het verminderen van de uitstoot van roetdeeltjes. Voor categorie D is PFK 1 of hoger vereist, voor categorie C PFK 2 of hoger.

** De tandemas telt als twee assen, de tridemas telt als drie assen. Met lift- en hefassen wordt steeds rekening gehouden, ongeacht of een voertuigas tijdens het transport belast of omhooggeklapt is, dus niet in aanraking komt met de rijbaan.

Tarieftabellen

Milieuklassen volgens de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen

* PFK – partikelfilterklassen zijn uitrustingsnormen voor het verminderen van de uitstoot van roetdeeltjes. Voor categorie D is PFK 1 of hoger vereist, voor categorie C PFK 2 of hoger.

** De tol-milieuklasse wordt in de tariefinformatie van het overzicht afzonderlijke ritten en de details over de rit weergegeven.

  Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Categorie E Categorie F

Milieuklasse
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 met PFK 2*
S3,
S2 met PFK 1*
S2 S1,
geen MK
Euro-
Milieuklasse
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PFK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PFK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Tol-
Milieuklasse**
07 06 05 04 03 02 01

Toltarieven per kilometer vanaf 1 januari 2023

* PFK – partikelfilterklassen zijn uitrustingsnormen voor het verminderen van de uitstoot van roetdeeltjes. Voor categorie D is PFK 1 of hoger vereist, voor categorie C PFK 2 of hoger.

** De tandemas telt als twee assen, de tridemas telt als drie assen. Met lift- en hefassen wordt steeds rekening gehouden, ongeacht of een voertuigas tijdens het transport belast of omhooggeklapt is, dus niet in aanraking komt met de rijbaan.

Euro-milieuklasse As- en
gewichtsklasse
Geluidshinder
Aandeel van het toltarief voor externe kosten (in cent/km)
Luchtvervuiling
Aandeel van het toltarief voor externe kosten (in cent/km)
Infrastructuur
Toltarief-aandeel (in cent/km)
Toltarief
(in cent/km)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t tot 3 assen** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t vanaf 4 assen** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t tot 3 assen** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t vanaf 4 assen** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t tot 3 assen** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t vanaf 4 assen** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5-11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t tot 3 assen** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t vanaf 4 assen** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t tot 3 assen** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t vanaf 4 assen** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t tot 3 assen** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t vanaf 4 assen** 1,2 18,7 15,5 35,4

Let op

De tolplichtige is verplicht om op vraag van de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit de juistheid van alle voor de tolheffing relevante gegevens te bewijzen door het voorleggen van relevante documenten (§ 5 BFStrMG in combinatie met § 6 en 2 van de Duitse vrachtwagentolverordening, LKW-MautV).

Bij in Duitsland met EU-uniforme voertuigpapieren toegelaten binnenlandse motorvoertuigen kan de emissieklasse uit de toelichting bij nummer 14 of uit het sleutelnummer bij 14.1 worden afgeleid (§ 7 Duitse vrachtwagentolverordening).

Bij niet in Duitsland toegelaten voertuigen gelden schattingsregels op basis van periodes, als de milieuklasse niet op een andere manier, met name door documenten over het voldoen aan bepaalde milieueisen in het CEMT-verkeer (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europese Conferentie van Ministers van Verkeer), kan worden aangetoond (§ 8 LKW-MautV).

De tolplichtige is verantwoordelijk voor het beschrijven en bewijzen van alle gegevens die relevant zijn voor de tolheffing. Het niet-naleven van de bewijsplicht wordt beboet.

Meer aanbevelingen