Restitutie tolgeld

Voor ritten in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kan naar rato tol voor vrachtwagens worden terugbetaald.

Meer informatie
 • Het recht ontstaat voor het eerst wanneer de wet in werking treedt, d.w.z. met ingang van 1 oktober 2021.

  Het recht is beperkt tot de periode 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. De aanvraag mag pas worden ingediend nadat alle toloverzichten voor de gehele periode beschikbaar zijn. Er moet aandacht worden besteed aan de volledigheid van de aanvraag en de in te dienen documenten. Nadere informatie is te vinden op de website van de BALM.

  www.balm.bund.de
 • De Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM) stelt tijdig een elektronisch formulier beschikbaar via een onlineplatform waarmee de aanvraag moet worden ingediend.

  Naar het platform
 • Bij de aanvraag moeten de toloverzichten voor de in de aanvraag vermelde ritten, een controleformulier en, in geval van vertegenwoordiging, een volmacht worden ingesloten. De overzichten afzonderlijke ritten moeten niet bij de aanvraag worden ingesloten. In de aanvraag moet echter het aantal afgelegde kilometers per officieel kenteken motorrijtuig en gewichtsklasse worden vermeld, teneinde de aannemelijkheid van de vordering te verzekeren. Voor de berekening heeft de gebruiker de gespecificeerde overzichten afzonderlijke ritten in zijn gebruikersaccount nodig; deze moeten dus gedurende de hele aanvraagperiode worden bewaard. Per aanvraagformulier kunnen ritten van maximaal 20 officiële kentekens motorrijtuig opgegeven worden.

 • Voor de laatste drie maanden kunt u de overzichten afzonderlijke ritten opvragen bij Toll Collect. De overzichten afzonderlijke ritten zijn voortdurend in uw gebruikersaccount beschikbaar gemaakt.

  De BALM heeft de overzichten afzonderlijke ritten niet nodig.Indien mogelijk dient de aanvrager in de aanvraag echter het aantal afgelegde kilometers per officieel kenteken motorrijtuig en gewichtsklasse te vermelden om te zorgen dat de claim aannemelijk is. Dit is echter geen verplichte eis voor de aanvraag.

 • U hebt voor het indienen van de aanvraag alleen de toloverzichten nodig.

  In de aanvraag voor restitutie moet u echter het aantal afgelegde kilometers per officieel kenteken motorrijtuig en gewichtsklasse vermelden om te zorgen dat de claim aannemelijk is. U vindt deze kilometergegevens alleen op de overzichten afzonderlijke ritten, maar niet op de toloverzichten. Om deze reden zou u de overzichten afzonderlijke ritten moeten bewaren. Ook als de kilometergegevens in de aanvraag voor restitutie open blijven, kunt u de aanvraag indienen via het onlineplatform op de website van de BALM.

 • De overzichten afzonderlijke ritten worden na 120 dagen verwijderd. Tot dat moment zijn de toloverzichten betaald en zijn er geen klachten ingediend. Deze regeling vloeit voort uit de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen, die ook het verwijderen van gegevens regelt.

 • Om plausibiliteitsredenen (met name bij verandering van eigenaar met hetzelfde officiële kenteken motorrijtuig) dient de gebruiker zijn gereden kilometers per gewichtsklasse aan te geven, waarvoor hij gebruik dient te maken van zijn overzichten van afzonderlijke ritten in de gebruikersaccount, die hij kan sorteren en optellen. Deze gegevens zijn bedoeld als hulpmiddel voor de verwerking. Dit is echter niet verplicht. De toloverzichten over de gehele aanvraagperiode zijn noodzakelijk.

 • De aanvraag kan tot en met 31 december 2023 worden ingediend.