Raport o różnorodnośći 2021


Stylizowane figurki drewniane w różnych kolorach

Raport o różnorodności 2021 – liczby

Zatrudnieni

łącznie
666
kobiety
40 %
mężczyźni
60 %

Obsadzanie stanowisk kierowniczych

 • Rada Nadzorcza

  kobiety 36.4 % mężczyźni 63.6 %
 • Zarząd (składający się z dwóch osób)

  mężczyźni 100 %
 • Kierownictwo działu

  kobiety 27.3 % mężczyźni 72.7 %
 • Kierownictwo personelu/grupy

  kobiety 16.1 % mężczyźni 83.9 %
 • kobiety
 • mężczyźni

Pracownicy o dużym stopniu niepełnosprawności

łącznie
5.9 %

Struktura wiekowa według dekad

 • 5 % poniżej 30 lat
 • 20 % 30-39 lat
 • 33 % 40-49 lat
 • 34 % 50-59 lat
 • 8 % 60-67 lat

Stan na: 2021-12-31

Raport o różnorodności 2021 – aktywności

W roku 2020 rozpoczęto w firmie Toll Collect tworzenie zespołu zarządzania różnorodnością i poczuciem przynależności, a w roku 2021 doszło do jego konsolidacji. Głównym celem było opracowanie dodatkowych działań oraz środków, mających jeszcze silniej zakorzenić to zagadnienie w przedsiębiorstwie.

Cele

Firma Toll Collect wyznaczyła sobie następujące cele:

 • Przedsiębiorstwo jest za różnorodnością i chce tworzyć zintegrowane, oparte na wzajemnym szacunku i wolne od uprzedzeń środowisko pracy.
 • Równe szanse dla wszystkich. Różnorodność wśród personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces.
 • Zasady różnorodności i poczucia przynależności można odnaleźć w procesach, strukturach i produktach we wszystkich segmentach i obszarach działalności firmy.

Działania

Firma Toll Collect wspiera poczucie przynależności i różnorodność wśród personelu poprzez następujące działania:

Informowanie i budowanie świadomości

 • Sieć wewnętrzna Intranet oraz gazetka firmowa regularnie informują pracowników/pracownice o sprawach dotyczących różnorodności i przynależności, a także o związanych z nimi aktywnościach
 • Przy wsparciu zewnętrznych referentów/referentek oraz specjalistów/specjalistek personelowi firmy regularnie oferowane są miniseminaria na tematy związane z różnorodnością i przynależnością. Oferta na rok 2021 obejmowała następujące zagadnienia:
  • Nieświadome uprzedzenia
  • Rasizm na co dzień
  • Wpływ pochodzenia społecznego na szanse edukacyjne
  • Wolność od barier cyfrowych
 • Szkolenia i warsztaty na takie tematy jak komunikacja neutralna płciowo czy wolność od barier cyfrowych pozwalają pracownikom/pracownicom bliżej zapoznać się z praktycznymi wymiarami różnorodności oraz lepiej zrozumieć znaczenie poczucia przynależności w miejscu pracy.
 • Prezentacja strategii i aktywności związanych z różnorodnością i poczuciem przynależności w poszczególnych działach i zespołach pozwala podkreślić znaczenie oraz konieczność różnorodności w firmie.
 • W ramach regularnych formatów, takich jak grupy zainteresowań i dyskusyjne, pracownicy/pracownice wymieniają między sobą informacje na temat aktualnych publikacji dotyczących różnorodności.
 • W ramach Niemieckiego Dnia Różnorodności 2021 przeprowadzono akcję fotograficzną i zorganizowano różne imprezy w celu zwrócenia uwagi na tematy związane z różnorodnością i pozyskania multiplikatorów/multiplikatorek dla przyszłych działań związanych z promocją różnorodności i przynależności.
 • Zespół zarządzania różnorodnością i przynależnością w ramach ponaddziałowej i ponadhierarchicznej grupy roboczej angażuje się w tzw. Kompas wartości 2.0. Kompas wartości opisuje zasady współpracy w firmie Toll Collect i wspomaga firmę w realizacji wyznaczonych celów.

Uwzględnienie wszystkich płaszczyzn

 • W ramach Rady Różnorodności pracownicy/pracownice różnych działów i poziomów hierarchii regularnie wymieniają się informacjami z Zespołem ds. różnorodności i przynależności. Wspólnie opracowują pomysły i projekty, zapewniające nowe impulsy dla aktywności związanych z różnorodnością i przynależnością.
 • Firma Toll Collect wzięła udział w Diversity Challenge stowarzyszenia Charta der Vielfalt. W ramach tego wyzwania został opracowany program Buddy, który wdrożono w regularnej działalności firmy. Program ten wspiera nowych kolegów/koleżanki, łączy pracowników/pracownice z różnych działów i obszarów działalności, wzmocnił on także poczucie przynależności w okresie pandemii.
 • Strategia różnorodności i przynależności komunikowana jest poprzez regularne rozmowy z kierownictwem poszczególnych działów firmy. Informacja zwrotna z działów uwzględniana jest przy planowaniu działań do realizacji.

Stworzenie odpowiednich warunków, optymalizacja procesów

 • Celem zespołu zarządzania różnorodnością i przynależnością jest zakorzenienie stosownych działań w strukturach przedsiębiorstwa poprzez następujące procesy:
  • Zdefiniowanie wielkości docelowych dla różnych wymiarów różnorodności
  • Uwrażliwianie i dalsze edukowanie personelu
  • Aktywne angażowanie pracowników/pracownic jako multiplikatorów/multiplikatorek oraz członków rozmaitych grup roboczych dot. różnorodności.
 • Procesy personalne będą stopniowo weryfikowane pod kątem różnorodności oraz poczucia przynależności i odpowiednio dostosowywane.
 • Za sprawą elastycznych modeli czasu pracy, niezawodnych godzin pracy, pracy mobilnej i współpracy z przedszkolem postaramy się ułatwić naszym pracownikom pogodzenie życia zawodowego i prywatnego.
 • Dzięki realizowanemu projektowi „Wolność od barier cyfrowych” zwiększa się w firmie udział osób z niepełnosprawnościami. Rozważane są zarówno systemy wewnętrzne, jak i narzędzia zewnętrzne.
 • Uruchomienie analizy „Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn” stanowi ważny krok w planowaniu i realizacji działań dotyczących neutralności płci w firmie, których celem jest jeszcze większa równość płci.
 • Podczas remontu w siedzibie firmy Toll Collect zapewniona zostanie wolność od barier, tak aby umożliwić nieograniczony dostęp do budynku dla wszystkich.
 • Rada pracowników, przedstawiciele osób z dużym stopniem niepełnosprawności oraz pełnomocnicy ds. integracji przygotują Porozumienie ws. integracji, które zapewni szerokie wsparcie dla pracowników/pracownic z niepełnosprawnościami i będzie promować równość płci. Zostanie ono przyjęte w 2022 roku.

Osoba kontaktowa

Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Frederike Fehsenfeld

Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Julia Heikkilä

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis