Opłaty drogowe dla napędów alternatywnych

Pytania i odpowiedzi

 • Od 1 stycznia 2024 roku pojazdy wyposażone fabrycznie w napęd CNG/LNG i należące do klasy emisji spalin Euro 6 będą podlegać obowiązkowi uiszczania opłat drogowych.

 • Pojazdy bezemisyjne takie jak pojazdy elektryczne oraz z silnikiem wodorowym, a także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi pozostają zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych do końca 2025 roku. Pojazdy o maksymalnej masie całkowitej do 4,25 tony z napędami tego typu pozostają na stałe zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

 • Pojazdy bezemisyjne pozostaną tymczasowo zwolnione z obowiązku uiszczania opłat drogowych do 31 grudnia 2025 r.

  W kolejnym okresie dla tych pojazdów obowiązuje tylko obniżona o 75% stawka częściowa z tytułu kosztów infrastruktury oraz stawka częściowa z tytułu kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza i obciążenia hałasem.

  Na tym etapie można założyć, że w przypadku pojazdów bezemisyjnych stawka częściowa opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych związanych z emisją CO2 będzie wynosić 0.

  Pojazdy bezemisyjne o maksymalnej masie całkowitej do 4,25 tony pozostaną na stałe zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

 • Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy lub rozporządzeniem VECTO paliwo neutralne pod względem emisji CO₂ nie ma wpływu na konkretną emisję CO₂ lub klasę emisji CO2. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, narzędzie do obliczania poziomu zużycia energii przez pojazd)

 • Pojazd bezemisyjny to ciężki pojazd użytkowy bez silnika spalinowego oraz pojazd z silnikiem spalinowym, którego emisje są niższe niż 1 gCO₂/kWh lub niższe niż 1 gCO₂/km (rozporządzenie (UE) 2019/1242).

  Wyszukiwarka klas emisji CO₂ umożliwia określenie bezemisyjnych rodzajów paliwa/źródeł energii, na przykład dla pojazdu wyłącznie elektrycznego lub napędzanego wodorem.

  Alternatywnie, wyszukiwarka klas emisji CO₂ umożliwia określenie konkretnych emisji CO₂ w gCO₂/tkm, tj. na tonę ładowności. Wprowadzenie wartości mniejszej niż 1 gCO₂/tkm prowadzi do określenia klasy emisji CO₂ 5.

  Należy pamiętać, że wyszukiwarka klas emisji CO₂ nie gromadzi danych na temat średniej ładowności pojazdów. Jeśli okaże się, że indywidualna emisja CO₂ pojazdu pomnożona przez jego średnią ładowność w tonach (pole 49.6 w COC, pole 2.4 w CIF) daje wartość 1 gCO₂/km lub wyższą, oznacza to, że pojazd nie należy do klasy emisji CO₂ 5. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt.