Zwrot opłaty drogowej

Można wnioskować o zwrot kosztów przejazdów, które odbyły się w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. odpowiednio do udziału kosztów w stawce opłaty drogowej od samochodów ciężarowych.

Więcej informacji
 • Roszczenie powstaje w momencie wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2021 r.

  Roszczenie jest ograniczone do okresu od 28 października 2020 do 30 września 2021 roku włącznie. Wniosek należy przedłożyć dopiero po udostępnieniu wszystkich zestawień opłat drogowych za cały ten okres. Należy dopilnować, aby wniosek i wszystkie składane dokumenty były kompletne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie BALM.

  www.balm.bund.de
 • Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM) udostępnił na platformie online elektroniczny formularz, za pomocą którego należy złożyć wniosek.

  Przejść do platformy
 • Do wniosku należy dołączyć zestawienie opłat drogowych dotyczące przejazdów podanych we wniosku, formularz kontroli, a w przypadku zastępstwa również pełnomocnictwo. Szczegółowych wykazów jazd nie trzeba dołączać do wniosku. Jednak w celu sprawdzenia wiarygodności wniosek powinien zawierać ilość przejechanych kilometrów na numer rejestracyjny pojazdu i kategorię wagową. Do obliczenia użytkownik potrzebuje szczegółowych wykazów jazd, które są dostępne na koncie użytkownika; dlatego powinien je przechowywać przez okres podany we wniosku. Każdy formularz wniosku może zawierać przejazdy dotyczące maks. 20 pojazdów o różnych numerach rejestracyjnych.

 • Przez ostatnie trzy miesiące otrzymywałeś szczegółowe wykazy jazd od Toll Collect. Szczegółowe wykazy jazd są na bieżąco udostępniane na Twoim koncie użytkownika.

  BALM nie potrzebuje szczegółowych wykazów jazd.Jednak w miarę możliwości wnioskodawca, w celu sprawdzenia wiarygodności wniosku, powinien podać ilość przejechanych kilometrów przez pojazd o danym numerze rejestracyjnym i kategorii wagowej. Nie jest to jednak koniecznie wymagane.

 • Aby złożyć wniosek, potrzebne są tylko zestawienia opłat drogowych.

  Jednak w celu sprawdzenia wiarygodności wniosek o zwrot opłaty drogowej powinien zawierać ilość przejechanych kilometrów przez pojazd o danym numerze rejestracyjnym i kategorii wagowej Dane dotyczące przejechanych kilometrów można znaleźć tylko w szczegółowych wykazach jazd, ale nie w zestawieniach opłat drogowych. Właśnie dlatego należy przechowywać szczegółowe wykazy jazd. Nawet jeśli podczas składania wniosku nie można dokładnie określić ilości przejechanych kilometrów, można złożyć wniosek przez platformę online dostępną na stronie głównej BALM.

 • Szczegółowe wykazy jazd są usuwane po 120 dniach. Do tego czasu zestawienia opłat drogowych są opłacone i nie ma żadnych reklamacji. Ta regulacja wynika z ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych, która reguluje również kwestię usuwania danych.

 • Użytkownik/użytkowniczka powinien/powinna podać liczbę przejechanych kilometrów na kategorię wagową w celu sprawdzenia wiarygodności (zwłaszcza w przypadkach zmiany właściciela przy tym samym numerze rejestracyjnym pojazdu). Może użyć do tego szczegółowych wykazów jazd dostępnych na koncie użytkownika, które może posortować i zsumować. Są to jedynie dane, które są pomocne przy opracowaniu. Nie są to dane obowiązkowe. Wymagane są zestawienia opłat drogowych dotyczące całego okresu, którego dotyczy wniosek.

 • Wniosek można składać do 31 grudnia 2023 r.