Różnorodność i poczucie przynależności


Ręce o różnych kolorach skóry tworzą krąg.

Toll Collect angażuje się w kwestie różnorodności i równości szans

W firmie Toll Collect współpracują ze sobą osobowości, które wnoszą do zespołu swoje indywidualne pochodzenie, tożsamość, swoje doświadczenia, a także swoje perspektywy. Jesteśmy przekonani o tym, że: różnorodne zespoły są bardziej kreatywne, innowacyjne oraz przyczyniają się do zabezpieczenia przyszłości firmy. Dlatego, obok niezawodności i zrównoważonego rozwoju, różnorodność stanowi jedną z naszych fundamentalnych wartości, którą zakorzeniliśmy w misji naszego przedsiębiorstwa.

Różnorodność

Pod tym pojęciem kryje się różnorodność pracowników firmy Toll Collect, ich cechy wspólne oraz różnice pomiędzy nimi.

Poczucie przynależności

Poczucie przynależności oznacza pozytywny stosunek do różnorodności wśród personelu.

Do tego potrzebne jest wolne od uprzedzeń, oparte na poszanowaniu wartości i przyjazne środowisko pracy, w którym panują równe szanse dla wszystkich i w którym różnorodność personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces. Wszyscy pracownicy/pracownice mogą być sobą, angażować się w pracę, czuć się częścią firmy i dalej się rozwijać, niezależnie od wieku, poziomu niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i narodowości, płci oraz tożsamości płciowej, religii i światopoglądu, tożsamości seksualnej i pochodzenia społecznego.

Pojęcia „poczucie przynależności“ (Inclusion) nie należy mylić z pojęciem ‚integracja‘ (Inklusion), które w krajach niemieckojęzycznych używane jest przeważnie w związku z tematem niepełnosprawności.

Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności w Toll Collect


Dr Gerhard Schulz, prezes zarządu

Nasza misja

„Różnorodność wpisana jest w misję naszego przedsiębiorstwa. Różnorodność wnosi do firmy rozmaite perspektywy i tym samym dużo kreatywności. To pozwala na tworzenie innowacji i przygotowanie naszej firmy na wyzwania przyszłości.” - Dr. Gerhard Schulz, Prezes Zarządu


Stefanie Elgeti, Strategia i biuro dyrektora generalnego

Wolność od barier cyfrowych

„Wolność od barier cyfrowych to realizowany na bieżąco projekt, oparty na zrównoważonym rozwoju, różnorodności i niezawodności. Wolność od barier cyfrowych oferuje wartość dodaną dla wszystkich dzięki prostej obsłudze i lepszemu zrozumieniu.” – Stefanie Elgeti, Biuro Strategii i Prezesa Zarządu


Peyman Rezvani, Rewizja wewnętrzna i zgodność

Rada Różnorodności

„Rada Różnorodności to regularnie obradujące gremium, którego członkowie pochodzą ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Członkowie Rady pełnią rolę ambasadorów oraz osób kontaktowych w sprawach związanych z różnorodnością i przynależnością w swoich obszarach.“ - Peyman Rezvani, Audyt wewnętrzny i zgodność z przepisami


Yannik Vasarri, Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Raport o różnorodności

„Działania, liczby i cele: publiczny roczny raport o różnorodności pokazuje, w którym miejscu jako firma się znajdujemy. Publikacja podsumowuje to, co zrobiliśmy w celu promowania różnorodności i wzajemnego szacunku.” - Yannik Vasarri, Zarządzanie różnorodnością i integracją


Frederike Fehsenfeld, Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Wielkości docelowe

„Nasze długoterminowe cele w zakresie stosunku płci na stanowiskach kierowniczych pozwalają nam zagwarantować, że dzięki zrównoważonym działaniom zdołamy osiągnąć w naszej firmie jeszcze większą równość szans”. - Frederike Fehsenfeld, Zarządzanie różnorodnością i integracją.


Iris Hoppe, Rada zakładowa i przedstawicielstwo osób niepełnosprawnych

Przedstawicielstwo osób z ciężką niepełnosprawnością

„Przedstawicielstwo osób z ciężką niepełnosprawnością promuje integrację osób z ciężką niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie, ustalając roczny plan działania i oferując doradztwo oraz pomoc”. - Iris Hoppe, Rada zakładowa i organ przedstawicielski pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności


Frank Schermann, kierownik działu Biuro Korporacyjne

Szkolenia

„W ramach naszego procesu transformacji opracowujemy koncepcję szkoleń, które sprawią, że nasza załoga zyska w pracy wrażliwość na kwestie różnorodności i poczucia przynależności.” - Frank Schermann, Kierownik Biura Korporacyjnego


Julia Heikkilä, Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Dzień Różnorodności

„W ramach Europejskiego Miesiąca Różnorodności firma Toll Collect każdego roku bierze udział w Niemieckim Dniu Różnorodności. Swoim udziałem chcemy zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz przybliżyć naszym pracownikom różnorodność w świecie pracy, budować świadomość różnych jej wymiarów oraz unaocznić korzyści, jakie ze sobą niesie” - Julia Heikkilä, Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności.

1 " / " 8

Karta Różnorodności

W maju 2020 roku zarząd firmy oraz przewodniczący rady pracowników podpisali Karta Różnorodności . Tym samym firma Toll Collect zobowiązała się do:

 1. wspierania kultury przedsiębiorstwa opartej na szacunku i poszanowaniu wartości,
 2. kontroli procesów personalnych i uwrażliwienia na różnorodność,
 3. poszanowania różnorodności w społeczeństwie oraz związanych z nią potencjałów,
 4. mówienia o Karcie Różnorodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
 5. corocznego publicznego informowania o działaniach i postępach oraz
 6. poinformowania pracowników o wdrożeniu Karty Różnorodności.

Logo karty różnorodności, obok słowo Podpisana

Raport o różnorodności 2022 – liczby

Zatrudnieni

łącznie
658
kobiety
40 %
mężczyźni
60 %
innych
0 %

Obsadzanie stanowisk kierowniczych

 • Rada Nadzorcza

  kobiety 50 % mężczyźni 50 %
 • Zarząd (składający się z dwóch osób)

  mężczyźni 100 %
 • Kierownictwo działów

  kobiety 27 % mężczyźni 73 %
 • Kierownictwo zespołów

  kobiety 13 % mężczyźni 87 %
 • kobiety
 • mężczyźni

Odsetek osób z ciężką niepełnosprawnością

łącznie
6.3 %

Struktura wiekowa według dekad

 • 4 % poniżej 30 lat
 • 18 % 30-39 lat
 • 34 % 40-49 lat
 • 36 % 50-59 lat
 • 8 % 60-67 lat

Stan na: 2022-12-31

Raport o różnorodności 2022 – aktywności

W roku 2020 firma Toll Collect wprowadziła system zarządzania różnorodnością i poczuciem przynależności w przedsiębiorstwie. W roku 2022 koncentrowano się głównie na rozwijaniu kolejnych aktywności i działań, zmierzających do jeszcze mocniejszego zakotwiczenia w firmie koncepcji wolności od barier oraz dalszym informowaniu wszystkich kolegów i koleżanek o sprawach związanych z różnorodnością i przynależnością.

Cele

Firma Toll Collect wyznaczyła sobie następujące cele:

 • Przedsiębiorstwo jest za różnorodnością i chce tworzyć zintegrowane, oparte na wzajemnym szacunku i wolne od uprzedzeń środowisko pracy.
 • Równe szanse dla wszystkich. Różnorodność wśród personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces.
 • Zasady różnorodności i poczucia przynależności można odnaleźć w procesach, strukturach i produktach we wszystkich segmentach i obszarach działalności firmy.

Działania

Firma Toll Collect wspiera poczucie przynależności i różnorodność wśród personelu poprzez następujące działania:

Informowanie i budowanie świadomości

 • Sieć wewnętrzna Intranet oraz gazetka firmowa regularnie informują pracowników/pracownice o sprawach dotyczących różnorodności i przynależności, a także o związanych z nimi aktywnościach. Firmowa wikipedia jest na bieżąco rozszerzana i oferuje informacje o przeprowadzonych miniseminariach oraz sprawach związanych z różnorodnością i przynależnością.
 • Przy wsparciu zewnętrznych referentów/referentek oraz specjalistów/specjalistek pracownikom firmy oferowane są miniseminaria na tematy związane z różnorodnością i przynależnością. Oferta na rok 2022 obejmowała następujące tematy:
  • LGBTQIA*+ na stanowisku pracy
  • Sportswashing; Katar i mistrzostwa świata
 • Prezentacja strategii i aktywności związanych z różnorodnością i poczuciem przynależności w poszczególnych działach i zespołach pozwala podkreślić znaczenie oraz konieczność różnorodności w firmie Toll Collect.
 • W ramach Niemieckiego Dnia Różnorodności 2022 opublikowany został raport o różnorodności.
 • Aby sprawy różnorodności i poczucia przynależności były odpowiednio uwzględniane w różnych obszarach działalności firmy, przedstawiciele Zespołu ds. różnorodności i przynależności zasiadają w rozmaitych gremiach.

Uwzględnienie wszystkich płaszczyzn

 • W ramach Rady Różnorodności pracownicy/pracownice różnych działów i poziomów hierarchii regularnie wymieniają się informacjami z Zespołem ds. różnorodności i przynależności. Wspólnie opracowują pomysły i projekty, zapewniające nowe impulsy dla aktywności związanych z różnorodnością i przynależnością.
 • Zainicjowany w roku 2021 program Buddy był kontynuowany w roku 2022. Program ten wspiera nowych kolegów/koleżanki poprzez łączenie ze sobą nowych i długoletnich pracowników niezależnie od specjalizacji, co od samego początku umacnia poczucie przynależności.
 • Strategia różnorodności i przynależności komunikowana jest poprzez regularne rozmowy z radą pracowników, przedstawicielami osób z ciężką niepełnosprawnością oraz pełnomocnikami ds. różnorodności i przynależności . Informacja zwrotna z działów uwzględniana jest przy planowaniu działań do realizacji.
 • Toll Collect dąży do zrównoważonego stosunku płci i pracuje nad tym, aby udział kobiet na stanowiskach kierowniczych stale wzrastał. Zarząd firmy zdefiniował docelowe wielkości stosunku płci na pierwszym i drugim szczeblu zarządzania.

Stworzenie odpowiednich warunków, optymalizacja procesów

 • Procesy personalne będą stopniowo weryfikowane pod kątem różnorodności oraz poczucia przynależności i odpowiednio dostosowywane.
 • Za sprawą elastycznych modeli czasu pracy, niezawodnych godzin pracy, pracy mobilnej i współpracy z przedszkolem postaramy się ułatwić naszym pracownikom pogodzenie życia zawodowego i prywatnego.
 • Dzięki realizowanemu projektowi „Wolność od barier cyfrowych” zwiększa się w firmie udział osób z niepełnosprawnościami. Rozważane są zarówno systemy wewnętrzne, jak i narzędzia zewnętrzne. Istotne działy firmy odbyły szkolenie UX, ukierunkowane na brak barier cyfrowych. Dodatkowo gruntownej przebudowie poddana została witryna internetowa Toll Collect – tutaj również szczególną wagę przykładano do braku barier cyfrowych.
 • Poprzez utworzenie dodatkowych toalet bez barier oraz toalet dla wszystkich płci stworzono warunki dla zwiększenia wolności od barier i równości płci w budynku biurowym na Potsdamer Platz.
 • Rada pracowników, przedstawiciele osób z ciężką niepełnosprawnością oraz pełnomocnicy ds. różnorodności i przynależności przygotowali Porozumienie ws. poczucia przynależności, które zapewnia szerokie wsparcie dla pracowników/pracownic z niepełnosprawnościami i promuje równość płci.
 • Przedstawiciele osób ciężką niepełnosprawnością opracowali konkretny plan działań na 2022 rok.

Osoba kontaktowa

Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Frederike Fehsenfeld


Frederike Fehsenfeld, Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis