Różnorodność i poczucie przynależności


Stylizowane figurki drewniane w różnych kolorach

Toll Collect angażuje się w kwestie różnorodności i równości szans

W firmie Toll Collect współpracują ze sobą osobowości, które wnoszą do zespołu swoje indywidualne pochodzenie, tożsamość, swoje doświadczenia, a także swoje perspektywy. Jesteśmy przekonani o tym, że: różnorodne zespoły są bardziej kreatywne, innowacyjne oraz przyczyniają się do zabezpieczenia przyszłości firmy. Dlatego, obok niezawodności i zrównoważonego rozwoju, różnorodność stanowi jedną z naszych fundamentalnych wartości, którą zakorzeniliśmy w misji naszego przedsiębiorstwa.

Różnorodność

Pod tym pojęciem kryje się różnorodność pracowników firmy Toll Collect, ich cechy wspólne oraz różnice pomiędzy nimi.

Poczucie przynależności

Poczucie przynależności oznacza pozytywny stosunek do różnorodności wśród personelu.

Do tego potrzebne jest wolne od uprzedzeń, oparte na poszanowaniu wartości i przyjazne środowisko pracy, w którym panują równe szanse dla wszystkich i w którym różnorodność personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces. Wszyscy pracownicy/pracownice mogą być sobą, angażować się w pracę, czuć się częścią firmy i dalej się rozwijać, niezależnie od wieku, poziomu niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i narodowości, płci oraz tożsamości płciowej, religii i światopoglądu, tożsamości seksualnej i pochodzenia społecznego.

Pojęcia „poczucie przynależności“ (Inclusion) nie należy mylić z pojęciem ‚integracja‘ (Inklusion), które w krajach niemieckojęzycznych używane jest przeważnie w związku z tematem niepełnosprawności.

Zarządzanie różnorodnością i integracją w Toll Collect

Naszym celem jest zapewnienie takich warunków, aby wszyscy pracownicy/pracownice mogli być sobą
Dr Gerhard Schulz, prezes zarządu

Raport o różnorodności 2021 – liczby

Zatrudnieni

łącznie
666
kobiety
40 %
mężczyźni
60 %

Obsadzanie stanowisk kierowniczych

 • Rada Nadzorcza

  kobiety 36.4 % mężczyźni 63.6 %
 • Zarząd (składający się z dwóch osób)

  mężczyźni 100 %
 • Kierownictwo działu

  kobiety 27.3 % mężczyźni 72.7 %
 • Kierownictwo personelu/grupy

  kobiety 16.1 % mężczyźni 83.9 %
 • kobiety
 • mężczyźni

Pracownicy o dużym stopniu niepełnosprawności

łącznie
5.9 %

Struktura wiekowa według dekad

 • 5 % poniżej 30 lat
 • 20 % 30-39 lat
 • 33 % 40-49 lat
 • 34 % 50-59 lat
 • 8 % 60-67 lat

Stan na: 2021-12-31

Raport o różnorodności 2021 – aktywności

W roku 2020 rozpoczęto w firmie Toll Collect tworzenie zespołu zarządzania różnorodnością i poczuciem przynależności, a w roku 2021 doszło do jego konsolidacji. Głównym celem było opracowanie dodatkowych działań oraz środków, mających jeszcze silniej zakorzenić to zagadnienie w przedsiębiorstwie.

Cele

Firma Toll Collect wyznaczyła sobie następujące cele:

 • Przedsiębiorstwo jest za różnorodnością i chce tworzyć zintegrowane, oparte na wzajemnym szacunku i wolne od uprzedzeń środowisko pracy.
 • Równe szanse dla wszystkich. Różnorodność wśród personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces.
 • Zasady różnorodności i poczucia przynależności można odnaleźć w procesach, strukturach i produktach we wszystkich segmentach i obszarach działalności firmy.

Działania

Firma Toll Collect wspiera poczucie przynależności i różnorodność wśród personelu poprzez następujące działania:

Informowanie i budowanie świadomości

 • Sieć wewnętrzna Intranet oraz gazetka firmowa regularnie informują pracowników/pracownice o sprawach dotyczących różnorodności i przynależności, a także o związanych z nimi aktywnościach
 • Przy wsparciu zewnętrznych referentów/referentek oraz specjalistów/specjalistek personelowi firmy regularnie oferowane są miniseminaria na tematy związane z różnorodnością i przynależnością. Oferta na rok 2021 obejmowała następujące zagadnienia:
  • Nieświadome uprzedzenia
  • Rasizm na co dzień
  • Wpływ pochodzenia społecznego na szanse edukacyjne
  • Wolność od barier cyfrowych
 • Szkolenia i warsztaty na takie tematy jak komunikacja neutralna płciowo czy wolność od barier cyfrowych pozwalają pracownikom/pracownicom bliżej zapoznać się z praktycznymi wymiarami różnorodności oraz lepiej zrozumieć znaczenie poczucia przynależności w miejscu pracy.
 • Prezentacja strategii i aktywności związanych z różnorodnością i poczuciem przynależności w poszczególnych działach i zespołach pozwala podkreślić znaczenie oraz konieczność różnorodności w firmie.
 • W ramach regularnych formatów, takich jak grupy zainteresowań i dyskusyjne, pracownicy/pracownice wymieniają między sobą informacje na temat aktualnych publikacji dotyczących różnorodności.
 • W ramach Niemieckiego Dnia Różnorodności 2021 przeprowadzono akcję fotograficzną i zorganizowano różne imprezy w celu zwrócenia uwagi na tematy związane z różnorodnością i pozyskania multiplikatorów/multiplikatorek dla przyszłych działań związanych z promocją różnorodności i przynależności.
 • Zespół zarządzania różnorodnością i przynależnością w ramach ponaddziałowej i ponadhierarchicznej grupy roboczej angażuje się w tzw. Kompas wartości 2.0. Kompas wartości opisuje zasady współpracy w firmie Toll Collect i wspomaga firmę w realizacji wyznaczonych celów.

Uwzględnienie wszystkich płaszczyzn

 • W ramach Rady Różnorodności pracownicy/pracownice różnych działów i poziomów hierarchii regularnie wymieniają się informacjami z Zespołem ds. różnorodności i przynależności. Wspólnie opracowują pomysły i projekty, zapewniające nowe impulsy dla aktywności związanych z różnorodnością i przynależnością.
 • Firma Toll Collect wzięła udział w Diversity Challenge stowarzyszenia Charta der Vielfalt. W ramach tego wyzwania został opracowany program Buddy, który wdrożono w regularnej działalności firmy. Program ten wspiera nowych kolegów/koleżanki, łączy pracowników/pracownice z różnych działów i obszarów działalności, wzmocnił on także poczucie przynależności w okresie pandemii.
 • Strategia różnorodności i przynależności komunikowana jest poprzez regularne rozmowy z kierownictwem poszczególnych działów firmy. Informacja zwrotna z działów uwzględniana jest przy planowaniu działań do realizacji.

Stworzenie odpowiednich warunków, optymalizacja procesów

 • Celem zespołu zarządzania różnorodnością i przynależnością jest zakorzenienie stosownych działań w strukturach przedsiębiorstwa poprzez następujące procesy:
  • Zdefiniowanie wielkości docelowych dla różnych wymiarów różnorodności
  • Uwrażliwianie i dalsze edukowanie personelu
  • Aktywne angażowanie pracowników/pracownic jako multiplikatorów/multiplikatorek oraz członków rozmaitych grup roboczych dot. różnorodności.
 • Procesy personalne będą stopniowo weryfikowane pod kątem różnorodności oraz poczucia przynależności i odpowiednio dostosowywane.
 • Za sprawą elastycznych modeli czasu pracy, niezawodnych godzin pracy, pracy mobilnej i współpracy z przedszkolem postaramy się ułatwić naszym pracownikom pogodzenie życia zawodowego i prywatnego.
 • Dzięki realizowanemu projektowi „Wolność od barier cyfrowych” zwiększa się w firmie udział osób z niepełnosprawnościami. Rozważane są zarówno systemy wewnętrzne, jak i narzędzia zewnętrzne.
 • Uruchomienie analizy „Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn” stanowi ważny krok w planowaniu i realizacji działań dotyczących neutralności płci w firmie, których celem jest jeszcze większa równość płci.
 • Podczas remontu w siedzibie firmy Toll Collect zapewniona zostanie wolność od barier, tak aby umożliwić nieograniczony dostęp do budynku dla wszystkich.
 • Rada pracowników, przedstawiciele osób z dużym stopniem niepełnosprawności oraz pełnomocnicy ds. integracji przygotują Porozumienie ws. integracji, które zapewni szerokie wsparcie dla pracowników/pracownic z niepełnosprawnościami i będzie promować równość płci. Zostanie ono przyjęte w 2022 roku.

Karta Różnorodności

W maju 2020 roku zarząd firmy oraz przewodniczący rady pracowników podpisali Karta Różnorodności . Tym samym firma Toll Collect zobowiązała się do:

 1. wspierania kultury przedsiębiorstwa opartej na szacunku i poszanowaniu wartości,
 2. kontroli procesów personalnych i uwrażliwienia na różnorodność,
 3. poszanowania różnorodności w społeczeństwie oraz związanych z nią potencjałów,
 4. mówienia o Karcie Różnorodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
 5. corocznego publicznego informowania o działaniach i postępach oraz
 6. poinformowania pracowników o wdrożeniu Karty Różnorodności.


Logo karty różnorodności, obok słowo Podpisana

Firma Toll Collect podpisała Kartę Różnorodności

Osoba kontaktowa

Zarządzanie różnorodnością i poczuciem przynależności

Julia Heikkilä


Portret Julii Heikkilä, Diversity Management

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis