Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Różnorodność i poczucie przynależności

Firma Toll Collect angażuje się w kwestie różnorodności i równości szans

W firmie Toll Collect współpracują ze sobą osobowości, które wnoszą do zespołu swoje indywidualne pochodzenie, tożsamość, swoje doświadczenia, a także swoje perspektywy. Jesteśmy przekonani o tym, że: różnorodne zespoły są bardziej kreatywne, innowacyjne oraz przyczyniają się do zabezpieczenia przyszłości firmy. Dlatego, obok niezawodności i zrównoważonego rozwoju, różnorodność stanowi jedną z naszych fundamentalnych wartości, którą zakorzeniliśmy w misji naszego przedsiębiorstwa.

Różnorodność

Pod tym pojęciem kryje się różnorodność pracowników firmy Toll Collect, ich cechy wspólne oraz różnice pomiędzy nimi.

Poczucie przynależności

Poczucie przynależności oznacza pozytywny stosunek do różnorodności wśród personelu.

Do tego potrzebne jest wolne od uprzedzeń, oparte na poszanowaniu wartości i przyjazne środowisko pracy, w którym panują równe szanse dla wszystkich i w którym różnorodność personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces. Wszyscy pracownicy/pracownice mogą być sobą, angażować się w pracę, czuć się częścią firmy i dalej się rozwijać, niezależnie od wieku, poziomu niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i narodowości, płci oraz tożsamości płciowej, religii i światopoglądu, tożsamości seksualnej i pochodzenia społecznego.

Zarządzanie różnorodnością i integracją w Toll Collect

Naszym celem jest zapewnienie takich warunków, aby wszyscy pracownicy/pracownice mogli być sobą "

Dr Gerhard Schulz - prezes zarządu

Raport o różnorodności 2021 – liczby

0

łącznie

0
%

kobiety

0
%

mężczyźni

Obsadzanie stanowisk kierowniczych

Rada Nadzorcza
Zarząd (zarząd składa się z dwóch osób)
Kierownictwo działów
Kierownictwo komórek doradczychj/grup
 • kobiety
 • mężczyźni

Pracownicy o dużym stopniu niepełnosprawności

0
%

Struktura wiekowa według dekad (w procentach)

Stan: 31 grudnia 2021 r.

Raport o różnorodności 2021 – aktywności

W roku 2020 rozpoczęto w firmie Toll Collect tworzenie zespołu zarządzania różnorodnością i poczuciem przynależności, a w roku 2021 doszło do jego konsolidacji. Głównym celem było opracowanie dodatkowych działań oraz środków, mających jeszcze silniej zakorzenić to zagadnienie w przedsiębiorstwie.

Cele

Firma Toll Collect wyznaczyła sobie następujące cele:

 • Przedsiębiorstwo jest za różnorodnością i chce tworzyć zintegrowane, oparte na wzajemnym szacunku i wolne od uprzedzeń środowisko pracy.
 • Równe szanse dla wszystkich. Różnorodność wśród personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces.
 • Zasady różnorodności i poczucia przynależności można odnaleźć w procesach, strukturach i produktach we wszystkich segmentach i obszarach działalności firmy.

Działania

Toll Collect fördert Inclusion und Vielfalt bei der Belegschaft durch folgende Maßnahmen:

Informowanie i budowanie świadomości

 • Sieć wewnętrzna Intranet oraz gazetka firmowa regularnie informują pracowników/pracownice o sprawach dotyczących różnorodności i przynależności, a także o związanych z nimi aktywnościach
 • Przy wsparciu zewnętrznych referentów/referentek oraz specjalistów/specjalistek personelowi firmy regularnie oferowane są miniseminaria na tematy związane z różnorodnością i przynależnością. Oferta na rok 2021 obejmowała następujące zagadnienia:
  • Nieświadome uprzedzenia
  • Rasizm na co dzień
  • Wpływ pochodzenia społecznego na szanse edukacyjne
  • Wolność od barier cyfrowych
 • Szkolenia i warsztaty na takie tematy jak komunikacja neutralna płciowo czy wolność od barier cyfrowych pozwalają pracownikom/pracownicom bliżej zapoznać się z praktycznymi wymiarami różnorodności oraz lepiej zrozumieć znaczenie poczucia przynależności w miejscu pracy.
 • Prezentacja strategii i aktywności związanych z różnorodnością i poczuciem przynależności w poszczególnych działach i zespołach pozwala podkreślić znaczenie oraz konieczność różnorodności w firmie.
 • In regelmäßigen Formaten, wie Interessierten- und Diskussionsgruppen, tauschen sich Mitarbeiter*innen zu aktuellen Veröffentlichungen rund um das Thema Vielfalt aus.
 • Im Rahmen des Deutschen Diversity-Tags 2021 wurden eine Fotoaktion und verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, um die Aufmerksamkeit für Diversity-Themen zu erhöhen und Multiplikator*innen für zukünftige D&I-Aktionen zu gewinnen.
 • Das Diversity & Inclusion Management beteiligt sich in der bereichs- und hierarchieübergreifenden Arbeitsgruppe zum Wertekompass 2.0. Der Wertekompass beschreibt die Grundsätze der Zusammenarbeit bei Toll Collect und unterstützt das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Ziele.

Połączenie wszystkich płaszczyzn

 • Utworzono specjalną radę „Diversity Council”, która działa ponad hierarchiami i granicami obszarów. Z jednej strony jej członkowie/członkinie są ambasadorami różnorodności i integracji. Z drugiej strony przyjmują oni sugestie z różnych obszarów i przekazują je osobom odpowiedzialnym za różnorodność i integrację.
 • W maju 2020 roku zarząd i przewodniczący rady zakładowej podpisali Kartę Różnorodności.
 • Czterech młodych kolegów/koleżanek bierze udział w wyzwaniu Diversity Challenge, które wystartowało pod koniec 2020 roku i do którego wzywała Karta Różnorodności.

Stworzenie odpowiednich warunków, optymalizacja procesów

 • Procesy personalne będą stopniowo dopasowywane do wymogów różnorodności i integracji.
 • Za sprawą elastycznych modeli czasu pracy, niezawodnych godzin pracy, pracy mobilnej i współpracy z przedszkolem postaramy się ułatwić naszym pracownikom połączenie życia zawodowego i prywatnego.
 • Aby zachęcić osoby niepełnosprawne, potrzebna jest wolna od barier technologia informacyjna. Dlatego przeprowadzono testy dotyczące naszych ofert internetowych i wdrożono odpowiednie ułatwienia cyfrowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Ważnym elementem równouprawnienia jest również język. Dlatego firma Toll Collect przedstawi jasne zalecenia, których celem będzie stworzenie opartej na wzajemnym szacunku komunikacji. Podczas zwracania się do przedstawicieli różnych płci firma Toll Collect będzie używać neutralnych sformułowań lub tzw. gwiazdki płci.

Karta Różnorodności

W maju 2020 roku zarząd i przewodniczący rady zakładowej podpisali Kartę Różnorodności . Tym samym firma Toll Collect zobowiązała się do:

 1. wspierania kultury przedsiębiorstwa opartej na szacunku i poszanowaniu wartości,
 2. kontroli procesów personalnych i uwrażliwienia na różnorodność,
 3. poszanowania różnorodności w społeczeństwie oraz związanych z nią potencjałów,
 4. mówienia o Karcie Różnorodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
 5. corocznego publicznego informowania o działaniach i postępach oraz
 6. poinformowania pracowników o wdrożeniu Karty Różnorodności.

Logo Karta Różnorodności

Firma Toll Collect podpisała Kartę Różnorodności

Osoba kontaktowa


Portret Julii Heikkilä, Diversity Management

Kierowniczka ds. różnorodności i integracji
Julia Heikkilä

Adres e-mail

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603