Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Różnorodność i integracja


Ręce o różnych kolorach skóry tworzą krąg.

Firma Toll Collect angażuje się w kwestie różnorodności i wyrównywania szans

Różnorodność

Pod pojęciem różnorodności kryje się różnorodność pracowników firmy Toll Collect, ich cechy wspólne i różnice pomiędzy nimi. Jesteśmy przekonani, że to właśnie różnorodność i rozmaite perspektywy zapewniają rozwój i postęp..

Integracja

Integracja oznacza pozytywny stosunek do różnorodności wśród personelu.

Do tego potrzebne jest wolne od uprzedzeń, oparte na poszanowaniu wartości i przyjazne środowisko pracy, w którym panują równe szanse dla wszystkich i w którym różnorodność personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces. Wszyscy pracownicy/pracownice mogą być sobą, angażować się w pracę, czuć się częścią firmy i dalej się rozwijać, niezależnie od wieku, poziomu niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i narodowości, płci oraz tożsamości płciowej, religii i światopoglądu, tożsamości seksualnej i pochodzenia społecznego.

Zarządzanie różnorodnością i integracją w Toll Collect

Naszym celem jest zapewnienie takich warunków, aby wszyscy pracownicy/pracownice mogli być sobą "

Dr Gerhard Schulz - prezes zarządu

Raport o różnorodności 2020 – liczby

0

łącznie

0
%

kobiety

0
%

mężczyźni

Obsadzanie stanowisk kierowniczych

Rada Nadzorcza
Zarząd
Kierownictwo działu
Kierownictwo komórki doradczej/grupy
 • kobiety
 • mężczyźni

Struktura wiekowa według dekad (w procentach)

Stan: 31 grudnia 2020 r.

Społeczeństwo jest odzwierciedleniem mnie samego: im bardziej różnorodne, tym większe mam szanse na poznanie wielu różnych obliczy samego siebie. Bez różnorodności stalibyśmy w miejscu. "

Cytat z krótkiej wewnętrznej ankiety na temat różnorodności 2020

Różnorodność oznacza dla mnie możliwość poznania ludzi o różnych tradycjach i korzeniach oraz nauczenia się od nich czegoś nowego. "

Cytat z krótkiej wewnętrznej ankiety na temat różnorodności 2020

Raport o różnorodności 2020 – aktywności

Wiosną 2020 roku firma Toll Collect zaprezentowała nową misję przedsiębiorstwa. Różnorodność, oprócz niezawodności i zrównoważonego rozwoju, jest jedną z trzech najważniejszych wartości, które leżą u jej podstaw. W połączeniu ze strategicznym i kompleksowym zarządzaniem różnorodnością i integracją należy dalej wspierać różnorodność wśród pracowników firmy Toll Collect. Należy do tego także stworzenie wolnego od uprzedzeń, opartego na poszanowaniu wartości i przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownicy/pracownice mogą być sobą i najlepiej rozwijać swoje potencjały. Firma Toll Collect zajmuje się wieloma tematami, które dotyczą kwestii różnorodności i integracji oraz rozpoczęła już wdrażanie swojej strategii. Co roku będziemy informować o naszych aktualnych działaniach i postępach.

Cele

Firma Toll Collect wyznaczyła sobie następujące cele:

 • Przedsiębiorstwo jest za różnorodnością i chce tworzyć zintegrowane, oparte na wzajemnym szacunku i wolne od uprzedzeń środowisko pracy.
 • Z równymi szansami dla wszystkich. Różnorodność w doborze personelu jest czynnikiem gwarantującym sukces.
 • Różnorodność i integracja powinna znaleźć się w procesach, strukturach i produktach we wszystkich segmentach i obszarach działalności.

Działania

Firma Toll Collect wspiera integrację i różnorodność wśród personelu poprzez następujące działania:

Informowanie i budowanie świadomości

 • Pracownicy/pracownice są informowani o temacie różnorodności i integracji poprzez Intranet, wydarzenia i szkolenia.
 • W ramach Niemieckiego Dnia Różnorodności 2020 wśród pracowników/pracownic po raz pierwszy przeprowadzono krótką ankietę na temat różnorodności, aby poznać ich poziom zrozumienia różnorodności i integracji, a jednocześnie aby ich poinformować o tym temacie.
 • W projekcie pilotażowym poświęconym wspólnej nauce uczestnicy przez kilka tygodni zgłębiali temat różnorodności i integracji, poszerzali swoją wiedzę i wdrażali ją w codziennym życiu.
 • W drugim projekcie pilotażowym pracownicy/pracownice regularnie w małych grupach wymieniali się literaturą fachową na temat różnorodności.

Połączenie wszystkich płaszczyzn

 • Utworzono specjalną radę „Diversity Council”, która działa ponad hierarchiami i granicami obszarów. Z jednej strony jej członkowie/członkinie są ambasadorami różnorodności i integracji. Z drugiej strony przyjmują oni sugestie z różnych obszarów i przekazują je osobom odpowiedzialnym za różnorodność i integrację.
 • W maju 2020 roku zarząd i przewodniczący rady zakładowej podpisali Kartę Różnorodności.
 • Czterech młodych kolegów/koleżanek bierze udział w wyzwaniu Diversity Challenge, które wystartowało pod koniec 2020 roku i do którego wzywała Karta Różnorodności.

Stworzenie odpowiednich warunków, optymalizacja procesów

 • Procesy personalne będą stopniowo dopasowywane do wymogów różnorodności i integracji.
 • Za sprawą elastycznych modeli czasu pracy, niezawodnych godzin pracy, pracy mobilnej i współpracy z przedszkolem postaramy się ułatwić naszym pracownikom połączenie życia zawodowego i prywatnego.
 • Aby zachęcić osoby niepełnosprawne, potrzebna jest wolna od barier technologia informacyjna. Dlatego przeprowadzono testy dotyczące naszych ofert internetowych i wdrożono odpowiednie ułatwienia cyfrowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Ważnym elementem równouprawnienia jest również język. Dlatego firma Toll Collect przedstawi jasne zalecenia, których celem będzie stworzenie opartej na wzajemnym szacunku komunikacji. Podczas zwracania się do przedstawicieli różnych płci firma Toll Collect będzie używać neutralnych sformułowań lub tzw. gwiazdki płci.

Karta Różnorodności

W maju 2020 roku zarząd i przewodniczący rady zakładowej podpisali Kartę Różnorodności . Tym samym firma Toll Collect zobowiązała się do:

 1. wspierania kultury przedsiębiorstwa opartej na szacunku i poszanowaniu wartości,
 2. kontroli procesów personalnych i uwrażliwienia na różnorodność,
 3. poszanowania różnorodności w społeczeństwie oraz związanych z nią potencjałów,
 4. mówienia o Karcie Różnorodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
 5. corocznego publicznego informowania o działaniach i postępach oraz
 6. poinformowania pracowników o wdrożeniu Karty Różnorodności.

Logo Karta Różnorodności

Firma Toll Collect podpisała Kartę Różnorodności

Osoba kontaktowa

Kierowniczka ds. różnorodności i integracji
Julia Heikkilä

Adres e-mail

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603