Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre online prihlášky

Použitie vašich údajov v rámci online prihlášky

Toll Collect spracuje údaje vašej prihlášky výlučne v rámci výberového konania. Spracovanie údajov vašej prihlášky sa vykoná len na účely predbežného výberu zamestnancov a výberu zamestnancov na základe § 26 ods. 1m 1. vety spolkového zákona o ochrane údajov. Ak sa v rámci výberového konania nerozhodneme pre vás, šesť mesiacov po ukončení výberového konania vymažeme vaše údaje. Uloženie údajov počas tohto obdobia sa vykonáva na základe čl. 6, ods. 1, podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Jeho účelom je sprístupniť údaje v prípade, že sa domáhate nápravy podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG) pre nesprávne posúdenie žiadosti vo výberovom konaní. V prípade, že sa rozhodnete tak konať, údaje vašej prihlášky na základe čl. 6, ods. 1, podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spracujeme a následne vymažeme. Ak sme vás v rámci výberového konania pozvali na pohovor a požadovali ste náhradu cestovných výdavkov, spracovanie príslušných relevantných údajov vykonáme na základe čl. 6, ods. 1, podods. 1, bodu b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tieto údaje v zmysle zákonnej povinnosti uchovávania údajov vymažeme po 12 rokov. Ak sa v rámci výberového konania rozhodneme pre vás, vaše údaje prevezmeme v rámci riadneho procesu správy údajov zamestnancov, v ktorom budú tieto údaje spracované v zmysle zákonných predpisov.

Poskytovanie osobných údajov

Poskytovanie údajov nie je zákonne ani zmluvne stanovené, ale je potrebné na realizáciu výberového konania. Povinnosť poskytovania údajov neexistuje. Neposkytnutie údajov však môže mať za následok, že vašu žiadosť nemôžeme zohľadniť pri obsadzovaní pracovnej pozície. Neposkytnutie údajov, ktoré sú potrebné na náhradu cestovných výdavkov, má okrem toho za následok, že možno nemôžeme uhradiť vzniknuté cestovné náklady.

Prenos do tretieho štátu

Ak žiadosť o pracovné miesto v spoločnosti Toll Collect podávate priamo prostredníctvom portálu pracovných miest StepStone, žiadosti o pracovné miesta pre Toll Collect spracuje StepStone Deutschland GmbH. Poskytovateľom bezpečnostných služieb pre StepStone Deutschland GmbH je spoločnosť Akamai Technologies, Inc., takže môže dôjsť k prenosu údajov do USA. Spoločnosť Akamai Technologies, Inc. dodržiava dohodu EU-US Privacy Shield, pre ktorú Európska komisia stanovila úroveň primeranej ochrany údajov.

Žiadne automatizované rozhodovanie

Spoločnosť Toll Collect vás v jednotlivých prípadoch v rámci výberového procesu nepodrobí žiadnym automatizovaným rozhodnutiam, ktoré by pre vás mohli mať právny účinok alebo vás iným spôsobom znevýhodnili.

Vaše práva

Z hľadiska vašich osobných údajov máte voči nám nasledujúce práva:

  • právo na informácie,
  • právo na opravu,
  • právo na vymazanie („právo na zabudnutie“),
  • právo na obmedzenie spracovania,
  • právo namietať proti spracovaniu údajov,
  • právo na prenosnosť údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Právoplatnosť spracovania údajov až do okamihu odvolania zostáva odvolaním nedotknutá. Okrem toho máte právo podať sťažnosť zodpovednému dozornému orgánu na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Toll Collect.

Kontaktná osoba

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na karriere@toll-collect.de . Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov v rámci online prihlášky nájdete v našej Tiráž .

Meno a kontaktné údaje splnomocnenca pre ochranu osobných údajov

Firemný splnomocnenec pre ochranu osobných údajov
Toll Collect GmbH
10875 Berlín

tc_datenschutz@toll-collect.de