Nové sadzby mýta platné od 1. januára 2023


Nákladné vozidlo prechádza cez kontrolnú bránu na diaľnici
Berlin,

Od 1. januára 2023 platia v Nemecku nové sadzby mýta pre nákladné vozidlá. Najmä podiely sadzieb mýta za znečistenie vzduchu a zaťaženie hlukom sa na rozdiel od doterajšej praxe budú od januára budúceho roku diferencovať podľa hmotnostných tried.

Externé náklady vypočítané na základe skutočných výdavkov

Smernicu 1999/62/ES musia pri výbere mýta za používanie cestných komunikácií ťažkými nákladnými vozidlami dodržiavať všetky členské štáty Európskej únie. V zmysle tejto smernice sa musia poplatky za infraštruktúru používať na uhradenie nákladov na výstavbu, prevádzku, údržbu a výstavbu infraštruktúry. Príslušné platné sadzby mýta sa určujú na základe správy o nákladoch na cesty.

Koncom marca 2022 nadobudla účinnosť novelizovaná smernica 1999/62/ES. V tejto smernici sa už nestanovujú maximálne hodnoty nákladov súvisiacich so znečistením vzduchu a zaťažením hlukom, ale len referenčné hodnoty. Výška týchto čiastkových sadzieb mýta sa teraz môže v príslušnom členskom štáte riadiť skutočne vzniknutými nákladmi súvisiacimi so znečistením vzduchu a zaťažením hlukom. Referenčné hodnoty môžu byť prekročené.

Na tomto základe bola vypracovaná nová správa o nákladoch na cesty v Nemecku, ktorá platí na obdobie rokov 2023 až 2027. Od začiatku roka 2023 sa na základe prijatého vnútroštátneho zákona budú používateľom spoplatnenej infraštruktúry v Nemecku účtovať skutočné náklady súvisiace so znečistením vzduchu a zaťažením hlukom.

Ďalšie odporúčania