Refundácia mýta

Za jazdy uskutočnené v časovom období od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021 je možná proporčná refundácia mýta pre nákladné vozidlá.

Ďalšie informácie
 • Nárok prvýkrát vznikne v momente nadobudnutia účinnosti zákona, teda od 1. októbra 2021.

  Nárok je obmedzený na časové obdobie od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021 (vrátane). Žiadosť je nutné predložiť až vtedy, keď sú k dispozícii všetky vyúčtovania mýtneho za celé časové obdobie. Je nutné dbať na kompletnosť žiadosti a predkladaných podkladov. Podrobnosti k tejto téme sú uvedené na internetovej stránke BALM.

  www.balm.bund.de
 • Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM) zverejnil prostredníctvom online platformy elektronický formulár slúžiaci na podanie žiadosti.

  K platforme
 • K žiadosti je nutné priložiť vyúčtovania mýtneho pre jazdy uvedené v žiadosti, kontrolný formulár a v prípade zastupovania aj splnomocnenie. K žiadosti nie je nutné priložiť výkazy o jednotlivých cestách. V žiadosti však musia byť uvedené najazdené kilometre s cieľom overenia nároku pre jednotlivé evidenčné čísla vozidiel a hmotnostné triedy. Pre výpočet používateľ potrebuje výkazy o jednotlivých cestách v jeho používateľskom účte. Z tohto dôvodu by sa tieto výkazy mali uchovávať po celú dobu vybavenia žiadosti. V jednom formulári žiadosti je možné uviesť jazdy pre maximálne 20 evidenčných čísiel vozidiel.

 • Výkazy o jednotlivých cestách za posledné tri mesiace získate od spoločnosti Toll Collect. Výkazy o jednotlivých cestách vám boli priebežne poskytované vo vašom používateľskom účte.

  BALM nepotrebuje výkazy o jednotlivých cestách.V žiadosti by však mal žiadateľ podľa možnosti uviesť najazdené kilometre s cieľom overenia nároku pre jednotlivé evidenčné čísla vozidiel a hmotnostné triedy. Uvedenie týchto údajov však nie je nevyhnutným predpokladom pre nárok.

 • K podaniu žiadosti potrebujete len vyúčtovania mýtneho.

  V žiadosti o refundáciu by ste však mali uviesť najazdené kilometre s cieľom overenia nároku pre jednotlivé evidenčné čísla vozidiel a hmotnostné triedy. Tieto údaje o najazdených kilometroch sú uvedené len vo výkazoch o jednotlivých cestách, nie vo vyúčtovaniach mýtneho. Z tohto dôvodu by ste mali uchovávať výkazy o jednotlivých cestách. Aj keď údaje o najazdených kilometroch nebudú v žiadosti o refundáciu uvedené, tak žiadosť môžete podať prostredníctvom online platformy na domovskej stránke BALM.

 • Výkazy o jednotlivých cestách sa po 120 dňoch vymazávajú. V rámci tejto lehoty sú vyúčtovania mýtneho uhradené a nebola podaná žiadna reklamácia. Táto úprava vyplýva zo zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG), ktorý upravuje aj vymazávanie údajov.

 • Používateľ/používateľka musí na účely overenia (hlavne v prípadoch zmeny majiteľa pri zachovaní evidenčného čísla vozidla) uviesť najazdené kilometre pre každú hmotnostnú triedu. Na tento účel musí použiť výkazy o jednotlivých cestách v používateľskom účte, ktoré môže roztriediť a zosumarizovať. Tieto údaje majú slúžiť ako pomôcka pri spracovaní. Nejde však o povinné údaje. Sú potrebné vyúčtovania mýtneho, ktoré pokrývajú celé časové obdobie uvedené v žiadosti.

 • Žiadosť možno podať do 31. decembra 2023.