Cestnina za CO₂- in za vozila nad 3,5-tone

Trenutne spremembe nemškega Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG): odločitev kabineta o uvedbi cestnine za CO₂ s 1. decembrom 2023 in cestnine za vozila nad 3,5 tone s 1. julijem 2024

Zvezna vlada je 14. junija 2023 sprejela osnutek tretjega zakona o spremembi cestninskih predpisov:

Zvezna vlada namerava od 1. decembra 2023 uvesti diferenciacijo cestninjenja za težka tovorna vozila glede na emisije CO₂, od 1. julija 2024 pa cestnino za tovorna vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 tone.

Pregled temeljnih sprememb prilagoditve zakona:

Nova tarifna postavka glede na emisijski razred CO₂ od 1. decembra 2023

Emisijski razredi CO₂bodo uvedeni kot nov tarifni element. To pomeni, da bo v prihodnje cestninska stopnja na kilometer odvisna tudi od tega, koliko ogljikovega dioksida (CO₂) izpusti vozilo. Ta novi sistem temelji na uredbi za celotno EU.

Nova osnova za razporeditev v težnostni razred od 1. decembra 2023

V prihodnosti za razporeditev v težnostni razred ne bo več veljalo merilo največje dovoljene skupne mase, (prometno dovoljenje, polje F.2), pač pa največja tehnično dovoljena masa (prometno dovoljenje, polje F.1). S tem se lahko vozila razporedijo v višji težnostni razred ali za njih prične veljati obvezna cestnina.

Uporabniki cestninskega sistema morajo pred pričetkom veljave zakonskega paketa obvezno preveriti podatke o težnostnem razredu svojih vozil na portalu za stranke in jih po potrebi prilagoditi. Toll Collect je za vsa do sedaj registrirana vozila najprej prevzel podatke o teži iz polja skupna dovoljena masa v novo polje največja tehnično dovoljena masa.

Razredi zmanjšanja emisij delcev odpadejo

Vozila z razredi zmanjšanja emisij delcev od 1. decembra 2023 ne bodo več razporejena v boljši emisijski razred.

V prihodnje bodo vsa vozila s cestninskimi emisijskimi razredi‚ EURO 2 + razredom zmanjšanja emisij delcev 1‘ razporejena v cestninski emisijski razred 2, ne več v cestninski emisijski razred 3. Za vozila z EURO 3 + razredom zmanjšanja emisij delcev 2‘ velja cestninski emisijski razred 3, ne več cestninski emisijski razred 4.

Obvezno plačilo cestnine za vozila nad 3,5 tone tehnično dovoljene mase od 1. julija 2024

Obvezno plačilo cestnine za vozila, ki presegajo 3,5 tone, bo uvedeno z julijem 2024. Osnova za obvezno plačilo cestnine bo takrat tehnično dovoljena masa vlečnega vozila.

Toll Collect bo za vsa vozila pripravil naprave v vozilu OBU z režo DIN. Če za vgradnjo naprave v vozilu OBU ni na voljo reže DIN, ponuja Toll Collect naprave v vozilu OBU za vetrobransko steklo.

Za obrtnike in obrtnikom podobna podjetja bo veljala izjema. V ta namen se trenutno pripravlja spletna rešitev. S pomočjo te bodo lahko obrtniki z ustreznimi dokazili verodostojno dokazali, da se vozila, ki se uporabljajo pri poslovanju, uporabljajo izključno v skladu z določili »izjeme za obrtnike«.

Predpisi o času vožnje in počitka ter kvalifikaciji poklicnega voznika že vsebujejo ustrezne izjeme za obrtna vozila.

Cestninski predpisi za alternativne pogone

Tovorna vozila, ki so tovarniško opremljena s pogonom na plin CNG (stisnjeni zemeljski plin)/LNG (utekočinjeni zemeljski plin), ki ustrezajo emisijskemu razredu EURO 6, bodo od januarja 2024 morala plačevati obvezno cestnino.

Vozila brez emisij, kot so električna vozila in vozila na vodik ter vozila z vodikovo gorivno celico, bodo do konca leta 2025 oproščena plačila cestnine. Od 1. januarja 2026 bodo morala vozila brez emisij plačati le 25 odstotni delež cestninske stopnje za infrastrukturne stroške ter delež cestninske stopnje za obremenitev s hrupom in onesnaževanje zraka.

Vozila brez emisij do 4,25 tone tehnično dovoljene skupne mase pa bodo trajno oproščena plačila cestnine.

Osnutek zakona ter dodatne informacije o cestnini za tovorna vozila in programih pomoči za podnebju prijazna gospodarska vozila nemškega zveznega ministrstva za digitalne zadeve in promet so na voljo na tej povezavi:

http://www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut