Tako se preverja obvezno plačilo cestnine

Z rednimi kontrolami v celotni Nemčiji se bo preverjalo pravilno plačevanje cestnine.


Vozilo Zveznega urada za logistiko in mobilnost (BALM) preverja tovornjak pri mobilni cestninski kontroli.

Razdelitev nalog med družbo Toll Collect in uradom BALM

S kontrolnim sistemom se preverja pravilnost plačevanja cestnine in upoštevanje določil Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah.

Pri tem so naloge razdeljene med družbo Toll Collect in Zveznim uradom za logistiko in mobilnost (BALM). Družba Toll Collect je pristojna za samodejno kontrolo s kontrolnimi mostovi in stebri. Ta pristojnost vključuje izterjavo ugotovljenega napačnega plačila ali neplačila. To suvereno nalogo je družbi Toll Collect dodelila država.

Vse druge kontrole izvaja urad BALM.

Pregled oblik kontrole

Upoštevanje obveznega plačila cestnine se kontrolira na štiri načine: Za podrobne informacije kliknite modra polja.

 • 300 stalno nameščenih kontrolnih mostov zaznava vozila, ki se približujejo, in v prosto tekočem prometu preverja, ali so vozila z obveznim plačilom cestnine pravilno navedena.

  Če je vozilo opremljeno z napravo OBU, se preveri, ali je naprava pripravljena za cestninjenje in ali so podatki o vozilu pravilno nastavljeni. Pri vozilih z obvezno cestnino brez naprave OBU bo na podlagi registrske tablice v obračunskem centru družbe Toll Collect ugotovljeno, ali je izvedeno evidentiranje veljavno.

  Če evidentiranja ni, Toll Collect izvede potrebna zaslišanja in po potrebi izvede morebitno izterjavo. Informacije, ki zadevajo kazenski pregon, družba Toll Collect posreduje uradu BALM. Tam jih obdelajo. Če je bilo evidentiranje pravilno izvedeno, se podatki o vozilu takoj izbrišejo.

 • Okoli 600 kontrolnih stebrov preverja upoštevanje obveznega plačila cestnine na vseh državnih cestah. Kontrolni stebri imajo s tehničnega vidika podobne funkcije kot kontrolni mostovi, nameščeni na avtocestah. Ko vozilo zapelje mimo kontrolnega mesta, ta posname fotografijo sprednjega in stranskega dela vozila ter registrske tablice. Naprava OBU kontrolnemu stebru pošlje podatke, ki jih je nastavil voznik, in podatke, shranjene v napravi OBU. Če je voznik pravilno nastavil število osi in preveril, ali je naprava OBU pripravljena za pobiranje, bodo podatki o sliki zavrženi.

  
Tovornjak, za katerega je cestnina obvezna, pelje mimo kontrolnega droga
 • Kontrolni mostovi lahko podatke morebitnih kršiteljev v zvezi s plačilom cestnine pošljejo tudi zaposlenim urada BALM na parkirišču ob nadaljnji poti. Ekipa za kontrolo ta vozila nato usmeri iz prometa in jih preveri. Zaposleni urada BALM imajo tako možnost takoj pojasniti dejansko stanje. Izterjatve in denarne kazni se lahko pobirajo na kraju samem.

 • Mobilne ekipe urada BALM dan in noč kontrolirajo, ali se plačevanje cestnine pravilno izvaja. Ekipe se vozijo s kontrolnimi vozili, ki imajo podobne funkcije kot kontrolni mostovi in stebri. Dobijo tudi podatke iz vozil, za katera pri samodejni kontroli obstaja sum nepravilnega sodelovanja.

  Če obstaja sum, vozilo na naslednjem parkirišču izločijo iz prometa. Če se potrdi sum za cestninski prekršek, kontrolorji na licu mesta izterjajo cestnino in sprožijo postopek glede prekrška. Od voznikov tujih vozil pred nadaljevanjem vožnje poleg neplačane cestnine zahtevajo še varščino v višini pričakovane denarne kazni in stroškov.

 • Zaposleni urada BALM po vsej državi izvajajo naključne kontrole po obratih. Podjetja, v katerih bo izvedena kontrola, so izbrana naključno ali na podlagi konkretnega suma. Pri kontrolah po obratih se na primer na podlagi prevoznih listin in računov o plačilu goriva preverja, ali je plačevanje cestnine doslej potekalo pravilno.

Posledice prekrškov

Če cestnina ni bila ustrezno poravnana, se izterja cestnina za dejansko prevoženo cesto. Če dejansko prevožene ceste ni mogoče določiti, se izterja cestnina za vožnjo v dolžino poti 500 kilometrov.

V vsakem primeru velja, da urad BALM za kazenski pregon pomembne informacije ovrednoti in po potrebi sproži postopek za izrek kazni.