Vozila z obveznim plačilom cestnine


Dve tovorni vozili, za kateri je cestnina obvezna, vozita drugo za drugim po avtocesti

Določila o obvezni cestnini

V skladu s 1. členom Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) je cestnina obvezna za vsa domača in tuja vozila ali skupine vozil z največjo tehnično dovoljeno maso najmanj 7,5 ton, ki

  • so namenjena prevozu blaga (1. alternativa) ali
  • se uporabljajo v ta namen (2. alternativa).

Cestnina je obvezna, če je izpolnjena ena od obeh alternativ.

Obvezna cestnina po 1. alternativi

Obvezna cestnina temelji na splošni uporabi vozila za prevoz blaga na osnovi značilnih vrst vozil in karoserij, kot so vlačilci s polpriklopnikom ali tovorna vozila. Za ta vozila je treba obvezno plačati cestnino, ne glede na to, ali:

  • gre za zasebno vožnjo,
  • se dejansko prevaža blago,
  • se prevaža blago v komercialne ali lastne namene (prevoz za lastne potrebe) ali
  • je zadevno vozilo oproščeno plačevanja davka na motorna vozila.

Obvezna cestnina po 2. alternativi

Cestnina je obvezna tudi za vozila, ki zaradi vrste vozila in karoserij dejansko niso namenjena za cestni proz blaga (npr. samohodni delovni stroji), vendar se uporabljajo za cestni prevoz blaga v skladu z Zakonom o komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG). Pomembno je, ali se blago prevaža v pridobitne namene ali za poslovne potrebe v smislu 1. člena Zakona o komercialnem cestnem prevozu blaga (GüKG) (cestni prevoz blaga ali prevoz za lastne potrebe).


Tabla na cesti opozarja na obvezno plačilo cestnine v Nemčiji

Skupna masa skupine vozil

Največja tehnično dovoljena masa za skupine vozil se izračuna iz vsote največje tehnično dovoljene mase posameznih vozil. Za skupine vozil je cestnina obvezna le, če je največja tehnično dovoljena masa motornega vozila večja od 3,5 tone.

Oprostitev plačila cestnine

V skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah so določena vozila oproščena plačila cestnine

Informacije o oprostitvi plačila cestnine