Načrtovana prilagoditev cestninske tarife


Prometni znak opozarja na obvezno cestnino
Berlin,

Osnutek zakona zvezne vlade o spremembi Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah predvideva prilagoditev cestninskih stopenj. Osnutek se nanaša na izvedensko mnenje o stroških infrastrukture za leta od 2023 do 2027.

Cestninske tarife so določene v Zakonu o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG). Skupni znesek se izračuna na podlagi ceste z obvezno cestnino, ki jo prevozi vozilo ali skupina vozil, in cestninske stopnje, izražene v centih na kilometer, ki vključuje delež za infrastrukturne stroške kot tudi delež za stroške za povzročeno onesnaževanje zraka in delež za stroške za obremenjevanje s hrupom.

Pri načrtovani prilagoditvi cestninske tarife naj bi se bolj upoštevali eksterni stroški za onesnaževanje zrake in obremenjevanje s hrupom. Poleg dosedanjega razlikovanja po emisijskih razredih se te razlikujejo tudi po težnostnih razredih. V težnostnem razredu nad 18 ton se razlikujejo tudi osni razredi.

Ustrezna prilagoditev tarife naj bi začela veljati 1. januarja 2023. Predlog zakona mora sprejeti še zakonodajalec. Kako ta osnutek izgleda, si lahko ogledate na spletni strani zveznega ministrstva za promet in digitalno infrastrukturo (BMDV):

Osnutek petega zakona o spremembi Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah

Več priporočil