Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Тарифа за пътна такса


Детайлен кадър на осите на товарен автомобил. Броят на осите влияе върху размера на пътната такса

Актуална тарифа на пътните такси

Тарифите за пътните такси са установени в Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG). Общата сума се получава от отсечката, която е измината от превозно средство или състав от превозни средства по пътища, облагаеми с пътна такса, и размера на пътна такса в цента за километър, който съдържа съответния дял за причинените замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и разходи за поддръжка на инфраструктурата.

 • Дялът от размера на пътна такса за разходи за инфраструктура зависи от класа според броя на осите и теглото.
 • Дялът от размера на пътна такса за шумово замърсяване се събира като паушална сума, еднаква за всички автомобили.
 • Дялът от размера на пътна такса за разходи за причинено замърсяване на въздуха зависи от класа на вредните емисии. При това всеки товарен автомобил се причислява към една от шестте категории A, B, C, D, E и F въз основа на неговия клас на вредните емисии. Посочването на класа на вредните емисии е отговорност на клиентите, дължащи пътна такса, клиентите са задължени да посочват правилно всички данни, свързани с пътната такса (принцип на самодекларацията).

Допълнителна информация:

Ръководство за определяне на класа на вредните емисии

Актуалните тарифи за пътна такса важат с обратна сила от 28 октомври 2020 г.

От 1 октомври 2021 г. важат нови тарифи за пътна такса за товарни автомобили в Германия.

Делът на пътните такси за инфраструктурни разходи спада с обратна сила към 28 октомври 2020 г. За сметка на това нараства делът на разходите за замърсяване на въздуха. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

За пътувания в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. може да бъде подадено заявление за компенсация на част от пътната такса. Обхватът на компенсацията за размера на пътната такса от подгрупа „Инфраструктурни разходи“ зависи от класа според теглото. Компенсацията може да се поиска от Федералната служба за транспорт на стоки от 3 ноември 2021 г. през онлайн платформата на уебсайта. Дотогава при транспортните и логистични дружества ще са налице всички необходими за искането отчетни документи. Искането може да се предяви до края на 2023 г.

Допълнителна информация

Определете бързо Вашата тарифа за пътна такса

Нашият тарифен калкулатор ще Ви покаже Вашата тарифа за пътна такса. Първо изберете класа на вредните емисии на Вашия автомобил в зеленото поле. Въведете съответния клас според броя на осите и теглото. Готово. Всички стойност ще откриете и таблицата отдолу на страницата.

* PMK – Класовете за намаляване на частиците представляват стандарти за допълнително оборудване за намаляване на емисиите отделени частици. За категория D е необходим клас за намаляване на частиците PMK 1 или по-висок, а за категория C - клас за намаляване на частиците PMK 2 или по-висок.

** Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите - като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Тарифни таблици

Класове на вредни емисии съгласно Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)

  Категория A Категория B Категория C Категория D Категория E Категория F
Клас на вредните емисииS6EEV 1S 5S4,
S3 с клас за намаляване на частиците 2 *
S3,
S2 с клас за намаляване на частиците 1 *
S2S1,
Без клас на вредни емисии
Евро-
Клас на вредните емисии
Евро 6EEV 1Евро 5Евро 4,
Евро 3 + клас за намаляване на частиците 2 *
Евро 3,
Евро 2 + клас за намаляване на частиците 1 *
Евро 2Евро 1,
Евро 0
Пътна такса –
клас на вредните емисии **
07060504030201

* PMK – Класовете за намаляване на частиците представляват стандарти за допълнително оборудване за намаляване на емисиите отделени частици. За категория D е необходим клас за намаляване на частиците PMK 1 или по-висок, а за категория C - клас за намаляване на частиците PMK 2 или по-висок.

** Пътната такса за клас на вредни емисии се представя в информацията за тарифиране към спецификацията за отделните пропътувани отсечки и подробностите за пътуването.

Размери на пътните такси на километър от 01 октомври 2021 г.

Евро клас на вредните
емисии
Дял от размера на пътната такса
за външни разходи
Замърсяване на въздуха
(в Cent/km)
Дял от размера на пътната такса
за външни разходи
Шумово замърсяване
(в Cent/km)
Клас според броя на осите и
Клас според теглото
Дял от размера на пътната такса
за
инфраструктура
(в Cent/km)
Размер на пътна такса
(в Cent/km)
Евро 61,20,27,5 – 11,99 t6,57,9
12 – 18 t11,212,6
>18 t до 3 оси**15,516,9
>18 t от 4 и повече оси**16,918,3
Евро 5,
EEV 1
2,30,27,5 – 11,99 t6,59,0
12 – 18 t11,213,7
>18 t до 3 оси**15,518,0
>18 t от 4 и повече оси**16,919,4
Евро 4,
Евро 3 + клас за намаляване на частиците 2 *
3,40,27,5 – 11,99 t6,510,1
12 – 18 t11,214,8
>18 t до 3 оси**15,519,1
>18 t от 4 и повече оси**16,920,5
Евро 3,
Евро 2 + клас за намаляване на частиците 1 *
6,70,27,5 – 11,99 t6,513,4
12 – 18 t11,218,1
>18 t до 3 оси**15,522,4
>18 t от 4 и повече оси**16,923,8
Евро 27,80,27,5 – 11,99 t6,514,5
12 – 18 t11,219,2
>18 t до 3 оси**15,523,5
>18 t от 4 и повече оси**16,924,9
Евро 1,
Евро 0
8,90,27,5 – 11,99 t6,515,6
12 – 18 t11,220,3
>18 t до 3 оси**15,524,6
>18 t от 4 и повече оси**16,926,0

* PMK – Класовете за намаляване на частиците представляват стандарти за допълнително оборудване за намаляване на емисиите отделени частици. За категория D е необходим клас за намаляване на частиците PMK 1 или по-висок, а за категория C - клас за намаляване на частиците PMK 2 или по-висок.

** Тандемните оси се броят като две оси, тридем осите - като три оси. Подемните и подвижните оси винаги се вземат под внимание, независимо дали дадената ос на товарния автомобил е натоварена по време на превоза или е повдигната, тоест няма контакт с пътното платно.

Моля, имайте предвид

Лицето, подлежащо на облагане с пътна такса, е длъжно при поискване от страна на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) да удостовери верността на всички обстоятелства, които имат значение за събирането на пътната такса, като представи съответните документи (§ 5 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) във връзка с §§ 6 и от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

При местни товарни автомобили, регистрирани в Германия с документи, унифицирани за ЕС, класът на вредните емисии може да се докаже с помощта на текста към цифра 14 или от кодовия номер към 14.1 (§ 7 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

При превозни средства, които не са регистрирани в Германия, са в сила степенувани по време правила за приблизителна оценка, когато класът на вредните емисии не може да бъде доказан по друг начин, например чрез документи за изпълнението на определени екологични изисквания в CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Конференция на Европейските транспортни министри), (чл. 8 от Наредбата за облагане с пътна такса на товарните автомобили).

Лицето, подлежащо на облагане с пътна такса носи отговорност за представяне и доказване на всички факти, които са от значение за събирането на пътната такса. Нарушението на това задължение се наказва с парична глоба.

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

След 1 януари 2019 г. съблюдавайте


Една ръка записва класа според теглото и според осите на бордови уред за автомобил. Данните се виждат на дисплея на бордовия уред за автомобил.

Класът според теглото трябва да е настроен правилно на бордовия уред за автомобил. При автомобили над 18 t трябва допълнително да се посочи броят на осите.

Повече информация

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603