Taryfy opłat drogowych

Taryfy opłat drogowych zostały zapisane w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG). Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, będącej iloczynem długości oraz stawki za jeden kilometr, kosztów infrastruktury i kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

  • Udział kosztów związanych z infrastrukturą w stawce opłaty drogowej jest zależny od tego, czy samochód ciężarowy ma dwie, trzy, cztery czy pięć i więcej osi.

  • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F.

W przypadku nowoczesnych samochodów ciężarowych o klasie emisji spalin Euro 6 (kategoria A) nie są naliczane koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza. Pobierana jest tylko stawka opłaty na finansowanie infrastruktury.

Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową; klienci są zobowiązani, zadeklarować prawidłowe dane (zasada deklaracji własnej).

Więcej informacji

Dokumentowanie klasy emisji spalin

Objaśnienia dotyczące klas osi

Klasa emisji spalin zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG)

  Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria E Kategoria F
Klasa emisji
spalin
S6klasa EEV 1,
S5
S4,
S3 z PMK 2*
S3,
S2 z PMK 1*
S2S1,
brak normy emisji spalin
Europejskie normy
emisji spalin
Euro 6EEV 1,
Euro 5
Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2Euro 1,
Euro 0

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standard dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest kategoria PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C PMK 2 lub wyższa.

Stawki opłat drogowych za kilometr obowiązujące od 1 październik 2015

Kategoria Stawka opłaty (w centach)
koszty związane z
zanieczyszczeniem powietrza
Liczba osi** Stawka opłaty (w centach)
koszty związane z
infrastrukturą
Stawka opłaty
(w centach)
A028,18,1
311,311,3
411,711,7
od 513,513,5
B2,128,110,2
311,313,4
411,713,8
od 513,515,6
C3,228,111,3
311,314,5
411,714,9
od 513,516,7
D6,328,114,4
311,317,6
411,718,0
od 513,519,8
E7,328,115,4
311,318,6
411,719,0
od 513,520,8
F8,328,116,4
311,319,6
411,720,0
od 513,521,8

**Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Zawsze uwzględniane są osie podnoszone, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są wykorzystywane czy podniesione, więc bez kontaktu z nawierzchnią drogi.

Użytkownik podlegający obowiązkowi opłaty za korzystanie z dróg publicznych jest zobowiązany do wykazania na żądanie Federalnej Inspekcji Transportu Drogowego (BAG) poprawności wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej przedkładając odpowiednie dokumenty (§ 5 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG) w połączeniu z § 7 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

W przypadku wszystkich zarejestrowanych w Niemczech samochodów ciężarowych klasa emisji spalin może zostać poświadczona na podstawie karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, część 1 lub zaświadczenia o uiszczeniu podatku od pojazdów mechanicznych (§ 8 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych poza granicami Niemiec obowiązują przedziały czasowe, jeśli nie można dowieść klasy emisji spalin w inny sposób, przede wszystkim na podstawie dokumentów poświadczających spełnienie określonych wymogów w zakresie ochrony środowiska w ramach CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europejska Konferencja Ministrów Transportu) (§ 9 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

Na użytkowniku podlegającym obowiązkowi opłaty za korzystanie z dróg publicznych spoczywa obowiązek przedstawienia i udowodnienia wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej. Wykroczenie przeciwko obowiązkowi udokumentowania podlega karze grzywny.

Węzeł: tpm1r603