Taryfy opłat drogowych od 1 stycznia 2023 r.


Szczegółowe ujęcie osi samochodu ciężarowego. Liczba osi ma wpływ na wysokość opłaty drogowej

Zestawienie taryf opłat drogowych

Wysokość opłaty drogowej zależy od długo?ści trasy przejechanej przez pojazd po dro?gach płatnych, a także od stawki opłaty za kilometr, która obejmuje koszty związane ze spowodowanym zanieczyszczeniem powie?trza, obciążeniem hałasem i infrastrukturą.

  • Udziały kosztów związanych z infrastrukturą i obciążeniem hałasem w stawkach opłat zależą od kategorii wagowej, a jeśli dopusz?czalna masa całkowita przekracza 18 t, także od liczby osi.
  • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F. Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową; klienci są zobowiązani prawidłowo wprowadzić wszystkie dane niezbędne do naliczania opłat drogowych (zasada deklaracji własnej).

Zwrot opłaty drogowej wynikający z dostosowania taryf w 2021 r.

W przypadku wprowadzonych w dniu 1 października 2021 roku i obowiązujących do 31.12.2022 taryf opłat drogowych od samochodów ciężarowych zredukowany został udział kosztów związanych z infrastrukturą i to wstecznie od 28 października 2020. Z drugiej strony wzrósł udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Ogólnie taryfy opłat drogowych zostały obniżone na kilometr w zależności od klasy emisji spalin.

Można wnioskować o zwrot kosztów przejazdów, które odbyły się w okresie od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r., odpowiednio do udziału kosztów w stawce opłaty drogowej. Kwota zwrotu stawki częściowej za koszty infrastruktury zależy od kategorii wagowej. Wniosek o zwrot kosztów można składać w Federalnym Urzędzie Logistyki i Mobilności za pośrednictwem platformy online na stronie internetowej. Roszczeń można dochodzić do końca 2023 roku.

Więcej informacji

Ustalenie odpowiedniej taryfy

Nasz licznik taryf przekieruje Państwa do właściwej taryfy opłat drogowych. Uruchomić asystenta i najpierw wybrać klasę emisji spalin swojego pojazdu. Potem podać odpowiednią liczbę osi i kategorię wagową. Gotowe. Wszystkie wartości znajdują się także w tabeli na dole strony.

Szybkie i proste ustalanie taryfy opłat drogowych

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standard dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C – PMK 2 lub wyższa.

** Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone są zawsze uwzględniane, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one wykorzystywane, czy też są podniesione i nie mają kontaktu z nawierzchnią drogi.

Tabela taryf

Klasy emisji spalin według ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standard dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C – PMK 2 lub wyższa.

** Klasa emisji spalin, od której zależy wysokość opłaty drogowej, jest podana w informacjach taryfowych w szczegółowym wykazie jazd i szczegółach jazdy.

  Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria E Kategoria F

Klasa emisji spalin
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 z PMK 2*
S3,
S2 z PMK 1*
S2 S1,
brak SSK
Euro-
Klasa emisji spalin
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Opłata drogowa
Klasa emisji spalin**
07 06 05 04 03 02 01

Stawki opłat drogowych za kilometr od 1 stycznia 2023 r.

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standard dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C – PMK 2 lub wyższa.

** Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone są zawsze uwzględniane, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one wykorzystywane, czy też są podniesione i nie mają kontaktu z nawierzchnią drogi.

Klasa emisji spalin Euro Wybór kategorii osiowej i
Kategoria wagowa
Obciążenie hałasem
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Zanieczyszczenie powietrza
Udział kosztów zewnętrznych w stawce opłaty (w centach/km)
Infrastruktura
Udział w stawce opłaty (w centach/km)
Stawka opłaty
(w centach/km)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t do 3 osi** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t od 4 osi** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t do 3 osi** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t od 4 osi** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t do 3 osi** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t od 4 osi** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5-11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t do 3 osi** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t od 4 osi** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t do 3 osi** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t od 4 osi** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t do 3 osi** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t od 4 osi** 1,2 18,7 15,5 35,4

Proszę pamiętać

Użytkownik podlegający obowiązkowi dokonywania opłat drogowych za korzystanie z dróg publicznych jest zobowiązany do wykazania na żądanie Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności poprawności wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej przez przedłożenie odpowiednich dokumentów (§ 5 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) w połączeniu z §§ 6 i 2 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (Lkw-MautV)).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, które posiadają dokumenty ujednolicone wg norm unijnych, klasę emisji spalin można ustalić na podstawie tekstu w punkcie 14 lub kodu pojazdu w punkcie 14.1 (§ 7 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (Lkw-MautV)).

W przypadku pojazdów niezarejestrowanych w Niemczech obowiązują zróżnicowane pod kątem czasu zasady domniemania, jeżeli nie można poświadczyć klasy emisji spalin w inny sposób, w szczególności na podstawie dokumentów dotyczących spełnienia określonych wymagań środowiskowych w transporcie CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Konferencja Europejskich Ministerstw Transportu) (§ 8 rozporządzenia dotyczącego poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (niem. Lkw-MautV)).

Na użytkowniku podlegającym obowiązkowi dokonywania opłat drogowych za korzystanie z dróg publicznych spoczywa obowiązek przedstawienia i udowodnienia wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej. Wykroczenie przeciwko obowiązkowi udokumentowania podlega karze grzywny.

Dalsze rekomendacje