Taryfy opłat

Proszę zwrócić uwagę: Od 1 października 2015 obowiązują nowe stawki opłat drogowych. Więcej informacji.

Taryfy opłat drogowych zostały zapisane w ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG). Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, będącej iloczynem długości oraz stawki za jeden kilometr, kosztów infrastruktury i kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

  • Udział kosztów infrastruktury w stawce opłaty drogowej jest inny dla samochodów ciężarowych o maks. trzech osiach i inny dla samochodów ciężarowych o czterech lub więcej osiach.
  • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Przy tym na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F.

W przypadku nowoczesnych samochodów ciężarowych o klasie emisji spalin Euro 6 (kategoria A) nie są naliczane koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza. Pobierana jest tylko stawka opłaty na finansowanie infrastruktury.

Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową; klienci są zobowiązani, zadeklarować prawidłowe dane (zasada deklaracji własnej).

Więcej informacji znajduje się w "Dokumentowanie klasy emisji spalin"

Klasa emisji spalin zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG)
  Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria E Kategoria F
Klasa emisji
spalin
S6S5,
klasa EEV 1
S3 z PMK*,
S4
S2 z PMK*,
S3
S2S1, brak normy
emisji spalin
Europejskie normy
emisji spalin
Euro 6Euro 5,
EEV 1
Euro 3 + PMK*,
Euro 4
Euro 2 + PMK*,
Euro 3
Euro 2Euro 1,
Euro 0

* PMK – kategoria redukcji emisji cząstek stałych to standard dodatkowego wyposażenia służącego do obniżenia emisji cząstek stałych. Dla kategorii D wymagana jest kategoria PMK 1 lub wyższa, dla kategorii C PMK 2 lub wyższa.

Stawki opłat drogowych za kilometr obowiązujące od 1 stycznia 2015
Kategoria Stawka opłaty (w centach)
koszty związane z
zanieczyszczeniem powietrza
Liczba osi** Stawka opłaty (w centach)
koszty związane z
infrastrukturą
Stawka opłaty
(w centach)
A0do 312,512,5
od 413,113,1
B2,1do 312,514,6
od 413,115,2
C3,2do 312,515,7
od 413,116,3
D6,3do 312,518,8
od 413,119,4
E7,3do 312,519,8
od 413,120,4
F8,3do 312,520,8
od 413,121,4

**Oś podwójna liczona jest jako dwie osie, oś potrójna jako trzy osie. Zawsze uwzględniane są osie podnoszone, niezależnie od tego, czy podczas jazdy są wykorzystywane czy podniesione, więc bez kontaktu z nawierzchnią drogi.

Użytkownik podlegający obowiązkowi opłaty za korzystanie z dróg publicznych jest zobowiązany do wykazania na żądanie Federalnej Inspekcji Transportu Drogowego (BAG) poprawności wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej przedkładając odpowiednie dokumenty (§ 5 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG) w połączeniu z § 7 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

W przypadku wszystkich zarejestrowanych w Niemczech samochodów ciężarowych klasa emisji spalin może zostać poświadczona na podstawie karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, część 1 lub zaświadczenia o uiszczeniu podatku od pojazdów mechanicznych (§ 8 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych poza granicami Niemiec obowiązują przedziały czasowe, jeśli nie można dowieść klasy emisji spalin w inny sposób, przede wszystkim na podstawie dokumentów poświadczających spełnienie określonych wymogów w zakresie ochrony środowiska w ramach CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europejska Konferencja Ministrów Transportu) (§ 9 rozporządzenia w sprawie opłat drogowych za przejazd samochodów ciężarowych).

Na użytkowniku podlegającym obowiązkowi opłaty za korzystanie z dróg publicznych spoczywa obowiązek przedstawienia i udowodnienia wszystkich danych istotnych dla naliczenia wysokości opłaty drogowej. Wykroczenie przeciwko obowiązkowi udokumentowania podlega karze grzywny.

Infolinie

  • Rozmowy z Niemiec:
  • 0800 222 2628*
  • Rozmowy z zagranicy:
  • 008000 222 2628*

Centrum pobierania plików

Formularze, broszury, instrukcje obsługi itp.

Centrum pobierania plików

Pytania?

Pomoc Prosimy zapoznać się z naszym zbiorem pytań i odpowiedzi z wielu dziedzin.

Pytania i odpowiedzi