Sadzba mýta


Detailný záber na nápravy nákladného vozidla Počet náprav ovplyvňuje výšku mýtnej tarify

Zhrnutie sadzieb mýta

Mýto sa vypočítava na základe dĺžky spoplatnenej cesty prejdenej vozidlom a sadzby mýta v centoch za kilometer, ktorá zahŕňa príslušný podiel na spôsobených nákladoch súvisiacich so znečistením vzduchu, hlukom a infraštruktúrou.

  • Podiely na sadzbe mýta pri nákladoch na infraštruktúru a nákladoch súvisiacich so zaťažením hlukom závisia od hmotnostnej triedy a v prípade povolenej celkovej hmotnosti vyššej ako 18 ton navyše aj od počtu náprav.
  • Podiel na sadzbe mýta súvisiaci so znečistením vzduchu sa riadi emisnou triedou a hmotnostnou triedou a v prípade povolenej celkovej hmotnosti vyššej ako 18 ton navyše aj počtom náprav. Každé vozidlo sa pritom na základe svojej emisnej triedy priradí jednej zo šiestich kategórií A, B, C, D, E a F. Za správne uvedenie emisných tried je zodpovedný zákazník; zákazníci sú povinný správne uvádzať všetky údaje relevantné pre výber mýta (princíp sebadeklarácie).

Vrátenie mýta na základe úprav taríf za rok 2021

V rámci taríf mýta pre nákladné vozidlá zavedených k 1. októbru 2021 a platných do 31.12.2022 došlo k zníženiu sadzby mýta na náklady na infraštruktúru, a to so spätnou účinnosťou od 28. októbra 2020. Oproti tomu sa navýšil podiel nákladov súvisiacich so znečistením ovzdušia. Sadzby mýta na kilometer v závislosti od emisnej triedy celkovo mierne klesli.

Za jazdy v rámci časového obdobia od 28. októbra 2020 do 30. septembra 2021 je možné na základe žiadosti vrátenie príslušného podielu mýta. Výška náhrady čiastkovej sadzby mýta za náklady na infraštruktúru závisí od hmotnostnej triedy. Žiadosť o vrátenie možno predložiť Spolkovému úradu pre logistiku a mobilitu prostredníctvom online platformy na internetovej stránke. Nárok si môžete uplatniť do konca roka 2023.

Ďalšie informácie

Nájsť vhodnú sadzbu

Naša tarifná kalkulačka vypočíta vašu sadzbu mýta. Spustite asistenta a najprv zvoľte emisnú triedu vášho vozidla. Potom uveďte správny počet náprav a hmotnostnú triedu. Hotovo. Všetky hodnoty nájdete aj v tabuľke v dolnej časti stránky.

Rýchle a jednoduché zistenie vašej sadzby mýta

* PMK – triedy znižovania emisií pevných častíc sú dodatočným štandardným nástrojom na znižovanie emisií pevných častíc. Pre kategóriu D je potrebná PMK 1 alebo vyššia, pre kategóriu C je potrebná PMK 2 alebo vyššia.

** Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Tariffné tabuľky

Emisné triedy podľa zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG)

  Kategória A Kategória B Kategória C Kategória D Kategória E Kategória F

Emisná trieda
S6 EEV 1 S 5 S4,
S3 s PMK 2*
S3,
S2 s PMK 1*
S2 S1,
žiadna emisná trieda
Emisná trieda
Emisná trieda
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4,
Euro 3 + PMK 2*
Euro 3,
Euro 2 + PMK 1*
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Mýtna
Emisná trieda**
07 06 05 04 03 02 01

* PMK – triedy znižovania emisií pevných častíc sú dodatočným štandardným nástrojom na znižovanie emisií pevných častíc. Pre kategóriu D je potrebná PMK 1 alebo vyššia, pre kategóriu C je potrebná PMK 2 alebo vyššia.

** Mýtna emisná trieda je opísaná v tarifných informáciách výkazu o jednotlivých cestách a detailoch jazdy.

Sadzby mýta na kilometer od 1. januára 2023

Emisná trieda Euro Zvoliť počet náprav a
Hmotnostná trieda
Zaťaženie hlukom
Podiel sadzby mýta za externé náklady (v centoch/km)
Znečistenie ovzdušia
Podiel sadzby mýta za externé náklady (v centoch/km)
Infraštruktúra
Podiel sadzby mýta (v centoch/km)
Sadzba mýta
(v centoch/km)
Euro 6 7,5-11,99 t 1,6 1,5 6,7 9,8
12-18 t 1,6 1,5 10,9 14,0
>18 t do 3 náprav** 1,6 2,2 14,3 18,1
>18 t od 4 náprav** 1,2 2,3 15,5 19,0
Euro 5, EEV 1 7,5-11,99 t 1,6 4,3 6,7 12,6
12-18 t 1,6 5,2 10,9 17,7
>18 t do 3 náprav** 1,6 6,2 14,3 22,1
>18 t od 4 náprav** 1,2 6,2 15,5 22,9
Euro 4, Euro 3 + PMK 2* 7,5-11,99 t 1,6 5,9 6,7 14,2
12-18 t 1,6 6,3 10,9 18,8
>18 t do 3 náprav** 1,6 8,0 14,3 23,9
>18 t od 4 náprav** 1,2 8,7 15,5 25,4
Euro 3, Euro 2 + PMK 1* 7,5-11,99 t 1,6 8,8 6,7 17,1
12-18 t 1,6 10,1 10,9 22,6
>18 t do 3 náprav** 1,6 13,4 14,3 29,3
>18 t od 4 náprav** 1,2 14,9 15,5 31,6
Euro 2 7,5-11,99 t 1,6 11,3 6,7 19,6
12-18 t 1,6 12,1 10,9 24,6
>18 t do 3 náprav** 1,6 16,4 14,3 32,3
>18 t od 4 náprav** 1,2 18,2 15,5 34,9
Euro 1, Euro 0 7,5-11,99 t 1,6 11,4 6,7 19,7
12-18 t 1,6 12,3 10,9 24,8
>18 t do 3 náprav** 1,6 16,9 14,3 32,8
>18 t od 4 náprav** 1,2 18,7 15,5 35,4

* PMK – triedy znižovania emisií pevných častíc sú dodatočným štandardným nástrojom na znižovanie emisií pevných častíc. Pre kategóriu D je potrebná PMK 1 alebo vyššia, pre kategóriu C je potrebná PMK 2 alebo vyššia.

** Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Berte na vedomie

Osoba povinná platiť mýto je povinná na požiadanie Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu predložením vhodných podkladov preukázať správnosť všetkých faktov podstatných pre výber mýta (§ 5 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) v spojení s § 6 a 2 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)).

V prípade tuzemských vozidiel s jednotnými dokladmi EÚ registrovaných v Nemecku možno emisnú triedu preukázať na základe textu uvedeného pri čísle 14 alebo z kódového čísla uvedeného v časti 14.1 (§ 7 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)).

Pre vozidlá, ktoré neboli zaregistrované v Nemecku, v jednotlivých časových intervaloch platia pravidlá právnej domnienky v tom prípade, ak emisnú triedu nie je možné preukázať iným spôsobom, hlavne na základe podkladov o splnení určitých environmentálnych požiadaviek v preprave CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Európska konferencia ministrov dopravy) [§ 8 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)].

Osoba povinná platiť mýto je zodpovedná za predloženie a preukázanie všetkých faktov relevantných pre výber mýta. Za porušenie povinnosti dokazovania je stanovená peňažná pokuta.

Ďalšie odporúčania