Gegevensbescherming in de app

Informatie over gegevensbescherming

Toll Collect GmbH bedankt u voor het gebruik van de handmatige boekingsprocedure. De bescherming van uw persoons- en tolgegevens is voor ons een ernstige zaak. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in het kader van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en tolheffing. Onder persoonsgegevens valt informatie over uw identiteit, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, en gegevens over uw gebruik van de handmatige boekingsprocedure, zoals de tijdsduur en omvang.

Hieronder lichten wij toe welke informatie wij bij Toll Collect GmbH verzamelen wanneer u onze handmatige boekingsprocedure gebruikt en hoe deze wordt gebruikt.

Registratie en verwerking van uw gegevens

Binnen de handmatige boekingsprocedure worden bedrijfsprocessen zoals boekingen en annuleringen tussen u als gebruiker en Toll Collect GmbH uitgevoerd. Voor deze processen moeten relevante gegevens, zoals het officieel kenteken motorrijtuig, voertuigkenmerken, toltrajecten of de geldigheidsduur van de boeking worden verwerkt. De grondslag voor de verwerking is § 4 lid 3 pag. 3 BFStrMG. De gegevens worden doorgestuurd naar de centrale systemen en daar gebruikt voor de tolheffing. Als u de ontvangstbewijzen bovendien per e-mail of sms ontvangt, wordt het e-mailadres of telefoonnummer gebruikt totdat het proces is voltooid en vervolgens onmiddellijk in onze systemen gewist. Toll Collect GmbH communiceert via het door de gebruiker verstrekte e-mailadres of het door de gebruiker ingevoerde telefoonnummer in niet-versleutelde vorm.

U kunt als geregistreerde en niet-geregistreerde gebruiker deelnemen aan de handmatige boekingsprocedure. Een geregistreerde gebruiker met toegang tot het klantenportaal krijgt automatisch een boekingsaccount bij de eerste aanmelding, een niet-geregistreerde gebruiker kan een boekingsaccount voor zichzelf aanmaken. Een boekingsaccount heeft de volgende voordelen voor u:

 • Voertuigen beheren (alleen niet-geregistreerde gebruikers met een boekingsaccount)
 • Trajecten beheren
 • Betalingswijzen beheren (alleen niet-geregistreerde gebruikers met een boekingsaccount)
 • Het volledige traject en de bijbehorende navigatie-instructies bekijken nadat de boeking is voltooid
 • Eenvoudigere annulering van het traject

Het ter beschikking stellen van de voor de tolheffing relevante gegevens is vereist voor deelname aan de handmatige boekingsprocedure en voorgeschreven conform § 5 lid 2 en 3 LKW-MautV (Duitse vrachtwagentolverordening). Het niet ter beschikking stellen van de gegevens zou tot gevolg hebben dat u de handmatige boekingsprocedure niet kunt gebruiken.

Toestemming inzake gegevensbescherming

Uw uitdrukkelijke toestemming inzake gegevensbescherming is vereist wanneer u zich voor het eerst als geregistreerde gebruiker registreert in de handmatige registratieprocedure of wanneer u een registratieaccount aanmaakt.

Daarbij gaat u ermee akkoord dat

 • adressen buiten het tolplichtige traject worden opgeslagen tot het einde van de geldigheid van de boeking en
 • start-, via- en bestemmingspunten van het geboekte traject en trajectrelevante gegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen van de boeking (maximaal 120 dagen)

Bij het boeken als niet-geregistreerde gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om in te stemmen dat niet-tolplichtige adressen, trajectrelevante gegevens en start-, via- en bestemmingspunten worden opgeslagen. Dat maakt het gemakkelijker om het traject te bekijken of te annuleren (zie voordelen 4. en 5.). In dat geval zijn de bovengenoemde bewaartermijnen ook van toepassing.

De trajectrelevante gegevens zijn het toegelaten totaalgewicht, de hoogte, de breedte en de informatie over de gevarenklasse van het voertuig.

Toll Collect GmbH heeft geen toegang tot de gegevens van uw boekingsaccount, de adressen buiten het tolplichtige traject en andere trajectrelevante informatie. Toll Collect GmbH gebruikt deze gegevens in geen enkele vorm en geeft ze niet door aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van deze aanvullende gegevens door uw boekingsaccount (niet-geregistreerde gebruiker) of uw portaaltoegang (geregistreerde gebruiker) te verwijderen en uitsluitend als niet-geregistreerde gebruiker deel te nemen aan de handmatige boekingsprocedure.

Na een jaar van inactiviteit wordt het boekingsaccount van een niet-geregistreerde of geregistreerde gebruiker met een boekingsaccount verwijderd. Voordat de account automatisch wordt verwijderd, ontvangt de gebruiker een melding op zijn of haar opgeslagen e-mailadres. U kunt vermijden dat uw account wordt verwijderd door in te loggen via de handmatige methode.

Gebruik app

We gebruiken verschillende soorten lokale opslagtechnologieën zoals Local Storage (ook bekend als 'appgegevens') en Caching om gegevens op te slaan in de app. Deze technologieën slaan informatie op uw apparaat op en kunnen worden gebruikt om uw activiteiten en voorkeuren op te slaan. Daarbij kunnen verschillende onderdelen van uw toestel worden gebruikt (intern geheugen, SD-kaart). Om de opgeslagen informatie te verwijderen, zoekt u de app in uw applicatiebeheerder in de instellingen en drukt u op de knop 'Gegevens verwijderen' of 'Cache wissen' bij de app-info.

De volgende toegangsrechten zijn nodig om de app te bedienen:

 • Cameratoegang voor het scannen van de QR-code op boekingsbewijzen, voor een vereenvoudigde invoer van boekingsgegevens
 • Locatietoegang om de start/bestemmingsinvoer op de kaartweergave te vereenvoudigen

Locatiebepaling

Om uw handmatige boeking te vergemakkelijken, kunt u uw locatie laten bepalen. Afhankelijk van de instellingen van uw toestel worden verschillende technieken gebruikt om uw locatie te bepalen:

 • GPS
 • WLAN-netwerk
 • Radiosignalen (mobiel netwerk)
 • IP-adres

U moet handmatig toestemming geven op uw toestel om locatiegegevens door te geven. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is geen locatiebepaling mogelijk.

In de meeste desktopbrowsers verschijnt een balk bovenaan het scherm. Browsers van smartphones tonen vaak een popup die de gebruiker niet kan missen en die hem ertoe aanzet een keuze te maken (goedkeuren/afwijzen).

U moet uw goedkeuring/afwijzing geven zodra u de app voor de eerste keer opstart. Het kan op elk moment handmatig worden gewijzigd in de instellingen.

Vastlegging

Om technische redenen worden bepaalde gegevens automatisch doorgegeven aan onze webservers bij deelname aan de handmatige boekingsprocedure. Daaronder bevinden zich onder andere de URL van de website waarop u naar onze site heeft doorgeklikt, de gebruikte browser (bijvoorbeeld Firefox, Internet Explorer) en het tijdstip van de toegang. Deze gegevens kunnen we niet met bepaalde personen verbinden. Ze worden niet met andere gegevensbronnen samengebracht. Daardoor blijft u uw anonimiteit behouden wanneer u enkel naar onze aanbiedingen kijkt. Om storingen op te sporen, te erkennen en te verhelpen, bewaren wij deze gegevens maximaal 48 uur.

Wanneer u de handmatige boekingsprocedure gebruikt, kunnen bovendien voor de fout- en prestatieanalyse en de implementatie van doorgevoerde transacties de volgende gegevens in log-protocollen geplaatst worden en daar tot 42 dagen lang bewaard worden:

 • Identificatie van de gebruiker
 • Tijdstip van de aanvraag en ons antwoord
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Opgeroepen transacties (URL´s)
 • Foutmeldingen van de authentificatiemethode en toepassingen

De basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 alinea 1 sub f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming).

Foutrapport

Wanneer de app door een onverwachte fout door het systeem beëindigd wordt, kunnen gebruikers een foutmelding met een beschrijving van de fout naar Toll Collect sturen. De foutmelding bevat de volgende gegevens:

 • Datum en tijdstip
 • Informatie over de app: versie van de app, versie van de databank, versie van de server, versie van de REST-api
 • Informatie over het toestel: fabrikant, model, besturingssysteem
 • Informatie over de fout
 • Bericht van de gebruiker (optioneel)

Cookies

Cookies slaan specifieke informatie op uw computer op wanneer u een website bezoekt. Toll Collect GmbH gebruikt tijdelijke cookies in het kader van de handmatige boekingsprocedure.

Tijdelijke cookies zijn qua tijd beperkt en bevatten gegevens zoals bijvoorbeeld een identificatienummer (zogenaamde sessie-ID). Deze gegevens stellen de server in staat opeenvolgende aanvragen van de browser aan dezelfde gebruiker toe te wijzen. De cookies worden automatisch verwijderd zodra de gebruiker de browser sluit.

De software Piwik slaat permanente cookies op die wij voor de anonieme, statistische evaluatie van het gebruik van onze handmatige boekingsprocedure toepassen. Meer informatie over Piwik vindt u in het gelijknamige gedeelte op deze pagina. Daar kun je ook het gebruik van Piwik weigeren.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch toestaan. U kunt de instelling van uw browser op elk moment wijzigen of onze website gebruiken zonder cookiefunctie. Onder bepaalde omstandigheden is de functionaliteit van ons aanbod daardoor beperkt. De juridische grondslag voor het gebruik van de cookies is art. 6 lid 1 alinea 1 sub f AVG

Matomo

De handmatige boekingsprocedure maakt gebruik van Matomo, een opensourcesoftware die de toegang van bezoekers statistisch weergeeft. Matomo gebruikt ook cookies. Uw IP-adres wordt meteen na de verwerking, en voordat deze wordt opgeslagen, anoniem gemaakt. U kunt beslissen of een eenduidige cookie voor webanalyse mag worden opgeslagen zodat op de webpagina’s van Toll Collect GmbH verschillende statistische gegevens geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden. Als u dat liever niet wilt, dan kunt u op elk moment de opslag en het gebruik ervan in deze privacyverklaring weigeren. In dat geval wordt op uw computer een zogenaamde opt-out-cookie met een opslagduur van 7 dagen opgeslagen. Als u de cookie verwijdert of als die het einde van zijn opslagduur heeft bereikt, werkt de opt-out cookie niet meer en moet deze opnieuw door u worden geactiveerd. De juridische grondslag voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 alinea 1 sub f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming).

Duur van de opslag

Toll Collect GmbH slaat uw persoonsgegevens slechts zo lang op als toegestaan volgens de regelgeving inzake gegevensbescherming. Het concrete tijdstip van verwijdering is gebaseerd op de volgende criteria:

 • Indien de wettelijk verplichte termijn voor het verwijderen van gegevens streng wordt gehandhaafd, verwijdert Toll Collect GmbH uw persoonsgegevens uiterlijk op het wettelijk voorgeschreven tijdstip.
 • Indien er sprake is van een wettelijke bewaarverplichting, verwijdert Toll Collect GmbH uw persoonsgegevens, nadat de verplichting tot het bewaren van de gegevens afloopt en de gegevens niet meer nodig zijn voor de bedrijfsprocessen van Toll Collect.
 • Indien er noch een wettelijk verplichte termijn voor de verwijdering noch een wettelijke bewaarverplichting bestaat, verwijdert Toll Collect GmbH uw persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de bedrijfsprocessen van Toll Collect GmbH.

De tijdige verwijdering wordt gegarandeerd door middel van een concept ter verwijdering conform DIN 66398.

Ontvangers resp. categorieën van ontvangers

Toll Collect GmbH maakt voor zover vereist de u betreffende persoonsgegevens die in het kader van de handmatige boekingsprocedure worden verwerkt, bekend aan de volgende ontvangers resp. categorieën van ontvangers:

 • Bundesamt für Logistik und Mobilität (Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit, BALM)
 • Betrokkenen in het betalingsverkeer
 • Verwerkers van de opdracht

Toll Collect GmbH draagt de u betreffende persoonsgegevens noch aan derde landen noch aan internationale organisaties over.

Geautomatiseerde besluitvorming

Toll Collect GmbH onderwerpt u niet aan geautomatiseerde individuele beslissingen die voor u rechtsgevolgen hebben of u op soortgelijke wijze treffen.

Veiligheid

Toll Collect GmbH heeft vergaande veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, vernietiging of verlies. De communicatie tussen onze webserver en uw browser verloopt principieel gecodeerd. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aan nieuwe technologieën aangepast.

Uw rechten

U hebt jegens Toll Collect GmbH de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op informatie
 • recht op correctie
 • recht op verwijdering ('recht om vergeten te worden')
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op herroeping van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht een verleende toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft tot het moment van de herroeping onverlet.

U hebt bovendien het recht om bij een toezichtsorgaan voor de gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toll Collect GmbH.

Coördinator voor gegevensbescherming

Voor meer informatie over gegevensbescherming kunt u terecht bij de coördinator voor gegevensbescherming binnen ons bedrijf.

Coördinator voor gegevensbescherming
Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Duitsland

tc_datenschutz@toll-collect.de