CO₂-emissieklassezoeker

Vragen en antwoorden

 • De regels van de CO₂-emissieklassezoeker zijn gebaseerd op richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie. Voor de vaststelling van de CO₂-emissieklasse is de richtlijn (EU) 2022/362 d.d. 24 februari 2022 bijzonder belangrijk. Deze wijzigt de richtlijn 1999/62/EG (eurovignet-richtlijn). In Duitsland wordt de gewijzigde richtlijn in de derde wet voor de wijziging van tolvoorschriften in nationaal recht omgezet.

  De eurovignet-richtlijn introduceert vijf CO₂-emissieklassen voor zware bedrijfsvoertuigen. Bovendien worden hierin criteria gedefinieerd die de voertuigen in deze CO₂-emissieklassen indelen.

  De CO₂-emissieklassezoeker van Toll Collect houdt bovendien rekening met verordeningen waarop de eurovignet-richtlijn betrekking heeft. Hieronder valt de verordening (EU) 2019/1242 d.d. 20 juni 2019, waarmee de emissievrije en emissiearme voertuigen gedefinieerd worden. Emissievrije voertuigen behoren tot de CO₂-emissieklasse 5, emissiearme voertuigen tot de CO₂-emissieklasse 4. De verordening legt bovendien een emissiereductietraject vast, waarmee de specifieke CO₂-emissies van een voertuig voor de indeling in de CO₂-emissieklasses 2 en 3 worden vergeleken. Uitgaande van op 1 juli 2019 gedefinieerde referentiewaarden worden de drempelwaarden, die voor de toewijzing aan de CO₂-emissieklassen 2 en 3 onderschreden moeten worden, van jaar tot jaar lager. Hoe hoog de referentiewaarden liggen, hangt af van de voertuiggroep en -subgroep van een voertuig en zijn door het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/781 d.d. 10 mei 2021 vastgelegd.

  De voertuiggroep van een voertuig wordt op zijn beurt bepaald door kenmerken zoals de assenconfiguratie. De voertuiggroepen worden door de verordening (EU) 2017/2400 d.d. 12 december 2017 gedefinieerd. Deze verordening werd tot nu toe drie keer gewijzigd door verordening (EU) 2019/318, verordening (EU) 2020/1181 en verordening (EU) 2022/1379. Met de voertuigsubgroep van een voertuig wordt zijn typische gebruiksprofiel gespecificeerd, bijv. zijn gebruik in het stads- of lange-afstandsverkeer. De indeling van voertuigen van bepaalde voertuiggroepen in voertuigsubgroepen wordt op zijn beurt door de hierboven al vermelde verordening (EU) 2019/1242 vastgelegd.

 • Er zijn vijf CO₂-emissieklassen:

  • CO₂-emissieklasse 5 voor emissievrije voertuigen: deze voertuigen zijn tot 31 december 2025 van de tolplicht vrijgesteld, bij een technisch toelaatbare maximummassa tot 4,25 t zelfs permanent
  • CO₂-emissieklasse 4 voor emissiearme zware bedrijfsvoertuigen
  • CO₂-emissieklasse 3 voor voertuigen, waarvan de specifieke CO₂-emissies op het moment van eerste registratie meer dan 8 procent onder een emissiereductietraject liggen.
  • CO₂-emissieklasse 2 voor voertuigen, waarvan de specifieke CO₂-emissies op het moment van eerste registratie slechts meer dan 5 procent onder een emissiereductietraject liggen.
  • CO₂-emissieklasse 1 voor voertuigen die niet in aanmerking komen voor een hogere klasse.

  De indeling van een voertuig in de CO₂-emissieklassen 2 en 3 moet bovendien na de eerste registratie om de zes jaar gecontroleerd en bijgewerkt worden.

  Details voor de indeling in deze CO₂-emissieklassen kunt u vinden in het antwoord op de volgende vraag.

 • De eenvoudigste manier is om een bewijs van de klantinformatie (CIF, Customer Information File) voor het voertuig te overleggen. U kunt de CIF bij de voertuigfabrikant opvragen.

  Ook is bewijs via de verklaring van overeenstemming (COC, Certificate of Conformity) van het voertuig mogelijk als zowel de velden 49.5 als 49.7 zijn ingevuld. Voor COC’s geldt het volgende:

  • Indien veld 49.5 ontbreekt of geen specifieke CO2-emissies bevat, kan het COC niet als bewijs worden gebruikt.
  • Indien veld 49.7 ontbreekt of geen voertuig(sub)groep bevat, kan het COC alleen worden gebruikt als het voor het basisvoertuig is afgegeven. Dit is de eerste COC die door de fabrikant voor het voertuig is afgegeven. U kunt het document bij de fabrikant opvragen. COC's die na aanpassingen zijn verstrekt, kunnen niet worden gebruikt.

 • Na de invoer van de specifieke CO₂-emissies controleert de CO₂-emissieklassezoeker of het voertuig door de specifieke CO₂-emissies in aanmerking komt voor de categorie emissievrij. Een dergelijk voertuig behoort tot de CO₂-emissieklasse 5 (tot 31-12-2025 vrijgesteld van de tolplicht; bij technisch toelaatbare maximummassa tot 4,25 t permanent vrijgesteld). Meer informatie over emissievrije voertuigen kunt u vinden in een vraag hieronder.

  Indien het voertuig niet emissievrij is, dan moet ook zijn voertuig(sub)groep worden ingevoerd of vastgesteld. De CO₂-emissieklassezoeker controleert vervolgens of de specifieke CO₂-emissies de referentiewaarde van de voertuig(sub)groep met meer dan 50 procent onderschrijden. Hierdoor valt het voertuig onder de categorie emissiearm. Een emissiearm voertuig valt permanent onder de CO₂-emissieklasse 4. Een andere voorwaarde voor de CO₂-emissieklasse 4 is dat de datum van eerste inschrijving van het voertuig op 1 juli 2019 of later ligt. De referentiewaarden voor CO₂-emissies gelden pas vanaf deze datum.

  Indien het voertuig niet emissiearm is, vergelijkt de CO₂-emissieklassezoeker de specifieke CO₂-emissies van het voertuig met een emissiereductietraject. Met de volgende grafiek wordt het emissiereductietraject voor een voertuig van de voertuiggroep 4-UD weergegeven:

  
Emissiereductietraject voor een voertuig uit voertuiggroep 4-UD

  de vergelijking van de specifieke CO₂-emissies met het emissiereductietraject gebeurt op de datum van eerste inschrijving. Indien er echter al meer dan 6, 12, 18… (telkens in stappen van zes) jaren sinds de eerste registratie verlopen zijn, dan gebeurt de vergelijking op de dag die 6, 12, 18… jaar na de eerste registratie ligt. Indien het emissiereductietraject op deze datum met meer dan 8 procent onderschreden wordt, dan behoort het voertuig tot de CO₂-emissieklasse 3. Indien het emissiereductietraject slechts met meer dan 5 procent onderschreden wordt, dan behoort het voertuig tot de CO₂-emissieklasse 2. Indien geen van beide het geval is, dan valt het voertuig in de CO₂-emissieklasse 1. Voor de indeling in de CO₂-emissieklassen 2 en 3 moet de datum van eerste inschrijving van het voertuig eveneens op 1 juli 2019 of later liggen.

  Het emissiereductietraject is het resultaat van de vermenigvuldiging van de referentiewaarde van de voertuig(sub)groep met een jaarlijks variabele emissiereductiefactor. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt deze factor 100 procent. Op 1 juli van het daaropvolgende jaar wordt de factor met 2,5 procentpunten verlaagd, totdat deze 85 procent bedraagt vanaf 1 juli 2025. Daarna neemt de factor op 1 juli van het daaropvolgende jaar met 3,0 procentpunten af, tot vanaf 1 juli 2030 een vaste waarde van 70 procent bereikt is. De afname van het emissiereductietraject heeft als voorwaarde dat de vereisten voor de indeling in de CO₂-emissieklassen 2 en 3 tot het jaar 2030 ieder jaar toenemen.

  Bovendien is een voorwaarde voor de indeling in deze klassen dat voor de voertuig(sub)groep van het voertuig een referentiewaarde is gedefinieerd. Dit is tot nu toe alleen voor de subgroepen van de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 het geval. Voertuigen van de andere voertuig(sub)groepen komen op dit moment alleen in aanmerking voor de CO₂-emissieklasse 1, voor zoverre ze niet emissievrij zijn. Indien in de toekomst referentiewaarden voor verdere voertuig(sub)groepen gedefinieerd worden, dan wordt de CO₂-emissieklassezoeker hiervoor uitgebreid.

 • De afkortingen staan voor de volgende typische gebruiksprofielen van voertuigen:

  • UD: stadsverkeer (urban delivery)
  • RD: distributieverkeer (regional delivery)
  • LH: lange-afstandsverkeer (long haul)

 • Indien uw voertuig een datum van eerste inschrijving voor 1 juli 2019 heeft, dan komt het alleen in aanmerking voor de CO₂-emissieklasse 1, tenzij het voertuig emissievrij is.

  Een indeling in de CO₂-emissieklassen 2, 3 en 4 is op dit moment alleen voor voertuigen van de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 mogelijk. Alleen voor subgroepen van deze voertuiggroepen zijn door de Europese Unie referentiewaarden voor CO₂-emissies gedefinieerd, waarmee ze in deze CO₂-emissieklassen kunnen worden ingedeeld. Indien in de toekomst referentiewaarden voor verdere voertuig(sub)groepen gedefinieerd worden, dan wordt de CO₂-emissieklassezoeker hiervoor uitgebreid.

 • De CO₂-emissieklassen 2 en 3 zijn slechts zes jaar lang vanaf de dag van de eerste registratie geldig. Indien u geïnteresseerd bent in de CO₂-emissieklassen van uw voertuig op een eerdere of latere datum dan de dag van het gebruik van de CO₂-emissieklassezoeker, dan kunt u de hier vooraf ingevulde datum wijzigen. Het veld is vooraf ingevuld met de datum van vandaag, wat geschikt is voor de meeste toepassingen.

 • Het is wettelijk vastgelegd dat de indeling van een voertuig in de CO₂-emissieklassen 2 en 3 om de zes jaar na eerste registratie op basis van de dan geldende grenswaarden opnieuw moet worden vastgesteld. Hierbij kan de CO₂-emissieklasse verslechteren of gelijk blijven, afhankelijk van de kenmerken van het voertuig.

 • De CO₂-emissieklassezoeker stelt de CO₂-emissieklassen vast conform de actuele stand van de Europese en nationale specificaties. Indien deze specificaties zich wijzigen, zouden ook de regels voor de vaststelling van CO₂-emissieklassen kunnen wijzigen.

 • De indeling in de CO₂-emissieklassen 2, 3 en 4 hangt af van de datum van eerste inschrijving van een voertuig. Deze datum kan verschillen voor technisch identieke voertuigen, waardoor ze verschillende CO₂-emissieklassen kunnen hebben.

  De referentiewaarden voor CO₂-emissies en het emissiereductietraject werden geldig op 1 juli 2019. Daarom kunnen alleen voertuigen met een eerste registratie op 1 juli 2019 of later een van de CO₂-emissieklassen 2, 3 of 4 hebben. Voertuigen met een eerdere datum van eerste inschrijving vallen altijd in CO₂-emissieklasse 1, tenzij ze emissievrij zijn en dus aanspraak hebben op CO₂-emissieklasse 5.

  Het voor de indeling in de CO₂-emissieklassen 2 en 3 gebruikte emissiereductietraject wordt op de referentiedatum 1 juli van ieder jaar lager. Een voertuig met eerste registratie op 30 juni van een jaar kan daarom in een andere CO₂-emissieklasse vallen dan een technisch identiek voertuig met eerste registratie op 1 juli van hetzelfde jaar.

  Meer informatie over de vaststelling van CO₂-emissieklassen kunt u hierboven vinden.

 • Voor de indeling van voertuigen in de CO₂-emissieklassen 2, 3 en 4 worden hun specifieke CO₂-emissies met drempelwaarden vergeleken, die afhangen van vastgelegde referentiewaarden. Voor de subgroepen van de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 zijn de volgende referentiewaarden als startwaarden van de emissiereductietrajecten voor CO₂-emissies op de referentiedatum 1 juli 2019 vastgelegd:

  voertuigsubgroep referentiewaarde in gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Het verband tussen de aanwezigheid van een bed en de CO₂-emissieklassen vloeit onder meer voort uit EU-verordening 2019/1242:

  Als er een bed aanwezig is, wordt ervan uitgegaan dat het voertuig voornamelijk langeafstandsroutes rijdt. Dit leidt tot een indeling in de voertuigsubgroep “LH” (Long Haul) en tot de toewijzing van een bijbeorend toepassingsprofiel (langeafstandsverkeer) om de specifieke CO₂-emissies te bepalen.

  Als er geen bed aanwezig is, wordt het voertuig toegewezen aan de voertuigsubgroep “RD” (Regional Delivery). Bij het bepalen van de specifieke CO₂-emissies van deze voertuigen wordt gebruik gemaakt van het gebruiksprofiel regionaal distributieverkeer.

  Vanwege de verschillende gebruiksprofielen worden er in de CIF/COC voor een voertuig met bed (lange-afstandsverkeer) doorgaans lagere specifieke CO₂-emissies aangegeven dan voor een identiek voertuig zonder bed (distributieverkeer). Bij de eventuele indeling van een voertuig met bed in een slechtere CO₂-emissieklasse wordt eveneens met dit verschil rekening gehouden. Voor het lange-afstandsverkeer gelden daarom lagere CO₂-grenswaarden die moeten worden onderschreden om de CO₂-emissieklassen 2, 3 en 4 te behalen (uitvoeringsbesluit (EU) 2021/781, bijlage II).

 • Emissievrij is een zwaar bedrijfsvoertuig zonder interne verbrandingsmotor of een voertuig met interne verbrandingsmotor die minder dan 1 gCO₂/kWh uitstoot of die minder dan 1 gCO₂/km uitstoot (verordening (EU) 2019/1242).

  De CO₂-emissieklassezoeker maakt de specificatie van emissievrije brandstoftypes/energiebronnen mogelijk, bijvoorbeeld voor een 100% elektrisch voertuig of een voertuig met waterstofaandrijving.

 • Het door de CO₂-emissieklassezoeker ter beschikking gestelde protocol geldt niet als bewijs voor de CO₂-emissieklassen. Met het protocol krijgt u slechts een overzicht van welke CO₂-emissieklasse de ingevoerde voertuiggegevens oplevert

 • Het referentieveld van de CO₂-emissieklassezoeker maakt het u mogelijk een kenteken of ander kenmerk in te voeren, om in het downloadbare protocol ook achteraf het bijbehorende voertuig te kunnen identificeren

  Let op: de CO₂-emissieklassezoeker in het openbare gedeelte van de Toll Collect-website dient uitsluitend ter informatie. Vraag een wijziging van de CO₂-emissieklasse voor uw voertuig aan in het klantenportaal.

 • De voertuiggegevens die in de CO₂-emissieklassezoeker in het openbare gedeelte van de Toll Collect-website worden ingevoerd, worden niet opgeslagen.

 • Voertuigen worden conform de specificaties van de richtlijn 1999/62/EG (eurovignet-richtlijn) in koolstofdioxide-emissieklassen ingedeeld.

  Er zijn vijf CO₂-emissieklassen.