Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect

Ochrana údajov v aplikácii TC-Partner

Relevantné informácie o ochrane údajov

Spoločnosť Toll Collect GmbH má radosť, že využívate manuálny spôsob prihlásenia. Ochranu vašich osobných údajov a údajov potrebných na výber mýta berieme veľmi vážne. Tieto údaje používame výlučne v rámci platných zákonov na ochranu údajov a právnych predpisov týkajúcich sa mýtneho systému. Osobné údaje sú informácie o vašej identite, ako je napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, a údaje o využívaní manuálneho spôsobu prihlásenia, ako je napríklad čas a rozsah.

V ďalšej časti vám vysvetlíme, ktoré informácie v spoločnosti Toll Collect GmbH zaznamenávame počas vášho využívania nášho manuálneho spôsobu prihlásenia a ako tieto informácie využívame.

Získavanie a spracovanie údajov

V rámci manuálneho spôsobu prihlásenia sa medzi vami ako užívateľom a medzi spoločnosťou Toll Collect GmbH realizujú obchodné procesy, ako prihlásenia a stornovania. Pre tieto procesy sa musia spracovať relevantné údaje, ako evidenčné číslo vozidla, charakteristiky vozidla, úseky ciest podliehajúce mýtnemu alebo doba platnosti prihlásenia. Podkladom pre spracovanie je § 4, ods. 3, 3. veta zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Údaje budú prenesené do centrálnych systémov a tam použité na výber mýta. Ak ste požiadali aj o zasielanie dokladov e-mailom alem SMS, vaša e-mailová adresa alebo telefónne číslo sa budú používať až do ukončenia procesu a potom sa v našom systéme okamžite vymažú. Komunikácia Toll Collect GmbH s e-mailovým priečinkom poskytnutým užívateľom, respektívne so zadaným telefónnym číslom, zásadne prebieha v nešifrovanej forme.

Manuálneho spôsobu prihlásenia sa môžete zúčastniť ako registrovaný a aj ako neregistrovaný užívateľ. Registrovanému užívateľovi s prístupom k zákazníckemu portálu bude pri prvom prihlásení automaticky pridelený prihlasovací účet, neregistrovaný užívateľ si môže sám vytvoriť prihlasovací účet. Prihlasovací účet vám ponúka nasledujúce výhody:

 • Správa vozidiel (len neregistrovaný užívateľ s prihlasovacím účtom)
 • Správa trás
 • Správa spôsobov platby (len neregistrovaný užívateľ s prihlasovacím účtom)
 • Zobrazenie kompletných trás a príslušných navigačných pokynov po ukončenom prihlásení
 • Jednoduchšie stornovanie trasy

Poskytnutie faktov podstatných pre výber mýta je potrebné pre účasť na manuálnom spôsobe prihlásenia a je predpísané podľa § 5 ods. 2 a 3 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá. Následkom neposkytnutia údajov je, že nemôžete využívať manuálny spôsob prihlásenia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Váš výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebný pri prvom prihlásení v manuálnom spôsobe prihlásenia ako registrovaný užívateľ, resp. pri vytvorení vášho prihlasovacieho účtu.

Týmto poskytuje súhlas, aby

 • adresy mimo spoplatnených cestných komunikácií až do konca platnosti prihlásenia a
 • počiatočné, prejazdové a cieľové body prihlásenej trasy a údaje relevantné pre trasu v súlade s archivačnými lehotami prihlásenia (maximálne 120 dní)

boli uložené.

Počas prihlásenia ako neregistrovaný užívateľ máte taktiež možnosť poskytnúť súhlas s uložením adries nedpoliehajúcich mýtnemu, údajov relevantných pre trasu a počiatočných, prejazdových a cieľových bodov. To umožní pohodlnejšie použitie pri zobrazení alebo stornovaní trasy (pozri výhody č. 4 a 5). V tomto prípade rovnako platia vyššie uvedené archivačné lehoty.

Údaje relevantné pre trasu sú povolená celková hmotnosť, výška, šírka, ako aj údaje o triede nebezpečnosti vozidla.

K údajom vášho prihlasovacieho účtu, adresám mimo spoplatnených trás a iným informáciám relevantným pre trasu spoločnosť Toll Collect GmbH nemá prístup. Spoločnosť Toll Collect GmbH tieto údaje nepoužíva v žiadnej forme, ani ich nesprostredkuje tretím subjektom. Získavanie týchto doplňujúcich údajov môžete kedykoľvek zrušiť tým, že vymažete svoj prihlasovací účet (neregistrovaný užívateľ) alebo svoj prístup k portálu (registrovaný užívateľ) a budete používať výlučne manuálny spôsob prihlásenia ako neregistrovaný užívateľ.

Po roku neaktivity sa prihlasovací účet neregistrovaného užívateľa, resp. registrovaného užívateľa s prihlasovacím účtom vymaže. Pred automatizovaným vymazaním užívateľ o tom dostane správu na svoju uloženú e-mailovú adresu. Vymazanie možno zrušiť opätovným prihlásením manuálnym spôsobom.

Použitie aplikácie

Na ukladanie údajov v aplikácie používame rôzne druhy technológií na lokálne ukladanie, ako Local Storage - lokálne úložisko (nazývané aj ako „údaje aplikácie“) a Caching - vyrovnávaciu pamäť. Tieto technológie ukladajú informácie na vašom zariadení a môžu sa použiť na uloženie vašich aktivít a preferencií. Pritom možno použiť rôzne časti vášho zariadenia (interná pamäť, SD karta). Na vymazanie uložených informácií vo vašom správcovi aplikácie v časti nastavenia vyhľadajte aplikáciu a v časti informácie aplikácie stlačte ikonu „Vymazať údaje“, resp. „Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť“.

Na používanie aplikácie sú potrebné nasledujúce oprávnenia na prístup:

 • Prístup ku kamere na skenovanie QR kódu na dokladoch o prihlásení, pre zjednodušené zadávanie údajov prihlásenia
 • Zdieľanie polohy na zjednodušenie zadávania počiatočných/cieľových bodov na zobrazení mapy

Lokalizácia polohy

Na zjednodušenie vášho manuálneho prihlásenia môžete nechať lokalizovať svoju polohu. V závislosti od nastavenia vášho zariadenia sa na lokalizáciu polohy používajú rôzne technológie.

 • „GPS“ (GPS)
 • Siete WLAN
 • Rádiové signály (signál mobilnej telefónnej siete)
 • IP-adresa

Na prenos údajov o polohe musíte manuálne udeliť oprávnenie na vašom zariadení. Bez výslovného súhlasu užívateľa nie je možná lokalizácia polohy.

Vo väčšine prehliadačov stolových počítačov sa v hornom okraji obrazovky zobrazí lišta. V prehliadačoch smartfónov sa však často zobrazuje vyskakovacie okno, ktoré používateľ nemôže prehliadnuť a núti ho k zadaniu (súhlas/odmietnutie).

Súhlas/odmietnutie sa v prípade aplikácie uskutoční pri prvom vyvolaní. V časti nastavenia to možno kedykoľvek manuálne zmeniť.

Zapisovanie do denníka

Z technických dôvodov sú na našich internetových serveroch pri použití manuálneho spôsobu prihlásenia určité údaje automaticky odosielané. Okrem iného je to URL stránky, z ktorej sa uskutočnil prístup k našej stránke, použitý prehliadač (napr. Firefox, Internet Explorer) a čas prístupu. Tieto údaje nevieme priradiť určitým osobám. Nespájami ich s inými zdrojmi údajov. Z tohto dôvodu zostáva zachovaná anonymita, ak si naše ponuky len prezeráte. Na odkrytie, identifikáciu a odstránenie porúch tieto údaje ukladáme na dobu 48 hodín.

Okrem toho pri využití manuálneho spôsobu prihlásenia môžu byť na účely analýzy chýb a výkonu, ako aj na záznam vykonaných transakcií nasledujúce získané údaje zaznamenané v súboroch denníka a uložené až 42 dní:

 • Identifikácia užívateľa
 • Čas požiadavky, ako aj naša odpoveď
 • Prenesený dátový objem
 • Vyvolané transakcie (URL)
 • Chybové hlásenia autentifikačných postupov a aplikácií

Základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Správa o zlyhaní

Ak systém ukončí aplikáciu z neočakávaného dôvodu, používatelia môžu spoločnosti Toll Collect poslať chybové hlásenie s opisom chyby. Chybové hlásenie obsahuje nasledujúce údaje:

 • Dátum a čas
 • Informácie o aplikácii: verzia aplikácie, verzia databázy, verzia servera, verzia REST-Api
 • Informácie o prístroji: výrobca, model, operačný systém
 • Informácie týkajúce sa zlyhania
 • Správa používateľa (voliteľné)

Súbory cookie

Ukladanie súborov cookie počas vašej návštevy niektorej internetovej stránky, špecifické informácie na vašom počítači. Spoločnosť Toll Collect GmbH v kontexte manuálneho spôsobu prihlásenia používa dočasné súbory cookie.

Dočasné súbory cookie sú časovo obmedzené a obsahujú údaje, ako napríklad identifikačné číslo (takzvanú identifikáciu relácie). Tieto údaje umožňujú, aby server mohol tomu istému užívateľovi priradiť za sebou nasledujúce požiadavky prehliadača. Tieto budú automaticky vymazané, hneď ako užívateľ zatvorí prehliadač.

Trvalé súbory cookie ukladá softvér Piwik, ktorý používame na anonymné štatistické vyhodnotenie používania nášho manuálneho spôsobu prihlásenia. Ďalšie informácie týkajúce sa softvéru Piwik nájdete v rovnomennom odseku na tejto stránke. Tam môžete aj zrušiť používanie softvéru Piwik.

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že automaticky povolia súbory cookie. Nastavenie svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť a našu internetovú stránku používať bez funkcie súborov cookie. Je možné, že rozsah funkcií našej ponuky bude týmto obmedzený. Právny základ na používanie súborov cookie je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

Matomo

Manuálny spôsob prihlásenia používa open source softvér Matomo na štatistické vyhodnotenie prístupov návštevníkov. Matomo taktiež používa súbory cookie. Vaša adresa je okamžite po spracovaní údajov a pred ich uložením anonymizovaná. Môžete sa rozhodnúť, či sa smie uložiť jednoznačný súbor cookie na analýzu internetovej stránky, čo na internetových stránkach Toll Collect GmbH umožní záznam a analýzu rôznych štatistických údajov. Ak sa chcete rozhodnúť proti tomu, potom môžete uloženie a použitie kedykoľvek zrušiť pod týmto prehlásením o ochrane osobných údajov. V tomto prípade sa na vašom počítači uloží takzvaný opt-out cookie so životnosťou 7 dní. Ak súbor cookie vymažete, alebo uplynula doba jeho životnosti, opt-out cookie už nebude aktívny a musíte ho znovu aktivovať. Právny základ na používanie softvéru Matomo je čl. 6 ods. 1 podods. 1, bodu f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Trvanie uloženia

Spoločnosť Toll Collect GmbH ukladá vaše osobné údaje len na obdobie povolené v zmysle právnych predpisov ochrany osobných údajov. Konkrétny čas vymazania sa riadi nasledujúcimi kritériami:

 • Ak existuje zákonom pevne stanovená lehota na vymazanie, spoločnosť Toll Collect GmbH vymaže vaše osobné údaje najneskôr v zákonom stanovenom čase.
 • Ak existuje zákonom stanovená povinnosť archivácie, spoločnosť Toll Collect vymaže vaše osobné údaje po uplynutí povinnosti archivácie údajov a keď už nie sú potrebné pre obchodné procesy Toll Collect GmbH.
 • Ak neplatí zákonná lehota na vymazanie alebo zákonná povinnosť archivácie, spoločnosť Toll Collect GmbH vymaže vaše osobné údaje, ak už nie sú potrebné pre obchodné procesy Toll Collect GmbH.

Včasné vymazanie zaručuje koncepcia vymazania podľa normy DIN 66398.

Príjemca, resp. kategórie príjemcov

Spoločnosť Toll Collect GmbH poskytne – ak je to potrebné – vaše osobné údaje spracované v rámci manuálneho spôsobu prihlásenia nasledujúcim príjemcom, resp. kategóriám príjemcov:

 • Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG)
 • Účastníci platobného styku
 • Splnomocnený spracovateľ

Spoločnosť Toll Collect GmbH neposkytuje vaše osobné údaje tretím štátom, ani medzinárodným organizáciám.

Automatizované rozhodovanie

Spoločnosť Toll Collect GmbH vás nepodrobí žiadnym automatizovaným rozhodnutiam, ktoré by pre vás mohli mát právny účinok alebo vás iným spôsobom znevýhodnili.

Bezpečnosť

Spoločnosť Toll Collect GmbH zaviedla rozsiahle bezpečnostné opatrenia na ochranu nami uchovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, zničením a stratou. Komunikácia medzi naším interentovým serverom a vaším prehliadočom zásadne prebieha v šifrovanej forme. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne prispôsobované najnovšiemu stavu techniky.

Odkazy na iné internetové stránky

Spoločnosť Toll Collect GmbH neručí za obsahy iných poskytovateľov, ku ktorým je možný prístup v manuálnom spôsobe prihlásenia (pozri aj právne upozornenia). Vlastné odkazy odkazujú na obsahy, ktoré nie sú uložené na vlastných serveroch.

Ak vyvoláte externú internetovú stránku z nášho manuálneho spôsbou prihlásenia, externý poskytovateľ z vášho prehliadača môže získať informáciu, z ktorej stránky bol uskutočnený prístup. Za tieto údaje je zodpovedný externý poskytovateľ. My nie sme, rovnako ako ani ostatní poskytovatelia, v stave ovplyvniť tento proces.

Vaše práva

Z hľadiska vašich osobných údajov máte voči spoločnosti Toll Collect GmbH nasledujúce práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie („právo na zabudnutie“),
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo namietať proti spracovaniu údajov,
 • právo na prenosnosť údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Právoplatnosť spracovania údajov až do okamihu odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť zodpovednému dozornému orgánu na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Toll Collect GmbH.

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa nášho firemného splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.

Firemný splnomocnenec pre ochranu osobných údajov
Toll Collect GmbH
10875 Berlín
tc_datenschutz@toll-collect.de

Stav: 17.06.2022

Na začiatok stránky