Privacybeleid voor online sollicitaties

Het gebruik van uw gegevens in het kader van online sollicitaties

Toll Collect verwerkt uw sollicitatiegegevens uitsluitend in het kader van de sollicitatieprocedure. De verwerking van uw sollicitatiegegevens vindt plaats in het kader van de preselectie van personeel en de personeelsselectie op basis van § 26 lid 1 zin 1 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). Als wij u tijdens de sollicitatieprocedure niet selecteren, zullen wij uw gegevens zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen. De opslag voor deze periode is gebaseerd op artikel 6, lid 1, alinea 1 sub f DSGVO (algemene verordening gegevensbescherming). Die dient als waarborg voor het geval dat u beroep aantekent bij de AGG omdat u niet in aanmerking bent genomen in de sollicitatieprocedure. Indien u daartoe besluit, zullen wij uw sollicitatiegegevens op basis van art. 6 lid 1 alinea 1 sub f AVG in het kader van de procedure verwerken en vervolgens verwijderen. Als u door ons wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en u hebt een aanvraag ingediend voor vergoeding van uw reiskosten, dan verwerken wij de gegevens die relevant zijn voor de vergoeding op basis van art. 6 lid 1 alinea 1 sub f AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Wij verwijderen deze gegevens na 12 jaar wegens wettelijke opslagverplichtingen. Indien wij u tijdens de sollicitatieprocedure selecteren, geven wij uw gegevens door aan de reguliere personeelsadministratie, waarin zij in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden verwerkt.

Ter beschikking stellen van persoonsgegevens

Het ter beschikking stellen van gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht, maar is wel noodzakelijk voor het doel van de sollicitatieprocedure. Er is geen verplichting om de gegevens ter beschikking te stellen. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens kan er echter toe leiden dat wij u niet in aanmerking kunnen nemen voor een vacature. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens die nodig zijn voor de vergoeding van reiskosten betekent ook dat wij u mogelijk niet kunnen vergoeden voor de gemaakte reiskosten.

Overdracht naar een derde land

Als u rechtstreeks via het StepStone-vacatureportaal bij Toll Collect solliciteert, treedt StepStone Deutschland GmbH op als contractverwerker voor Toll Collect. StepStone Deutschland GmbH maakt gebruik van de dienstverlener Akamai Technologies, Inc. voor beveiligingsdiensten, waardoor een overdracht naar de VS mogelijk is. Akamai Technologies, Inc. heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, waarvoor de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming adequaat is.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Toll Collect onderwerpt u niet aan geautomatiseerde individuele beslissingen in de sollicitatieprocedure die voor u rechtsgevolgen hebben of u op soortgelijke wijze treffen.

Uw rechten

U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

  • recht op informatie
  • recht op correctie
  • recht op verwijdering ('recht om vergeten te worden')
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op herroeping van de verwerking
  • recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht een verleende toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft tot het moment van de herroeping onverlet. U hebt bovendien het recht om bij een toezichtsorgaan voor de gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toll Collect.

Contactpersoon

Mocht u verdere vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met karriere@toll-collect.de . De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking in het kader van online sollicitaties vindt u in ons Colofon .

Naam en contactgegevens van de coördinator voor gegevensbescherming

Functionaris voor de gegevensbescherming
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de