Polityka prywatności dla aplikacji online

Wykorzystanie Twoich danych w kontekście aplikacji online

Firma Toll Collect będzie przetwarzała dane dotyczące Państwa wniosku tylko w ramach procesu składania wniosku. Państwa dane aplikacyjne będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wstępnej selekcji i wyboru personelu na podstawie § 26 (1) zdanie 1 BDSG. Jeśli w trakcie procesu aplikacji nie podejmiemy decyzji na Państwa korzyść, usuniemy Państwa dane po sześciu miesiącach od zakończenia procesu aplikacji. Przechowywanie przez ten okres odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Służy on jako zabezpieczenie na wypadek złożenia odwołania w ramach AGG, ponieważ nie uwzględniono Państwa w procesie aplikacyjnym. Jeśli zdecydują się Państwo na to, będziemy przetwarzać Państwa dane dotyczące wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w ramach procedury, a następnie usuniemy je. Jeśli zaprosiliśmy Państwa na rozmowę kwalifikacyjną i zażądali Państwo zwrotu kosztów podróży, przetwarzamy dane związane ze zwrotem kosztów na podstawie art. 6 ust. 1 akapit. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Usuwamy te dane po 12 latach ze względu na prawne obowiązki przechowywania. Jeżeli w ramach procesu aplikacji podejmiemy decyzję na Państwa korzyść, przekażemy Państwa dane do zwykłego procesu administracji kadrowej, w którym będą one przetwarzane zgodnie z wymogami prawa.

Udostępnianie danych osobowych

Podanie danych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie; jest jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury składania aplikacji. Nie ma obowiązku podawania danych. Jednakże niepodanie tych danych może spowodować, że nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa aplikacji na wolne stanowisko. Niepodanie danych wymaganych do zwrotu kosztów podróży będzie również oznaczało, że możemy nie być w stanie zwrócić Państwu poniesionych kosztów podróży.

Przekazanie do państwa trzeciego

Jeśli zgłoszą się Państwo bezpośrednio do Toll Collect poprzez portal pracy StepStone, StepStone Deutschland GmbH będzie działać jako podmiot przetwarzający zlecenia dla Toll Collect. StepStone Deutschland GmbH korzysta z usług dostawcy Akamai Technologies, Inc. w zakresie usług bezpieczeństwa, co może skutkować transmisją do USA. Akamai Technologies, Inc. podlega Tarczy Prywatności UE-USA, dla której Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych.

Bez zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Toll Collect nie narzuca Państwu zautomatyzowanych rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach, które miałyby dla Państwa skutki prawne albo w podobny sposób wpływałyby negatywnie na Państwa w ramach procesu składania aplikacji.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

  • prawo do informacji,
  • prawo do sprostowania,
  • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przekazywania danych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem aż do momentu odwołania. Użytkownik ma ponadto prawo do złożenia do organu nadzorującego ochronę danych skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez Toll Collect.

Osoba kontaktowa

W razie dalszych pytań odnośnie do przetwarzania danych osobowych prosimy o kierowanie ich na adres karriere@toll-collect.de . Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w ramach procesu składania aplikacji online znajdą Państwo w naszej stopce Impressum .

Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ds. danych osobowych

Pełnomocnik firmy ds. ochrony danych
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de