Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Kontrola opłat drogowych

W całych Niemczech przeprowadzane są regularne kontrole, podczas których sprawdza się, czy opłaty drogowe są dokonywane w prawidłowy sposób.

Pojazd Federalnego Urzędu Transportu Towarowego sprawdza samochód ciężarowy w ramach mobilnej kontroli opłat drogowych

Podział zadań między Toll Collect i BAG

System kontrolny umożliwia sprawdzenie prawidłowego dokonywania opłat drogowych oraz przestrzegania przepisów ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych.

Zadania związane z kontrolą zostały podzielone między Toll Collect i Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Toll Collect odpowiada za kontrolę automatyczną przy użyciu mostków i kolumn kontrolnych. Do tego zakresu odpowiedzialności należy również pobieranie dodatkowej opłaty w przypadku stwierdzenia uchylania się od obowiązku uiszczania opłat drogowych. To zadanie zostało powierzone Toll Collect przez państwo.

Wszelkie pozostałe kontrole są przeprowadzane przez BAG.

Podstawowe informacje dot. form kontroli

Przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych jest kontrolowane na cztery sposoby. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij niebieskie ramki.

Mostki kontrolne

300 stacjonarnych mostków kontrolnych rejestruje zbliżające się pojazdy i sprawdza na bieżąco, czy dane pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej są prawidłowo zarejestrowane w systemie.

Jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenie pokładowe, następuje sprawdzenie, czy urządzenie pokładowe jest gotowe do wykupu oraz czy ustawione są właściwe dane pojazdu. W przypadku pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej bez urządzenia pokładowego w centrum obliczeniowym Toll Collect na podstawie numeru rejestracyjnego sprawdza się, czy został dokonany ważny wykup.

Jeśli istnieje podejrzenie naruszenia obowiązku uiszczania opłat drogowych, Toll Collect przeprowadza wymagane postępowanie i w razie potrzeby egzekwuje pobranie należnej opłaty drogowej. Toll Collect przekazuje BAG informacje istotne dla sankcji. Informacje te są następnie analizowane przez BAG. W przypadku stwierdzenia prawidłowego wykupu dane pojazdu zostają natychmiast usunięte.

Kolumny kontrolne

Około 600 kolumn kontrolnych będzie kontrolować przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych na wszystkich drogach federalnych. Pod względem technicznym kolumny kontrolne są wyposażone w podobne funkcje jak mostki kontrolne zainstalowane na autostradach. Jeśli pojazd przejedzie przez punkt kontroli, wykonane zostanie zdjęcie ogólne, zdjęcie z boku i zdjęcie numeru rejestracyjnego. Urządzenie pokładowe wysyła ustawione przez kierowcę i zapisane w urządzeniu pokładowym dane do kolumny kontrolnej. Jeśli kierowca ustawił prawidłową liczbę osi i sprawdził, czy urządzenie pokładowe jest gotowe do pobrania opłaty, zdjęcia zostaną usunięte.

Kontrola stacjonarna

Dane potencjalnych pojazdów uchylających się od obowiązku uiszczania opłat drogowych mogą być także przesyłane przez mostki kontrolne do pracowników BAG stacjonujących na parkingu położonym za mostkiem kontrolnym. Zespół kontrolny zatrzymuje i kontroluje następnie takie pojazdy. Pracownicy BAG mają dzięki temu możliwość natychmiastowego wyjaśnienia sprawy. Należne opłaty i grzywny również mogą zostać pobrane na miejscu.

Kontrola mobilna

Mobilne zespoły kontrolne Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) kontrolują w trybie całodobowym prawidłowe uiszczanie opłaty drogowej. Zespoły przemieszczają się pojazdami kontrolnymi, które działają w sposób zbliżony do mostków i kolumn kontrolnych. Zespoły te otrzymują także dane pojazdów, w przypadku których kontrola automatyczna wykazała wątpliwości co do prawidłowego współdziałania.

W razie wątpliwości pojazd jest pilotowany na najbliższy parking. Jeśli potwierdzi się podejrzenie nieuiszczenia opłaty drogowej, zespoły kontrolujące pobierają opłatę drogową na miejscu i wszczynają postępowanie w sprawie o wykroczenie. Od kierowców samochodów ciężarowych zarejestrowanych za granicą pobierane jest – przed dalszą jazdą – zabezpieczenie w wysokości należnej grzywny i kosztów manipulacyjnych.

Kontrole zakładowe

Urzędnicy Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) przeprowadzają na terenie całych Niemiec wyrywkowe kontrole zakładowe. Firmy transportowe wytypowane do skontrolowania wybierane są losowo lub na podstawie konkretnego podejrzenia. Podczas kontroli zakładowych sprawdza się na przykład na podstawie dokumentacji przewozowej i dowodów zakupu paliwa, czy w przeszłości opłaty drogowe były uiszczane prawidłowo.

Skutki naruszeń

Jeżeli opłata drogowa nie została prawidłowo uiszczona, zostanie ona pobrana za rzeczywiście przebyty odcinek drogi. Jeżeli ustalenie rzeczywistej długości pokonanego odcinka okaże się niemożliwe, zostanie pobrana opłata odpowiadająca trasie o długości 500 km.

We wszystkich przypadkach Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) poddaje analizie informacje istotne dla ewentualnego wymierzenia kary i w razie potrzeby wdraża postępowanie w sprawach zagrożonych karą grzywny.

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603