Sposób kontroli obowiązku uiszczania opłat drogowych

Regularne kontrole uiszczania opłat drogowych są przeprowadzane na całym obszarze Niemiec.


Pojazd Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM) sprawdza samochód ciężarowy w ramach mobilnej kontroli opłat drogowych.

Podział zadań między Toll Collect i BALM

System kontrolny umożliwia sprawdzenie prawidłowego dokonywania opłat drogowych oraz przestrzegania przepisów ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych.

Zadania związane z kontrolą zostały podzielone między Toll Collect i Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM). Toll Collect odpowiada za kontrolę automatyczną przy użyciu mostków i kolumn kontrolnych. Do tego zakresu odpowiedzialności należy również pobieranie dodatkowej opłaty w przypadku stwierdzenia, że opłata została uiszczona nieprawidłowo lub nie została uiszczona. To zadanie zostało powierzone Toll Collect przez państwo.

Wszystkich pozostałych kontroli dokonuje BALM.

Podstawowe informacje dot. form kontroli

Przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych jest kontrolowane na cztery sposoby. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij niebieskie ramki.

 • 300 stacjonarnych mostków kontrolnych rejestruje zbliżające się pojazdy i sprawdza na bieżąco, czy dane pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej są prawidłowo zarejestrowane w systemie.

  Jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenie pokładowe, następuje sprawdzenie, czy jest ono gotowe do wykupu oraz czy ustawione są właściwe dane pojazdu. W przypadku pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej bez urządzenia pokładowego w centrum obliczeniowym Toll Collect na podstawie numeru rejestracyjnego sprawdza się, czy został dokonany ważny wykup.

  W razie stwierdzenia niedokonania wykupu, Toll Collect wdraża wymagane czynności ustalające i w razie potrzeby postępowanie, którego celem jest pobranie należnej opłaty drogowej. Toll Collect przekazuje BALM informacje istotne dla ewentualnych sankcji. Informacje te są następnie analizowane przez BALM. W przypadku stwierdzenia prawidłowego wykupu dane pojazdu zostają natychmiast usunięte.

 • Około 600 kolumn kontrolnych będzie kontrolować przestrzeganie obowiązku uiszczania opłat drogowych na wszystkich drogach federalnych. Pod względem technicznym kolumny kontrolne są wyposażone w podobne funkcje jak mostki kontrolne zainstalowane na autostradach. Jeśli pojazd przejedzie przez punkt kontroli, wykonane zostanie zdjęcie ogólne, zdjęcie z boku i zdjęcie numeru rejestracyjnego. Urządzenie pokładowe wysyła ustawione przez kierowcę i zapisane w urządzeniu pokładowym dane do kolumny kontrolnej. Jeśli kierowca ustawił prawidłową liczbę osi i sprawdził, czy urządzenie pokładowe jest gotowe do pobrania opłaty, zdjęcia zostaną usunięte.

 • Dane osób, które mogły uchylić się od obowiązku uiszczania opłat drogowych mogą być także przesyłane przez mostki kontrolne do pracowników/pracownic BALM stacjonujących na parkingu położonym za mostkiem kontrolnym. Zespół kontrolny zatrzymuje i kontroluje następnie takie pojazdy. Pracownicy/pracownice BALM mają dzięki temu możliwość natychmiastowego wyjaśnienia sprawy. Należne opłaty i grzywny również mogą zostać pobrane na miejscu.

 • Mobilne zespoły BALM w trybie całodobowym kontrolują, czy opłaty drogowe są uiszczane prawidłowo. Zespoły przemieszczają się pojazdami kontrolnymi, które działają w sposób zbliżony do mostków i kolumn kontrolnych. Zespoły te otrzymują także dane pojazdów, w przypadku których kontrola automatyczna wykazała wątpliwości co do prawidłowego współdziałania.

  W razie wątpliwości pojazd jest pilotowany na najbliższy parking. Jeśli potwierdzi się podejrzenie nieuiszczenia opłaty drogowej, zespoły kontrolujące pobierają opłatę drogową na miejscu i wszczynają postępowanie w sprawie o wykroczenie. Od kierowców samochodów ciężarowych zarejestrowanych za granicą pobierane jest – przed dalszą jazdą – zabezpieczenie w wysokości należnej grzywny i kosztów manipulacyjnych.

 • Urzędnicy/urzędniczki BALM przeprowadzają na terenie całych Niemiec wyrywkowe kontrole zakładowe. Firmy przeznaczone do skontrolowania wybierane są losowo lub na podstawie konkretnego podejrzenia. Podczas kontroli zakładowych sprawdza się na przykład na podstawie dokumentacji przewozowej i dowodów zakupu paliwa, czy w przeszłości opłaty drogowe były uiszczane prawidłowo.

Skutki naruszeń

Jeżeli opłata drogowa nie została prawidłowo uiszczona, zostanie ona pobrana za rzeczywiście przebyty odcinek drogi. Jeżeli ustalenie rzeczywistej długości pokonanego odcinka okaże się niemożliwe, zostanie pobrana opłata odpowiadająca trasie o długości 500 km.

We wszystkich przypadkach BALM poddaje analizie informacje istotne dla ewentualnego wymierzenia kary i w razie potrzeby wdraża postępowanie w sprawach zagrożonych karą grzywny.