Kontrola

 • Jeżeli opłata drogowa nie została prawidłowo uiszczona, zostanie ona pobrana później w ramach późniejszego wyegzekwowania opłaty. Wówczas otrzymasz pisemne zawiadomienie.

 • Pobierana jest opłata drogowa za odcinek, który faktycznie został przejechany.

  Jeżeli ustalenie rzeczywistej długości przejechanego odcinka nie będzie możliwe, pobrana zostanie ryczałtowa opłata drogowa odpowiadająca trasie o długości 500 km.

  Jeżeli w urządzeniu pokładowym (OBU) ustawiona zostanie nieprawidłowa liczba osi lub masa, pobrana zostanie kwota różnicy względem uiszczonej już opłaty drogowej.

  Jeżeli w urządzeniu pokładowym (OBU) zapisana zostanie nieprawidłowa klasa emisji spalin lub klasa emisji CO₂, w celu wyjaśnienia firma Toll Collect zażąda przedstawienia dowodu rejestracyjnego (karty pojazdu).

  W każdym przypadku otrzymasz stosowne zawiadomienie.

 • Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być różne. Wszystkie informacje znajdują się na stronie:

  Wezwanie do złożenia wyjaśnień i pobranie należnej opłaty
 • Za pomocą formularza odpowiedzi można w ciągu 14 dni odnieść się do otrzymanego pisma. Prosimy wypełnić formularz i przesłać wymagane dokumenty do Toll Collect.

 • W formularzu odpowiedzi należy podać:

  • dane ciągnika siodłowego i (ewentualnie) przyczepy
  • przejechany odcinek na terenie Niemiec
  • ewentualnie dane dłużnika z tytułu opłaty drogowej
  • Dane kierowcy

 • Jeżeli są Państwo właścicielem/właścicielką pojazdu zwolnionego od opłat drogowych, należy przekazać nam stosowne dokumenty. Wymagane dokumenty zostały podane na odwrotnej stronie pisma.

  Informacje na temat pojazdów zwolnionych od opłat drogowych
 • Należy przelać podaną kwotę w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia pisma do Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM). Należy koniecznie podać kod identyfikujący płatność. Kod identyfikujący płatność można znaleźć na pierwszej stronie zawiadomienia.

  Jeżeli nie zgadzasz się z zawiadomieniem, możesz w ciągu miesiąca od daty doręczenia zgłosić swój podpisany sprzeciw do Toll Collect.

 • Zadania związane z kontrolą uiszczania opłat drogowych zostały podzielone między Toll Collect i Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM). Toll Collect odpowiada za kontrolę automatyczną. Do tego zakresu odpowiedzialności należy również pobieranie dodatkowej opłaty w przypadku stwierdzenia, że opłata nie została uiszczona lub została uiszczona nieprawidłowo. To zadanie zostało powierzone Toll Collect przez państwo.

  Wszystkich pozostałych kontroli dokonuje BALM.

  Przegląd form kontroli
 • Mostki do kontroli automatycznej obejmują całą jezdnię. Podczas przejazdu pojazdu ustalają, czy podlega on obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej i czy opłata ta została prawidłowo uiszczona. Każdy pojazd zbliżający się do mostku kontrolnego jest wykrywany przez moduł wykrywania i śledzenia. Określa się, na którym pasie i w którym dokładnie czasie pojazd przejeżdża przez mostek, aby można było dokładnie przeprowadzić klasyfikację. Dodatkowo tworzony jest obraz numerów rejestracyjnych i przeglądów.

  Trójwymiarowy skan podczas przejazdu przez mostek decyduje o tym, czy pojazd podlega obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Oznacza to, że sprawdza się, czy jego maksymalna masa całkowita wynosi co najmniej 7,5 tony. Jeśli nie ma obowiązku uiszczania opłat drogowych, dane te są natychmiast usuwane.

  Most wykorzystuje DSRC (komunikacja krótkiego zasięgu w podczerwieni), aby sprawdzić, czy pojazd uczestniczy w procedurze automatycznej i czy klient podał prawidłowe informacje, na przykład dotyczące liczby osi. W takim przypadku obraz i dane czujnika są usuwane. Dalsze dane kontrolne z komunikacji między mostkiem a urządzeniem pokładowym są przekazywane do Toll Collect w celu zapewnienia jakości urządzeń.

  Jeśli pojazd nie uczestniczy w procedurze automatycznej, na mostku kontrolnym sprawdza się na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu, czy Toll Collect otrzymał informację o wykupie w systemie ręcznym lub zgłoszenie zwolnienia z obowiązku dokonywania opłat drogowych. Proces ten trwa zaledwie kilka sekund. Aby móc udowodnić ewentualne wielokrotne wykorzystanie wykupu w systemie ręcznym, dane dotyczące rezerwacji pozostają dostępne przez maksymalnie 24 godziny w celu ponownego porównania. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących poboru opłat dane są przekazywane do Toll Collect w celu dalszego sprawdzenia.

  Kontrolerzy BALM mogą, w ramach kontroli stacjonarnej korzystać z mostków kontrolnych i przekierowywać pojazdy w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących opłat drogowych.

 • Kolumny kontrolne używane na drogach federalnych działają na podobnej zasadzie, jak mostki kontrolne na autostradach. Sprawdzają one, czy pojazdy znajdujące się w ruchu uiściły prawidłowo opłatę drogową. Kolumny kontrolne nie pobierają opłat drogowych.

  W kolumnach kontrolnych stosowane są nowoczesne czujniki i kamery do rejestracji i klasyfikacji samochodów ciężarowych. Kamery stereo generują rysunek poglądowy i obraz tablicy rejestracyjnej przejeżdżających pojazdów. Liczbę osi pojazdu ustala się za pomocą kamery rejestrującej bok pojazdu. Moduł komunikacyjny (DSRC) na głowicy kolumny nawiązuje kontakt z urządzeniem pokładowym. Następuje przy tym sprawdzenie, czy urządzenie pokładowe jest gotowe do wykupu (zielona dioda LED) oraz ustawione na właściwą liczbę osi i klasę emisji spalin. Jeśli kolumna kontrolna nie jest w stanie nawiązać kontaktu z urządzeniem pokładowym, następuje sprawdzenie, czy dokonano wykupu ręcznego.