Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Kontrola

Co się stanie, jeśli opłata drogowa nie zostanie uiszczona w prawidłowy sposób?

Jeżeli opłata drogowa nie została prawidłowo uiszczona, zostanie ona pobrana później w ramach późniejszego wyegzekwowania opłaty. Wówczas otrzymasz pisemne zawiadomienie.

Jaka opłata jest pobierana przez Toll Collect?

Pobierana jest opłata drogowa za odcinek, który faktycznie został przejechany.

Jeżeli ustalenie rzeczywistej długości przejechanego odcinka nie będzie możliwe, pobrana zostanie ryczałtowa opłata drogowa odpowiadająca trasie o długości 500 km.

Jeżeli w urządzeniu pokładowym (OBU) ustawiona zostanie nieprawidłowa liczba osi lub masa, pobrana zostanie kwota różnicy względem uiszczonej już opłaty drogowej.

Jeżeli w urządzeniu pokładowym (OBU) zapisana zostanie nieprawidłowa klasa emisji spalin, w celu wyjaśnienia firma Toll Collect zażąda przedstawienia dowodu rejestracyjnego (karty pojazdu).

W każdym przypadku otrzymasz stosowne zawiadomienie.

Uiściłem opłatę drogową. Dlaczego otrzymałem pismo informujące o kontroli?

Przyczyny tego mogą być różne. Wszystkie informacje znajdą Państwo na tej stronie:

Wezwanie do złożenia wyjaśnień i pobranie należnej opłaty

Co muszę zrobić, gdy otrzymam formularz odpowiedzi (Anhörungsbogen)?

Za pomocą formularza odpowiedzi można w ciągu 14 dni odnieść się do otrzymanego pisma. Prosimy wypełnić formularz i przesłać wymagane dokumenty do Toll Collect.

Które pola należy wypełnić w formularzu odpowiedzi (Anhörungsbogen)?

W formularzu odpowiedzi należy podać:

 • dane ciągnika siodłowego i (ewentualnie) przyczepy
 • przejechany odcinek na terenie Niemiec
 • ewentualnie dane dłużnika z tytułu opłaty drogowej
 • dane kierowcy

Co muszę zrobić, jeżeli jestem właścicielem pojazdu zwolnionego z opłat drogowych i otrzymałem pismo?

Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu zwolnionego z opłat drogowych, należy przekazać nam stosowne dokumenty. Wymagane dokumenty zostały podane na odwrotnej stronie pisma.

Informacje na temat pojazdów zwolnionych z opłat drogowych

Co muszę zrobić, gdy otrzymam zawiadomienie (Bescheid)?

Należy przelać podaną kwotę w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia pisma do Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG). Należy koniecznie podać kod identyfikujący płatność. Kod identyfikujący płatność można znaleźć na pierwszej stronie zawiadomienia.

Jeżeli nie zgadzasz się z zawiadomieniem, możesz w ciągu miesiąca od daty doręczenia zgłosić swój podpisany sprzeciw do Toll Collect.

Jakie zadanie wykonuje system Toll Collect podczas kontroli?

Zadania związane z kontrolą uiszczania opłat drogowych zostały podzielone między Toll Collect i Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG). Toll Collect odpowiada za kontrolę automatyczną. Do tego zakresu odpowiedzialności należy również pobieranie dodatkowej opłaty w przypadku stwierdzenia, że opłata nie została uiszczona lub została uiszczona nieprawidłowo. To zadanie zostało powierzone Toll Collect przez państwo.

Wszystkich pozostałych kontroli dokonuje Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG).

Przegląd form kontroli

Jak działa mostek kontrolny?

Mostki do kontroli automatycznej są umieszczone nad całą jezdnią. Gdy przejeżdża pod nimi pojazd, ustalają, czy podlega on opłacie drogowej oraz czy opłaty drogowe zostały prawidłowo uiszczone. Każdy pojazd zbliżający się do mostka kontrolnego jest rejestrowany przez jednostkę wykrywająco-śledzącą. Ustala się, na którym pasie i o której godzinie pojazd przejechał pod mostkiem, dzięki czemu można dokonać dokładnej klasyfikacji. Dodatkowo zostaje wykonane zdjęcie numeru rejestracyjnego i ogólne zdjęcie pojazdu.

Trójwymiarowe skanowanie podczas przejazdu pod mostkiem pozwala sprawdzić, czy pojazd podlega opłacie drogowej. Sprawdzane jest, czy pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą co najmniej 7,5 ton. Jeśli pojazd nie podlega obowiązkowi uiszczania opłat drogowych, dane te zostają od razu skasowane.

Mostek sprawdza za pomocą DSRC (komunikacji krótkodystansowej wykorzystującej fale podczerwone), czy pojazd jest uczestnikiem automatycznego systemu i czy klient prawidłowo podał np. liczbę osi. Jeśli tak, zdjęcia i dane z czujników zostają skasowane. Pozostałe dane kontrolne pochodzące z komunikacji między mostkiem a urządzeniem pokładowym zostają przekazane do Toll Collect w celu zapewnienia jakości urządzeń.

Jeśli pojazd nie jest uczestnikiem automatycznego systemu, mostek kontrolny sprawdza na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu, czy w Toll Collect zarejestrowany jest wykup w systemie ręcznym lub rejestracja pojazdu jako zwolnionego od obowiązku dokonywania opłat drogowych. Ten proces trwa tylko kilka sekund. Aby można było udowodnić ewentualne wielokrotne użycie wykupu w systemie ręcznym, dane wykupu są dostępne przez 24 godziny w celu ponownego sprawdzenia. Jeśli podejrzewane jest niespełnienie obowiązku uiszczenia opłaty drogowej, dane zostają przekazane do Toll Collect w celu dalszego zbadania sprawy.

Kontrolerzy opłat drogowych Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) mogą wykorzystywać mostki kontrolne w ramach kontroli stacjonarnej i w przypadku podejrzenia niespełnienia obowiązku uiszczenia opłaty drogowej zatrzymywać pojazdy.

Jak działa kolumna kontrolna?

Kolumny kontrolne używane na drogach federalnych działają na podobnej zasadzie, jak mostki kontrolne na autostradach. Sprawdzają one, czy pojazdy znajdujące się w ruchu uiściły prawidłowo opłatę drogową. Kolumny kontrolne nie pobierają opłat drogowych.

W kolumnach kontrolnych stosowane są nowoczesne czujniki i kamery do rejestracji i klasyfikacji samochodów ciężarowych. Kamery stereo generują rysunek poglądowy i obraz tablicy rejestracyjnej przejeżdżających pojazdów. Liczbę osi pojazdu ustala się za pomocą kamery rejestrującej bok pojazdu. Moduł komunikacyjny (DSRC) na głowicy kolumny nawiązuje kontakt z urządzeniem pokładowym. Następuje przy tym sprawdzenie, czy urządzenie pokładowe jest gotowe do wykupu (zielona dioda LED) oraz ustawione na właściwą liczbę osi i klasę emisji spalin. Jeśli kolumna kontrolna nie jest w stanie nawiązać kontaktu z urządzeniem pokładowym, następuje sprawdzenie, czy dokonano wykupu ręcznego.

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *
Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603