Zwolnienie z obowiązku dokonywania opłat drogowych

Zarejestruj u nas swoje pojazdy zwolnione z opłaty drogowej. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych kontroli.

Zarejestruj teraz

Niepodlegający opłatom drogowym pojazd do sprzątania ulic zamiata jesienne liście

Kiedy pojazd nie podlega obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych określone pojazdy i zestawy pojazdów nie podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Są to z jednej strony pojazdy, których nie obejmuje definicja pojazdu podlegającego obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej, z drugiej zaś strony pojazdy, dla których ustawa określa specjalne wyjątki. To, czy pojazd podlega obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej czy też nie, wynika zawsze bezpośrednio z ustawy. Nie jest konieczne złożenie wniosku i uzyskanie zaświadczenia Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności (BALM) ani Toll Collect.

Zalety rejestracji pojazdu

Toll Collect oferuje możliwość zarejestrowania pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej. Rejestracja nie jest obowiązkowa – oferta jest dobrowolna.

Dzięki rejestracji można uniknąć zbędnych dochodzeń, procedur kontroli i przesłuchań. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas.

Rejestracja pojazdów lub zestawów pojazdów nie oznacza zatem, że Toll Collect lub Federalny Urząd Logistyki i Mobilności prawnie uznały te pojazdy za zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Warunki

Możliwość 1

Pojazdy, których nie obejmuje ustawowa definicja pojazdu podlegającego obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej (wg § 1 ustęp 1 zdanie 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG))

Są to pojazdy, które

a) ani nie są przeznaczone pod względem konstrukcji do przewozu towarów (np. samojezdne maszyny robocze)
b) ani nie są używane do przewozu towarów za opłatą lub na potrzeby własne w transporcie towarów w ramach własnej działalności lub transporcie zakładowym (w rozumieniu § 1 ustawy o towarowym transporcie drogowym (niem. GüKG)).

Pojazd nie podlega opłacie drogowej tylko wtedy, gdy spełnione są obydwa warunki. W przeciwnym razie nie można zarejestrować pojazdu jako zwolnionego z opłaty drogowej.

Możliwość 2

Pojazdy, które jednoznacznie spełniają kryteria wyjątków od obowiązku uiszczania opłat drogowych, opisanych w § 1 ustęp 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych. Sposób, w jaki można dowieść spełnienia tych warunków, przedstawiono w tabeli poniżej „Pozostałe przykłady i warunki”.

Dalsze wymagania we wszystkich przypadkach

 • Pojazd musi spełniać wymogi zwolnienia w sposób ciągły, a nie tylko czasowo w wybranym okresie rejestracji.
 • Do złożenia wniosku uprawniony(a) jest wyłącznie właściciel(ka) pojazdu mechanicznego.
 • Rejestracja przyczepy bez pojazdu silnikowego jest niemożliwa.

Przykłady pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej

 • Pojazdy straży pożarnej i policji
 • Pojazdy używane do przewozu wesołych miasteczek i cyrków
 • Pojazdy utrzymania dróg i służby ruchu
 • Samojezdne maszyny robocze używane tylko do wykonywania prac, a nie do przewozu towarów w ramach prowadzonej działalności lub transportu zakładowego

Obowiązek uiszczania opłat drogowych dla pojazdów rolniczych i leśnych

Aktualne informacje znajdują się na stronie Federalnego Urzędu Logistyki i Mobilności

 • Pojazdy niepodlegające opłatom drogowym według § 1 ustęp 1 zdanie 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (niem. BFStrMG)

  Typ pojazdu Dokumenty Wymagania
  Pojazd wystawowy Dowód rejestracyjny, część I,
  zdjęcia trwałej zabudowy, ewentualnie oświadczenie o braku regularnego zastosowania przyczep transportowych,
  We wszystkich przypadkach:
  Pojazd nie może być przystosowany konstrukcyjnie do przewozu towarów ani być wykorzystywany w tym celu (patrz wyjaśnienia dotyczące możliwości 1)
  Pojazd warsztatowy Dowód rejestracyjny część I, zdjęcia trwałej zabudowy, ewentualnie oświadczenie o braku regularnego zastosowania przyczep transportowych, stosunek wielkości przestrzeni ładunkowej/przestrzeni warsztatowej, nie stosować do transportu materiałów i maszyn oprócz trwałej zabudowy i zamontowanych na stałe elementów wyposażenia (narzędzia)
  Pojazd do handlu obwoźnego Dowód rejestracyjny część I; zdjęcia trwałej zabudowy;
  oświadczenie o braku regularnego zastosowania przyczep transportowych; ewentualnie oświadczenie o sprzedaży własnych produktów bezpośrednio użytkownikowi końcowemu (produkt nie jest towarem handlowym)
  Transporter koni z dużym przedziałem mieszkalnym Dowód rejestracyjny część I;
  zdjęcia wnętrza i widoku z każdej strony (bez reklam na pojeździe);
  oświadczenie o wykorzystaniu wyłącznie do celów prywatnych/hobbystycznych;
  przedstawienie proporcji przestrzeni ładunkowej/przestrzeni mieszkalnej zgodnie ze szkicem konstrukcyjnym. Przedział mieszkalny (bez kabiny kierowcy i bez bocznych platform) musi obejmować przynajmniej 50 procent powierzchni użytkowej.
  Pojazd nie może być wykorzystywany w połączeniu z przyczepą transportową
  Samochód transmisyjny

  Medyczny pojazd badawczy
  Dowód rejestracyjny, część I,
  (wymagany wpis do dowodu), zdjęcia wyposażenia wnętrza
  Typowy samochód kempingowy Dowód rejestracyjny, część I,
  (wymagany wpis do dowodu), zdjęcia wyposażenia wnętrza, tylko do użytku hobbystycznego/prywatnego
  Samojezdna maszyna robocza (np. samochód z żurawiem) lub pojazd silnikowy z doczepianą maszyną roboczą Dowód rejestracyjny część I (wymagany wpis do dowodu) W przypadku doczepionej maszyny roboczej: Dołączyć również dowód rejestracyjny część I tej maszyny – nie stosować do transportu lub przewozu towarów (na przykład materiałów sypkich, olejów, smarów, żwiru itd.)
  Pojazd do nauki jazdy Dowód rejestracyjny część I z wpisem o podwójnych elementach obsługi lub dokumentem potwierdzającym montaż
  Pojazd do celów testowych Dowód rejestracyjny część I, z wpisem do dowodu informującym o przeznaczeniu pojazdu do celów testowych, z adnotacją zgodnie z § 19 ust. 6 ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO) lub dowód uzyskania zezwolenia specjalnego zgodnie z § 70 ust. 1 StVZO
  Pojazd do czyszczenia kanalizacji Dowód rejestracyjny, część I, wpis jako samojezdna maszyna robocza lub jako pojazd szczególnego zastosowania, zwolniony z podatku zgodnie z§ 3 pkt 4 ustawy o podatku drogowym (KraftStG), dowód rejestracyjny część I, ewentualnie oświadczenie o niestosowaniu do transportu (nie stosować do transportu lub przewozu np. mulistych odpadów, olejów itd.)
  Pojazd do sprawdzania wag Dowód rejestracyjny, część I, ew. zezwolenie specjalne zgodnie z ustawą o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)
  Ciągnik rolniczy lub leśny Dowód rejestracyjny, część I, wpis „87” lub „89” pod literą J (kategoria pojazdu) oraz liczba „1000” w pkt. 4 (rodzaj konstrukcji); stare dowody rejestracyjne: Wpis z kodem 8710
  Nośnik narzędzi rolniczych lub leśnych Dowód rejestracyjny, część I, wpis „87” lub „89” pod literą J (kategoria pojazdu) oraz liczba „2000” w pkt. 4 (rodzaj konstrukcji); stare dowody rejestracyjne: Wpis z kodem 8720
  Pojazd zabytkowy Dowód rejestracyjny, część I, specjalne tablice rejestracyjne z literą „H” lub homologacja pojazdu zabytkowego, oświadczenie o wykorzystaniu do celów hobbystycznych/prywatnych

  Pojazdy niepodlegające opłatom drogowym według § 1 ustęp 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (niem. BFStrMG)

  Typ pojazdu Rozpoznawalność danego
  celu na pojeździe
  Dokumenty
  Autobusy Nie Bez konieczności rejestracji. Pojazdy te są wykrywane samoczynnie przez system poboru opłat drogowych
  Pojazdy sił zbrojnych Tak
  Pojazdy policyjne Tak
  Dowód rejestracyjny, część I, wymagane zezwolenie określonej jednostki, na przykład:
  policji, federacji, straży pożarnej, Federalnej Agencji Pomocy Technicznej lub odpowiednich organizacji prywatnych, itp.
  Pojazdy obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi Tak
  Pojazdy pożarnicze Tak
  Pojazdy federalne Tak
  Inne pojazdy ratunkowe Tak
  Pojazdy używane do utrzymania i eksploatacji dróg Tak Dowód rejestracyjny, część I, zezwolenie wydane publiczno-prawnej jednostce organizacyjnej i zwolnienie z podatku zgodnie z § 3 pkt 3 ustawy o podatku drogowym lub § 3 pkt 4 ustawy o podatku drogowym (KraftStG), ewentualnie umowa o świadczenie usług w ramach zimowego utrzymania dróg
  Pojazdy używane do przewozu wesołych miasteczek i cyrków (oprócz wypożyczania namiotów) Tak Dowód rejestracyjny, część I, zwolnienie z podatku zgodnie z§ 3 pkt 8 ustawy o podatku drogowym (KraftStG) oraz kopia karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej
  Pojazdy do transportu w ramach akcji humanitarnych Nie
  Dowód rejestracyjny, część I, zwolnienie z podatku od osób prawnych (dowód użyteczności publicznej/dobroczynności); dowód wykorzystania do celów łagodzenia sytuacji kryzysowej (np. lista załadunkowa) oraz zwolnienie z podatku zgodnie z§ 3 pkt 5a ustawy o podatku drogowym (KraftStG)
  Za zgodą właściciela możliwa jest także rejestracja obcych pojazdów.
  Pojazdy rolnicze lub leśne
  ze zgodną z projektem
  najwyższą prędkością
  maks. 40 km/h
  Nie Dowód rejestracyjny, część I, z wpisem pod literą „T” w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Działalność rolnicza lub leśna albo podmiot świadczący usługi rolnicze lub leśne. Zapewnienie, że standardowy przewóz wyrobów i towarów pierwszej potrzeby odbywa się wyłącznie na terenie zakładów rolniczych i leśnych.
  Pojazdy bezemisyjne o maksymalnej masie całkowitej do 4,25 tony Nie Dokumenty: patrz następny wiersz; Dodatkowy dowód, dowód rejestracyjny część I, pole F.1: Wpis maksymalnie 4250 kg
  Pojazdy bezemisyjne o maksymalnej masie całkowitej większej niż 4,25 tony (najpóźniej do 31 grudnia 2025 r.) Nie 1) Dowód rejestracyjny część I z wpisem bezemisyjnego rodzaju paliwa w polu P.3 (np. napęd elektryczny lub ogniwo paliwowe/wodór)
  lub
  2) Wpis emisja właściwa CO2 0 gCO2/tkm
  w polu 49.5 COC (Certificate of Conformity = Certyfikat zgodności WE) lub w polu 2.3 lub 2.6.1 CIF (Customer Information File = Informacje dotyczące klienta) lub w polu V.7 dowodu rejestracyjnego (dla pojazdów zarejestrowanych za granicą).

Sposób rejestracji pojazdów

Sprawdzić warunki rejestracji na podstawie listy przykładowej. Przygotować wymagane zaświadczenia.

Z formularzem złożyć do wyboru dowód:

 • pierwszej rejestracji pojazdu,
 • przedłużenia rejestracji pojazdu lub
 • wyrejestrowania pojazdu.

Ważne

Rejestracja jest ważna przez okres maksymalnie dwóch lat. Następnie można ją przedłużyć. Rejestracje, które nie zostaną przedłużone do momentu upływu ważności, wygasają automatycznie.