Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Zwolnienie z opłat drogowych

Zarejestruj u nas swoje pojazdy zwolnione z opłaty drogowej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kontroli.

Niepodlegający opłatom drogowym pojazd do sprzątania ulic zamiata jesienne liście

Kiedy pojazd jest zwolniony z opłaty drogowej?

Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych określone pojazdy i zestawy pojazdów nie podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Są to z jednej strony pojazdy, których nie obejmuje definicja pojazdu podlegającego obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej, z drugiej zaś strony pojazdy, dla których ustawa określa specjalne wyjątki. To, czy pojazd podlega obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej czy też nie, wynika zawsze bezpośrednio z ustawy. Nie jest konieczne złożenie wniosku i uzyskanie zaświadczenia Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) ani Toll Collect.

Zalety rejestracji pojazdu

Toll Collect oferuje możliwość zarejestrowania pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej. Rejestracja nie jest obowiązkowa, tylko dobrowolna.

Rejestracja pozwala uniknąć zbędnych dochodzeń, procedur kontroli i przesłuchań. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas.

Rejestracja pojazdów lub zestawów drogowych nie oznacza, że Toll Collect lub Federalny Urząd Transportu Towarowego uznał te pojazdy za prawnie zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Warunki

Możliwość 1

Pojazdy, których nie obejmuje ustawowa definicja pojazdu podlegającego obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej (wg § 1 ustęp 1 zdanie 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG))

Są to pojazdy, które

a) ani nie są przeznaczone pod względem konstrukcji do przewozu towarów (np. samojezdne maszyny robocze)

b) ani nie są używane do przewozu towarów za opłatą lub na potrzeby własne w transporcie towarów w ramach własnej działalności lub transporcie zakładowym (w rozumieniu § 1 ustawy o towarowym transporcie drogowym (GüKG)).

Pojazd nie podlega opłacie drogowej tylko wtedy, gdy spełnione są obydwa warunki. W przeciwnym razie nie można zarejestrować pojazdu jako zwolnionego z opłaty drogowej.

Możliwość 2

Pojazdy, które jednoznacznie spełniają kryteria wyjątków od obowiązku uiszczania opłat drogowych, opisanych w § 1 ustęp 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych. Sposób, w jaki można dowieść spełnienia tych warunków, przedstawiono w tabeli poniżej „Pozostałe przykłady i wymogi”.

Pozostałe wymogi we wszystkich przypadkach

 • Pojazd musi spełniać warunki zwolnienia z opłaty przez cały wybrany okres rejestracji, a nie tylko czasowo.
 • Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest wyłącznie właściciel pojazdu silnikowego.
 • Rejestracja przyczepy bez pojazdu silnikowego jest niemożliwa.

Przykłady pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej

 • Pojazdy straży pożarnej i policji
 • Wozy cyrkowe i artystów wędrownych
 • Pojazdy świadczące usługi w zakresie utrzymania dróg i pojazdy służb drogowych
 • Samojezdne maszyny robocze stosowane tylko do wykonywania prac, a nie do przewozu towarów w ramach prowadzonej działalności lub transportu zakładowego

Pozostałe przykłady i wymogi

Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej wg § 1 ustęp 1 zdanie 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG)
Rodzaj pojazduWymogiDowody
Pojazd wystawowy
We wszystkich przypadkach:
Pojazd nie może być przystosowany konstrukcyjnie do przewozu towarów ani być wykorzystywany w tym celu (patrz wyjaśnienia dotyczące możliwości 1)
Część I dowodu rejestracyjnego, zdjęcia trwałej zabudowy, ewentualnie oświadczenie o braku regularnego zastosowania przyczep transportowych
Pojazd warsztatowyDowód rejestracyjny część I, zdjęcia trwałej zabudowy, ewentualnie oświadczenie o braku regularnego zastosowania przyczep transportowych, stosunek wielkości przestrzeni ładunkowej/przestrzeni warsztatowej, nie stosować do transportu materiałów i maszyn oprócz trwałej zabudowy i zamontowanych na stałe elementów wyposażenia (narzędzia)
Pojazd do handlu obwoźnegoCzęść I dowodu rejestracyjnego, zdjęcia trwałej zabudowy, oświadczenie o braku regularnego zastosowania przyczep transportowych, ewentualnie oświadczenie o sprzedaży własnych produktów bezpośrednio użytkownikowi końcowemu (produkt nie jest towarem handlowym)
Transporter koni z dużym przedziałem mieszkalnymCzęść I dowodu rejestracyjnego, zdjęcia pojazdu i trwałej zabudowy, oświadczenie o wykorzystaniu wyłącznie do celów prywatnych/hobbystycznych, przedstawienie proporcji przestrzeni ładunkowej/przestrzeni mieszkalnej zgodnie ze szkicem konstrukcyjnym. Przedział mieszkalny (bez kabiny kierowcy i bez bocznych platform) musi obejmować przynajmniej 50% powierzchni użytkowej.
Samochód transmisyjny

Medyczny pojazd badawczy
Dowód rejestracyjny część I,
(wymagany wpis do dowodu), zdjęcia wyposażenia wnętrza
Typowy samochód kempingowyDowód rejestracyjny część I
(wymagany wpis do dowodu), zdjęcia wyposażenia wnętrza, tylko do użytku hobbystycznego/prywatnego
Samojezdna maszyna robocza (np. żuraw samojezdny) lub pojazd silnikowy z doczepioną maszyną robocząDowód rejestracyjny część I (wymagany wpis do dowodu) W przypadku doczepionej maszyny roboczej: Dołączyć również dowód rejestracyjny część I tej maszyny – nie używać do transportu lub przewozu towarów (np. materiałów sypkich, olejów, smarów, żwiru itd.)
Pojazd do nauki jazdyDowód rejestracyjny część I z wpisem poświadczającym wyposażenie w podwójny mechanizm obsługi lub dowód jego montażu
Pojazd testowyDowód rejestracyjny część I, z wpisem do dowodu informującym o przeznaczeniu pojazdu do celów testowych, z adnotacją zgodnie z § 19 ust. 6 ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO) lub dowód uzyskania zezwolenia specjalnego zgodnie z § 70 ust. 1 StVZO
Pojazd do czyszczenia kanalizacjiDowód rejestracyjny część I, Wpis jako samojezdna maszyna robocza
lub jako pojazd szczególnego zastosowania, zwolniony z podatku zgodnie z § 3 pkt 4 ustawy o podatku drogowym, ewentualnie oświadczenie o niestosowaniu do transportu, (nie używać do transportu lub przewozu np. mulistych odpadów, olejów itd.)
Pojazd do transportu obciążników wzorcowychDowód rejestracyjny część I, ew. zezwolenie specjalne zgodnie z ustawą o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)
Ciągnik rolniczy lub leśnyDowód rejestracyjny część I, wpis pod literą J (kategoria pojazdu) liczba „87” lub „89” oraz w pkt. 4 (rodzaj konstrukcji) liczba „1000”; od 2015 r.: stare dowody rejestracyjne: Wpis z kodem 8710
Nośnik narzędzi rolniczych lub leśnychDowód rejestracyjny część I, wpis pod literą J (kategoria pojazdu) liczba „87” lub „89” oraz w pkt. 4 (rodzaj konstrukcji) liczba „ 2000”, stare dowody rejestracyjne: Wpis z kodem 8720
Pojazd historycznyDowód rejestracyjny część I, specjalne tablice rejestracyjne z literą „H” lub homologacja pojazdu zabytkowego, oświadczenie o wykorzystaniu do celów hobbystycznych/prywatnych
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej wg § 1 ustęp 2 ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG)
Rodzaj pojazduRozpoznawalność przeznaczenia pojazdu Dowody
AutobusyNieBrak konieczności rejestracji. Pojazdy te są wykrywane samoczynnie przez system poboru opłat drogowych
Pojazdy sił zbrojnychTak
Pojazdy policjiTakDowód rejestracyjny część I, wymagane zezwolenie określonej jednostki, np.:
policji, federacji, straży pożarnej, Federalnej Agencji Pomocy Technicznej lub odpowiednich organizacji prywatnych, itp.
Pojazdy obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymiTak
Pojazdy straży pożarnejTak
Pojazdy federalneTak
Pojazdy innych służb ratunkowychTak
Pojazdy świadczące usługi w zakresie utrzymania dróg i pojazdy służb drogowychTakDowód rejestracyjny część I, zezwolenie wydane publiczno-prawnej jednostce organizacyjnej i zwolnienie z podatku zgodnie z § 3 pkt 3 ustawy o podatku drogowym lub § 3 pkt 4 ustawy o podatku drogowym, ewentualnie umowa o świadczenie usług w ramach zimowego utrzymania dróg
Pojazdy używane do przewozu wesołych miasteczek i cyrków (oprócz wypożyczania namiotów)TakDowód rejestracyjny część I, zwolnienie z podatku zgodnie z § 3 pkt 8 ustawy o podatku drogowym oraz kopia karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej
Pojazdy do transportu dóbr w ramach pomocy humanitarnejNieDowód rejestracyjny część I, zwolnienie z podatku od osób prawnych (dowód użyteczności publicznej/dobroczynności); dowód wykorzystania do celów łagodzenia sytuacji kryzysowej (np. lista załadunkowa) oraz zwolnienie z podatku zgodnie z § 3 pkt 5a ustawy o podatku drogowym -
Za zgodą właściciela możliwa jest także rejestracja obcych pojazdów.
Pojazd stosowany w rolnictwie lub leśnictwie, którego prędkość
maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 40 km/h
NieDowód rejestracyjny część I, wpis pod literą "T" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Działalność o charakterze rolniczym lub leśnym wzgl. gospodarstwo świadczące usługi w branży rolniczej lub leśnej. Zapewnienie, że ma miejsce wyłącznie zwykły transport produktów i dóbr konsumpcyjnych w gospodarstwach rolnych i leśnych.
Pojazdy elektryczneNieDowód rejestracyjny część I. Pojazdy elektryczne w myśl § 2 pkt 1 ustawy o elektromobilności (EmoG) to pojazdy elektryczne zasilane z wyłącznie akumulatora, pojazdy hybrydowo-elektryczne ładowane z zewnętrznego źródła zasilania lub pojazdy zasilane z ogniw paliwowych.
Pojazdy napędzane gazem ziemnym (najpóźniej do 31.12.2023)NieOd 01.10.2021 pojazdy napędzane gazem ziemnym są zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych, jeśli
• zostały wyposażone fabrycznie w napęd CNG, LNG lub posiadają silnik dwupaliwowy na LNG/olej napędowy oraz
• spełniają wymogi klasy emisji spalin (SKL) Euro VI

Wymagane dokumenty:
Dowód rejestracyjny część I oraz COC (Certificate of Confirmity=certyfikat zgodności WE) producenta pojazdu, potwierdzający fabryczne wyposażenie pojazdu w napęd na gaz ziemny CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) lub NG (Natural Gas) albo w napęd hybrydowy na LNG/olej napędowy lub CNG/LNG

Sposób rejestracji pojazdów

Sprawdzić warunki rejestracji na podstawie listy przykładowej. Przygotować wymagane zaświadczenia.

Przy składaniu wniosku można posłużyć się wedle wyboru formularzem:

 • pierwszej rejestracji pojazdu,
 • przedłużenia rejestracji pojazdu lub
 • wyrejestrowania pojazdu.

Ważne

Rejestracja jest ważna przez okres maksymalnie dwóch lat. Następnie można ją przedłużyć. Rejestracje, które nie zostaną przedłużone do momentu upływu ważności, wygasają automatycznie.

Formularz

Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: Karta informacyjna Karta informacyjna zawiera ogólne informacje na temat zwolnienia z obowiązku dokonywania opłat drogowych  
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: Formularz rejestracji onlineZgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych niektóre pojazdy, jak na przykład samochody policji i straży pożarnej, nie podlegają opłatom drogowym. Ten formularz umożliwia złożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdów w Toll Collect jako niepodlegających opłatom drogowym. 
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: RejestracjaTutaj dostępny jest formularz w formacie PDF. Wskazówki wypełniania
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: Formularz przedłużenia onlineTen formularz służy do przedłużenia rejestracji pojazdu zwolnionego z opłaty drogowej. 
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: PrzedłużenieTutaj dostępny jest formularz w formacie PDF. Wskazówki wypełniania
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: Formularz wyrejestrowania onlineTen formularz służy do wykreślenia numeru rejestracyjnego z listy pojazdów zwolnionych z opłat drogowych. 
Pojazdy zwolnione z opłaty drogowej: WyrejestrowanieTutaj dostępny jest formularz w formacie PDF. Wskazówki wypełniania
Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605