Wyszukiwarka klas emisji CO₂

Pytania i odpowiedzi

 • Zasady wyszukiwarki klas emisji CO₂ opierają się na dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej. Dyrektywa (UE) 2022/362 z dnia 24 lutego 2022 r. jest szczególnie ważna dla określenia klasy emisji CO₂. Zmienia ona dyrektywę 1999/62/WE (dyrektywa UE w sprawie opłat infrastrukturalnych). W Niemczech zmieniona dyrektywa zostanie wdrożona w prawie krajowym w trzeciej ustawie zmieniającej przepisy dotyczące opłat drogowych.

  Dyrektywa UE w sprawie opłat infrastrukturalnych wprowadza pięć klas emisji CO₂ dla ciężkich pojazdów użytkowych. Określa również kryteria przynależności pojazdów do tych klas emisji CO₂.

  Wyszukiwarka klas emisji CO₂ firmy Toll Collect uwzględnia również przepisy, o których mowa w dyrektywie UE w sprawie opłat infrastrukturalnych. Należą do nich rozporządzenie (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r., które definiuje pojazdy bezemisyjne i niskoemisyjne. Pojazdy bezemisyjne są klasyfikowane w klasie emisji CO₂ 5, a pojazdy niskoemisyjne – w klasie emisji CO₂ 4. Rozporządzenie ustanawia również krzywą redukcji emisji w celu porównania konkretnych emisji CO₂ pojazdu dla klasyfikacji w klasach emisji CO₂ 2 i 3. W oparciu o wartości referencyjne określone na dzień 1 lipca 2019 r., wartości progowe, poniżej których należy zejść, aby uzyskać przypisanie do klas emisji CO₂ 2 i 3, będą z roku na rok coraz niższe. Poziomy wartości referencyjnych zależą od grupy i podgrupy pojazdów i zostały ustanowione decyzją wykonawczą (UE) 2021/781 z dnia 10 maja 2021 r.

  O grupie pojazdu decydują z kolei takie cechy, jak konfiguracja osi. Grupy pojazdów zostały określone w rozporządzeniu (UE) 2017/2400 z dnia 12 grudnia 2017 r. Rozporządzenie to zostało dotychczas trzykrotnie zmienione rozporządzeniem (UE) 2019/318, rozporządzeniem (UE) 2020/1181 i rozporządzeniem (UE) 2022/1379. Podgrupa pojazdu określa jego typowy profil użytkowania, np. użytkowanie w ruchu dalekobieżnym lub miejskim. Podział pojazdów należących do określonych grup pojazdów na podgrupy jest z kolei określony w rozporządzeniu (UE) 2019/1242, o którym mowa powyżej.

 • Istnieje pięć klas emisji CO₂:

  • Klasa emisji CO₂ 5 dla pojazdów bezemisyjnych: pojazdy te są zwolnione z opłaty drogowej do 31 grudnia 2025 r., a nawet na stałe dla maksymalnej masy całkowitej do 4,25 t.
  • Klasa emisji CO₂ 4 dla niskoemisyjnych ciężkich pojazdów użytkowych
  • Klasa emisji CO₂ 3 dla pojazdów, których indywidualny poziom emisji CO₂ w momencie pierwszej rejestracji jest o ponad 8 procent niższy od krzywej redukcji emisji.
  • Klasa emisji CO₂ 2 dla pojazdów, których indywidualny poziom emisji CO₂ w momencie pierwszej rejestracji jest o ponad 5 procent niższy od krzywej redukcji emisji.
  • Klasa emisji CO₂ 1 dla pojazdów, które nie kwalifikują się do wyższej klasy.

  Klasyfikacja pojazdu w klasach emisji CO₂ 2 i 3 musi być również poddawana przeglądowi i aktualizowana co sześć lat, licząc od daty pierwszej rejestracji.

  Szczegółowe informacje dotyczące podziału na klasy emisji CO₂ można znaleźć w odpowiedzi na kolejne pytanie.

 • Najłatwiejszym sposobem dostarczenia potwierdzenia są informacje dotyczące klienta (CIF, Customer Information File) dla pojazdu. Mogą Państwo zażądać CIF od producenta pojazdu.

  Alternatywnie, potwierdzenie może być dostarczone poprzez świadectwo zgodności (COC) dla pojazdu, jeśli wypełnione są obydwa pola 49.5 i 49.7. Do COC mają zastosowanie następujące zasady:

  • Jeśli brakuje pola 49.5 lub nie zawiera ono żadnych konkretnych emisji CO2, COC nie może być wykorzystane do weryfikacji.
  • Jeśli brakuje pola 49.7 lub nie zawiera ono (pod)grupy pojazdu, COC można użyć tylko wtedy, gdy zostało wydane dla pojazdu podstawowego. Chodzi przy tym o pierwsze świadectwo zgodności (COC) wystawione dla producenta pojazdu. Mogą Państwo poprosić producenta o dokument. Nie można używać COC wydanych po przebudowie.

 • Po wprowadzeniu określonych emisji CO₂ wyszukiwarka klas emisji CO₂ sprawdza, czy określone emisje CO₂ kwalifikują pojazd jako bezemisyjny. Taki pojazd należy do klasy emisji CO₂ 5 (zwolniony z opłaty drogowej do 31 grudnia 2025 r.; trwale zwolniony w przypadku maksymalnej masy całkowitej do 4,25 t) Więcej informacji na temat pojazdów bezemisyjnych można znaleźć w odpowiedzi na poniższe pytanie.

  Jeśli pojazd nie jest bezemisyjny, należy również wprowadzić lub określić jego (pod)grupę pojazdów. Wyszukiwarka klas emisji CO₂ sprawdza, czy określony poziom emisji CO₂ jest niższy od wartości referencyjnej (pod)grupy pojazdów o ponad 50 procent. Kwalifikuje to pojazd jako niskoemisyjny. Pojazd niskoemisyjny trwale należy do klasy emisji CO₂ 4. Kolejnym wymogiem dla klasy emisji CO₂ 4 jest to, aby data pierwszej rejestracji pojazdu przypadała na 1 lipca 2019 r. lub później. Wartości referencyjne dla emisji CO₂ obowiązują dopiero od tej daty.

  Jeśli pojazd nie jest niskoemisyjny, wyszukiwarka klas emisji CO₂ porównuje określoną emisję CO₂ pojazdu z krzywą redukcji emisji Poniższy wykres ilustruje krzywą redukcji emisji dla pojazdu z grupy pojazdów 4-UD:

  
Krzywa redukcji emisji dla pojazdu z grupy 4-UD

  Porównania emisji CO₂ z krzywą redukcji emisji dokonuje się w dniu pierwszej rejestracji. Jeśli jednak minęło więcej niż 6, 12, 18 (wielokrotności szóstki) itd. lat od pierwszej rejestracji, wówczas porównanie jest dokonywane w dniu przypadającym 6, 12, 18 itd. lat po pierwszej rejestracji. Jeśli w tym dniu krzywa redukcji emisji jest obniżona o więcej niż 8 procent, pojazd należy do klasy emisji CO₂ 3. Jeśli krzywa redukcji emisji zostanie obniżona o więcej niż 5 procent, pojazd należy do klasy emisji CO₂. 2 W przeciwnym razie pojazd należy do klasy emisji CO₂ 1. W przypadku klasyfikacji do klas emisji CO₂ 2 i 3 data pierwszej rejestracji pojazdu musi również przypadać na dzień 1 lipca 2019 r. lub później.

  Krzywą redukcji emisji uzyskuje się poprzez pomnożenie wartości referencyjnej (pod)grupy pojazdów przez współczynnik redukcji emisji, który zmienia się co roku. Od 1 lipca 2019 r. współczynnik ten będzie wynosił 100%. W dniu 1 lipca każdego kolejnego roku współczynnik ten zmniejsza się o 2,5 punktu procentowego, aż do osiągnięcia 85 procent 1 lipca 2025 roku. Następnie współczynnik ten zmniejsza się o 3,0 punkty procentowe w dniu 1 lipca każdego kolejnego roku, aż do osiągnięcia stałej wartości 70 procent 1 lipca 2030 roku. Spadek krzywej redukcji emisji oznacza, że wymagania dotyczące klasyfikacji w klasach emisji CO₂ 2 i 3 rosną z każdym rokiem do 2030 roku.

  Ponadto klasyfikacja w tych klasach wymaga zdefiniowania wartości referencyjnej dla (pod)grupy pojazdów. Jak dotąd dotyczy to tylko podgrup pojazdów z grup 4, 5, 9 i 10. Pojazdy z innych (pod)grup pojazdów kwalifikują się obecnie tylko do klasy emisji CO₂ 1, chyba że są bezemisyjne. Jeśli w przyszłości zostaną zdefiniowane wartości referencyjne dla kolejnych (pod)grup pojazdów, wyszukiwarka klas emisji CO₂ zostanie w związku z tym rozszerzona.

 • Skróty oznaczają następujące typowe profile zastosowań pojazdów:

  • UD: dostawa w mieście (urban delivery)
  • RD: dostawa regionalna (regional delivery)
  • LH: długodystansowy (long haul)

 • Jeśli data pierwszej rejestracji pojazdu przypada przed 1 lipca 2019 r., to kwalifikuje się on tylko do klasy emisji CO₂ 1 – chyba że pojazd jest bezemisyjny.

  Klasyfikacja w klasach emisji CO₂ 2, 3 i 4 jest obecnie możliwa tylko dla pojazdów z grup pojazdów 4, 5, 9 i 10. Tylko dla podgrup tych grup pojazdów Unia Europejska określiła wartości referencyjne emisji CO₂, na podstawie których można dokonać klasyfikacji do tych klas emisji CO₂. Jeśli w przyszłości zostaną zdefiniowane wartości referencyjne dla kolejnych (pod)grup pojazdów, wyszukiwarka klas emisji CO₂ zostanie w związku z tym rozszerzona.

 • Klasy emisji CO₂ 2 i 3 są ważne tylko przez sześć lat od daty pierwszej rejestracji. Jeśli interesuje Państwa klasa emisji CO₂ pojazdu w dniu wcześniejszym lub późniejszym niż data użycia wyszukiwarki klas emisji CO₂, można zmienić wstępnie wypełnioną datę tutaj. Pole jest wstępnie wypełnione dzisiejszą datą, co jest odpowiednie dla większości przypadków użycia.

 • Zgodnie z prawem klasyfikacja pojazdu do 2 i 3 klasy emisji CO₂ musi być ponownie określana co sześć lat licząc od jego pierwszej rejestracji na podstawie obowiązujących wówczas wartości granicznych. Klasa emisji CO₂ może ulec pogorszeniu lub pozostać taka sama, w zależności od charakterystyki pojazdu.

 • Wyszukiwarka klas emisji CO₂ określa klasy emisji CO₂ zgodnie z aktualnym stanem specyfikacji europejskich i krajowych. Jeśli te specyfikacje ulegną zmianie, zasady określania klas emisji CO₂ również mogą ulec zmianie.

 • Klasyfikacja do klas emisji CO₂ 2, 3 i 4 zależy od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Data ta może być różna dla technicznie identycznych pojazdów i skutkować różnymi klasami emisji CO₂.

  Wartości odniesienia dla emisji CO₂ i krzywej redukcji emisji obowiązywały do 1 lipca 2019 r. Dlatego tylko pojazdy z datą pierwszej rejestracji przypadającą 1 lipca 2019 r. lub później mogą mieć jedną z klas emisji CO₂ 2, 3 lub 4. Pojazdy z wcześniejszą datą pierwszej rejestracji należą zawsze do klasy emisji CO₂ 1, chyba że są bezemisyjne i w związku z tym uprawnione do klasy emisji CO₂ 5.

  Krzywa redukcji emisji stosowana do klasyfikacji do klas emisji CO₂ 2, 3 ulega obniżeniu w dniu granicznym 1 lipca każdego roku. W związku z tym pojazd z datą pierwszej rejestracji przypadającą 30 czerwca każdego roku może należeć do innej klasy emisji CO₂ niż identyczny pod względem technicznym pojazd z datą pierwszej rejestracji przypadającą 1 lipca tego samego roku.

  Więcej informacji na temat określania klas emisji CO₂ można znaleźć powyżej.

 • W celu klasyfikacji pojazdów do klas emisji CO₂ 2, 3 i 4, ich emisje CO₂ są porównywane z wartościami progowymi, które zależą od zdefiniowanych wartości referencyjnych. Dla podgrup pojazdów 4, 5, 9 i 10 ustalono następujące wartości referencyjne jako wartości początkowe krzywych redukcji emisji CO₂ w dniu granicznym 1 lipca 2019 r:

  Podgrupa pojazdów Wartość referencyjna w gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Zależność między dostępnością miejsca do leżenia i klasami emisji CO₂ wynika między innymi z rozporządzenia UE 2019/1242:

  Jeśli miejsce do leżenia jest dostępne, zakłada się, że pojazd jeździ głównie po długich trasach. Powoduje to zaszeregowanie do podgrupy „LH” oraz przyporządkowanie odpowiedniego profilu użytkowania (transport dalekobieżny) przy ustalaniu specyficznych emisji CO₂.

  Jeśli żadne miejsce do leżenia nie jest dostępne, pojazd zostaje przypisany do podgrupy „RD” (Regional Delivery – dostawa regionalna). Przy określaniu konkretnych emisji CO₂ dla tych pojazdów stosuje się profil użytkowania dla regionalnego transportu dystrybucyjnego.

  Ze względu na różne profile użytkowania CIF/COC zazwyczaj wykazuje niższą emisję CO₂ dla pojazdu z miejscem do leżenia (transport dalekobieżny) niż dla identycznego pojazdu bez miejsca do leżenia (transport dystrybucyjny). Ewentualna kategoryzacja pojazdu z miejscem do leżenia w niższej klasie emisji CO₂ również uwzględnia tę różnicę. Niższe limity emisji CO₂, które muszą zostać obniżone w celu osiągnięcia klas emisji CO₂ 2, 3 i 4 (decyzja wykonawcza (UE) 2021/781, załącznik II), mają zatem zastosowanie do transportu dalekobieżnego.

 • Pojazd bezemisyjny to ciężki pojazd użytkowy bez silnika spalinowego oraz pojazd z silnikiem spalinowym, którego emisje są niższe niż 1 gCO₂/kWh lub niższe niż 1 gCO₂/km (rozporządzenie (UE) 2019/1242).

  Wyszukiwarka klas emisji CO₂ umożliwia określenie bezemisyjnych rodzajów paliwa/źródeł energii, na przykład dla pojazdu wyłącznie elektrycznego lub napędzanego wodorem.

 • Protokół udostępniany przez wyszukiwarkę klas emisji CO₂ nie ma funkcji weryfikacji klas emisji CO₂. Dziennik umożliwia jedynie przegląd klasy emisji CO₂, do której doprowadziły wprowadzone dane pojazdu

 • Pole referencyjne wyszukiwarki klas emisji CO₂ umożliwia wprowadzenie numeru rejestracyjnego lub innej cechy, aby móc zidentyfikować powiązany pojazd w protokole do pobrania, nawet retrospektywnie.

  Uwaga: wyszukiwarka klas emisji CO₂ w ogólnodostępnej części strony internetowej Toll Collect służy wyłącznie do celów informacyjnych. Należy poprosić o zmianę klasy emisji CO₂ dla swojego pojazdu w portalu klienta.

 • Dane pojazdu wprowadzone do wyszukiwarki klas emisji CO₂ w publicznej strefie strony internetowej Toll Collect nie są zapisywane.

 • Pojazdy są podzielone na klasy emisji dwutlenku węgla zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/62/WE (dyrektywa w sprawie opłat infrastrukturalnych).

  Jest pięć klas emisji CO₂.