Pojazdy podlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej


Dwa samochody ciężarowe podlegające opłatom drogowym jadą autostradą jeden za drugim.

Postanowienia dotyczące obowiązku uiszczania opłat drogowych

Postanowienia dotyczące obowiązku uiszczania opłat drogowych

Zgodnie z § 1 niemieckiej ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych opłacie drogowej podlegają wszystkie pojazdy użytkowe oraz zestawy pojazdów z Niemiec i innych krajów o maksymalnej masie całkowitej 7,5 t lub wyższej, które są

  • przeznaczone do transportu towarów (1 alternatywa) lub
  • używane do tego celu (2 alternatywa).

Obowiązek uiszczania opłat drogowych występuje wtedy, gdy obie alternatywy są spełnione.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych zgodnie z 1. alternatywą

W tym przypadku obowiązek uiszczania opłat drogowych wynika z ogólnego celu przeznaczenia pojazdu, czyli przewozu towarów, ze względu na typową konstrukcję pojazdu i rodzaj zabudowy np. pojazdy przegubowe lub samochody ciężarowe. Te pojazdy podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej niezależnie od tego, czy

  • chodzi o przejazd w celach prywatnych,
  • faktycznie przewożone są towary,
  • transport towarów odbywa się w ramach prowadzonej działalności lub w celach własnych (transport zakładowy) czy
  • dany pojazd jest zwolniony z podatku drogowego.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych zgodnie z 2. alternatywą

Obowiązkowi uiszczania opłat drogowych podlegają również pojazdy, które pod względem konstrukcji i zabudowy nie są właściwie przeznaczone do przewozu towarów (np. samojezdne maszyny robocze), jednak które mogą przewozić towary w ramach prowadzonej działalności zgodnie z ustawą o towarowym transporcie drogowym (GüKG). Ważne jest, czy przewóz towarów odbywa się za opłatą lub na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 1 ustawy o towarowym transporcie drogowym (GüKG, transport towarów w ramach prowadzonej działalności lub transport zakładowy).


Znak ustawiony przy drodze informuje o obowiązku uiszczania opłat drogowych od samochodów ciężarowych w Niemczech

Masa całkowita zestawów pojazdów

Maksymalna masa całkowita zestawów pojazdów jest obliczana na podstawie sumy maksymalnej masy całkowitej poszczególnych pojazdów. Zestawy pojazdów podlegają opłatom drogowym tylko wtedy, gdy maksymalna masa całkowita pojazdu silnikowego przekracza 3,5 tony.

Zwolnienie od obowiązku dokonywania opłat drogowych

Określone pojazdy zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych są zwolnione z opłat

Informacje na temat zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych