Rozliczanie opłat drogowych


Model samochodu ciężarowego na wydrukowanym szczegółowym wykazie jazd

Zestawienie opłat drogowych

Opłaty drogowe zarejestrowanych klientów Toll Collect są rozliczane raz w miesiącu. Następnie klient otrzymuje tzw. zestawienie opłat drogowych do pobrania na portalu klienta Toll Collect lub na życzenie pocztą.

  • Należna opłata drogowa jest obliczana na podstawie przejechanych odcinków płatnej drogi. Płatne odcinki dróg są ustalane przez państwo. Wszystkie płatne odcinki i długości płatnych odcinków są opublikowane przez Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BALM) na stronie www.mauttabelle.de .

    Opłata drogowa obliczana jest dla każdego odcinka drogi oddzielnie i zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami handlowymi. Dopiero wtedy kwoty opłat drogowych za wszystkie przejechane odcinki płatnych dróg są sumowane. To może spowodować różnicę między naliczoną a przewidywaną opłatą drogową. Poniższy przykład obrazuje tę zasadę:

    Przykład zaokrąglenia (PDF, 214 KB)
    
Tabela pokazuje zaokrąglenie kwot opłat drogowych

Szczegółowy wykaz jazd

Na życzenie klienci mogą też otrzymywać miesięczny, szczegółowy wykaz jazd. Wykaz zawiera informacje dot. pojazdu, pokonanego odcinka drogi, czasu jazdy oraz inne dane mające wpływ na wysokość opłaty drogowej. Dzięki temu klient może dokładnie śledzić pobrane opłaty drogowe. Rachunek szczegółowy klient otrzymuje w formie pliku PDF i csv do pobrania z naszego portalu klienta lub na życzenie pocztą.

Szczegóły jazdy

Szczegóły jazdy są udostępniane wszystkim zarejestrowanym klientom na portalu klienta. Można tam wprowadzić poszczególne numery wykupu po uzyskaniu szczegółowego wykazu jazd. Klienci uzyskają wówczas dostęp do szczegółowych informacji na temat każdego odcinka.

Dalsze rekomendacje