Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników

Pytania i odpowiedzi

 • Zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych (BFStrMG) od dnia 1 lipca 2024 r. obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zostaną objęte pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony. Pojazdy należące do rzemieślników są po spełnieniu określonych warunków zwolnione z obowiązku dokonywania opłat drogowych.

  Zwracamy uwagę: odnośnie do wyłączenia z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników ustawa nie przewiduje ogólnego zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat, lecz zwolnienie zależne od celu danego przejazdu. Przejazdy niespełniające warunków są objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty.

 • Wyłączenie z obowiązku uiszczania opłaty drogowej dla rzemieślników dotyczy tylko pojazdów o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony użytkowanych przez zakład rzemieślniczy. Pojazdy lub zestawy pojazdów, których MMC wynosi 7,5 tony lub więcej nie są objęte wyłączeniem dla rzemieślników.

 • Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych odnośnie do wyłączenia dla rzemieślników ustawa nie przewiduje ogólnego zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat, lecz zwolnienie zależne od celu danego przejazdu. Przejazdy niespełniające warunków są objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty.

  Zwracamy uwagę: określone pojazdy w ogóle nie podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Są to z jednej strony pojazdy, których nie obejmuje definicja pojazdu podlegającego obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej (np. samojezdne maszyny robocze), z drugiej zaś strony pojazdy, dla których ustawa określa specjalne wyjątki (np. pojazdy straży pożarnej).

  Więcej informacji na temat ogólnego zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat drogowych
 • Wyłączenie dla rzemieślników obowiązuje, gdy pojazd jest prowadzony przez pracownika zakładu rzemieślniczego oraz

  • przewozi materiał, wyposażenie lub maszyny niezbędne do świadczenia usług i wykonywania pracy, w tym narzędzia, materiały eksploatacyjne, części zamienne, materiały budowlane, kable, urządzenia lub akcesoria, lub
  • przewozi wytworzone przez rzemieślników gotowe towary, które są wytwarzane, przetwarzane lub naprawiane we własnym zakładzie rzemieślniczym.

   Jeśli jednak pojazd dostarcza towary wykonane przemysłowo, przejazdy takie nie są zwolnione od obowiązku dokonywania opłat drogowych. O wytwarzaniu przemysłowym należy mówić w sytuacji, gdy proces wytwarzania charakteryzuje się znacznym wykorzystaniem maszyn lub ustandaryzowanych procesów. W przeciwieństwie do seryjnej produkcji masowej wytwarzanie rzemieślnicze cechuje na ogół niewielka liczba egzemplarzy i częstsze rozbieżności między produktami. Na przykład półprodukty z ciasta lub wypieki, które są produkowane w dużych ilościach w procesach opartych na podziale pracy poprzez wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji w celu wypieku lub sprzedaży w sklepach, zazwyczaj nie są wytwarzane ręcznie, ale przemysłowo.

  W przypadku przewożenia nie może chodzić o komercyjny transport dla innych podmiotów, w tym także innego zakładu rzemieślniczego, lecz jedynie o czynność pomocniczą wykonywaną w ramach całej działalności firmy.

 • Lista wszystkich zawodów, które spełniają warunki wyłączenia dla rzemieślników, jest dostępna na stronie Federalnego Urzędu ds. Logistyki i Mobilności.

  Lista zawodów rzemieślniczych
 • Na liście znajdują się wszystkie działalności gospodarcze, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rzemiosła (HwO) można prowadzić jako rzemiosła objęte obowiązkiem dopuszczenia, rzemiosła wolne od obowiązku dopuszczenia lub formy działalności gospodarczej przypominające rzemiosło (zgodnie z załącznikiem A HwO i załącznikiem B HwO) oraz zaliczane do rzemiosł uznane zawody wyuczone wymienione w publikowanym corocznie przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB) w urzędowej części monitora federalnego „Wykazie uznawanych zawodów wyuczonych” , których profil działalności można porównać z zawodem rzemieślniczym.

  Lista jest ostatecznie zatwierdzana przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu oraz Federalny Urząd ds. Logistyki i Mobilności, a jego treść jest zgodna listą na formularzu zgłoszeniowym Toll Collect.

 • Nie, lista jest wyczerpująca. Istnieją ewentualne wyjątki w przypadku przestarzałych nazw zawodów i zagranicznych określeń zawodów.

 • Tak. Nie jest wymagane posiadanie filii w Niemczech.

  Zwracamy uwagę: podczas zgłaszania pojazdów należących do rzemieślników w Toll Collect oraz podczas kontroli uiszczania opłat drogowych należy przedstawić dokumenty w języku niemieckim lub z tłumaczeniem na język niemiecki.

 • Tak, przejazdy tranzytowe są zwolnione z opłat drogowych pod warunkiem spełnienia warunków wyłączenia dla rzemieślników,

  Zwracamy uwagę: podczas zgłaszania pojazdów należących do rzemieślników w Toll Collect oraz podczas kontroli uiszczania opłat drogowych należy przedstawić obcojęzyczne dokumenty z tłumaczeniem na język niemiecki.

 • Wyłączenie dla rzemieślników dotyczy wyłącznie pojazdów i zestawów pojazdów o maksymalnej masie całkowitej (MMC) powyżej 3,5 i poniżej 7,5 tony. Pojazdy silnikowe o MMC wynoszącej 3,5 tony lub mniej są zawsze zwolnione z opłat drogowych.

 • Powroty od klienta i przejazdy pustym pojazdem są zwolnione z opłat drogowych, jeśli pozostają w bezpośrednim związku z

  • poprzedzającymi je lub mającymi nastąpić po nich czynnościami rzemieślniczymi lub
  • dostawą towarów wykonanych w sposób rzemieślniczy.

  Obowiązkowi uiszczania opłat drogowych podlegają natomiast np. przejazdy do warsztatu, związane z transportem osób lub w celach prywatnych.

 • Nie, w przypadku wyłączenia rzemieślników z opłaty drogowej od samochodów ciężarowych nie występuje ograniczenie zakresu obowiązywania powiązane z lokalizacją zakładu rzemieślniczego.

 • W przypadku przejazdów mieszanych decyduje główny cel przejazdu. Jeśli przejazd ma na celu głównie wykonanie czynności związanych z rzemiosłem lub dostawę wytworzonych w ten sposób towarów, jest zwolniony z opłaty drogowej. Aspekt przejazdu, który nie dotyczy rzemiosła może mieć jedynie drugorzędne znaczenie.

 • Wyłączenie dla rzemieślników dotyczy także pojazdów wynajmowanych. W przypadku kontroli należy przedstawić dowód, że pojazd jest wynajmowany przez zakład rzemieślniczy i użytkowany zgodnie z warunkami wyłączenia dla rzemieślników.

  Zwracamy uwagę: zgłoszenie pojazdu wynajmowanego używanego przez rzemieślnika w Toll Collect jest możliwe tylko wtedy, gdy zakład rzemieślniczy jest wpisany jako posiadacz pojazdu w części I dowodu rejestracyjnego (dokumencie pojazdu), np. w przypadku wynajmu długoterminowego.

 • Wyłączenie dla rzemieślników dotyczy także pojazdów leasingowanych. W przypadku kontroli należy przedstawić dowód, że zakład rzemieślniczy jest leasingobiorcą i pojazd jest użytkowany zgodnie z warunkami wyłączenia dla rzemieślników.

  Zwracamy uwagę: zgłoszenie pojazdu leasingowanego używanego przez rzemieślnika w Toll Collect jest możliwe tylko wtedy, gdy zakład rzemieślniczy jest wpisany jako posiadacz pojazdu w części I dowodu rejestracyjnego (dokumencie pojazdu).

 • Nie. Takiego pojazdu dotyczy ogólne zwolnienie z opłat drogowych. Zalecamy zarejestrowanie pojazdu jako zwolnionego z obowiązku uiszczania opłat drogowych z ogólnej przyczyny.

  Do zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych
 • Jako poświadczenie wyłączenia dla rzemieślników można okazać np. następujące dokumenty: kartę działalności rzemieślniczej/gospodarczej, zgłoszenie działalności gospodarczej (kopię), dokumenty dostawy lub zlecenia od klientów. Należy pamiętać, że przedstawione dokumenty muszą być w języku niemieckim lub z tłumaczeniem na język niemiecki.