Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

 • Połączenia z Niemiec:
 • 0800 222 26 28*
 • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
 • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Nowe kategorie wagowe

Konieczność ustawienia kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym


Ręka wprowadzająca na urządzeniu pokładowym kategorię wagową i kategorię osi. Obydwa wpisy są widoczne na wyświetlaczu urządzenia pokładowego.

Nowa deklaracja wagowa i deklaracja osi

Zgodnie ze zmienioną ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych od 1 stycznia 2019 roku opłata drogowa od samochodów ciężarowych jest wyliczana na podstawie klasy emisji spalin i kategorii wagowej, a w pojazdach i zestawach pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton dodatkowo brana pod uwagę jest liczba osi. Ponadto naliczane są koszty związane z obciążeniem hałasem. Dostępne są następujące kategorie wagowe:

 • <7,5 ton (niepodlegające opłatom drogowym)
 • ≥7,5 ton do <12 ton
 • ≥12 ton do ≤18 ton
 • >18 ton

Opłacie drogowej podlegają pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony. Zasadniczo dopuszczalna masa całkowita określona przez właściciela podczas rejestracji pojazdu jest na stałe zapisana w urządzeniu pokładowym. W przypadku zmiany dopuszczalnej masy całkowitej na skutek dołączenia lub odłączenia przyczepy, przed rozpoczęciem jazdy należy dostosować dopuszczalną masę całkowitą w urządzeniu pokładowym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton włącznie. Powyżej 18 ton dodatkowo konieczne jest podanie liczby osi (≤3 osie lub ≥4 osie). W przypadku pojazdów lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 18 ton można dodatkowo ustawić liczbę osi.

Przed rozpoczęciem jazdy należy koniecznie upewnić się, że ustawiona jest właściwa dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zestawu pojazdów zgodnie z nową deklaracją wagową.

Przyporządkowanie deklaracji wagowych i deklaracji osi

Masa pojazdu lub zestawu pojazdów od 7,5 tony jest deklarowana w zakresach co 1,5 tony do wyboru. Nie można ustawić kategorii wagowej niższej niż odpowiednia do zapisanej masy w urządzeniu pokładowym. Od 1 stycznia 2019 roku do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy.

Kategorie wagowe Deklaracja kategorii wagowej * Deklaracja osi **
Niepodlegające opłatom drogowym
<7,5 t
<7,5 t
(Wskazanie na wyświetlaczu „Bez opłaty“)
-
Kategoria wagowa
≥7,5 t do <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Wskazanie na wyświetlaczu „7,5t .. 11,99t“)
-
Kategoria wagowa
≥12 t do ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Wskazanie na wyświetlaczu „12t .. 18t“)
-
Kategoria wagowa
>18 t
>18 t deklaracja kategorii wagowej nie jest konieczna
(Wskazanie na wyświetlaczu „>18t“)
≤3 osie ≥4 osie
(wprowadzenie dokładnej liczby osi)

* wybór w zakresach do 1,5 t
** Dla wag do 18 ton włącznie wskazanie osi jest opcjonalne, ale nie ma wpływu na opłaty drogowe.

Wskazanie pracy w Niemczech

Po rozpoczęciu jazdy na wyświetlaczu stale pokazywany jest wybrany zakres wagowy. Tutaj cztery przykłady:


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 2 osi i DE bez opłaty. Świeci się zielona dioda LED.

Pojazd 2-osiowy, bezpłatnie <7,5 tony


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy od 7,5 do 11,99 ton. Świeci się zielona dioda LED.

Pojazd 5-osiowy, masa 9 ton


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy od 12 do 18 ton. Świeci się zielona dioda LED.

Pojazd 5-osiowy, masa 16,5 ton


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy powyżej 18 ton. Świeci się zielona dioda LED.

Pojazd 5-osiowy, masa >18 ton

Wskazanie pracy na drogach Austrii

W Austrii – z aktywowaną usługą AT (TOLL2GO)


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 3 osi i usługę AT. Świeci się zielona dioda LED.

Pojazd z 3 osiami

Wprowadzanie danych na urządzeniu pokładowym

Po uruchomieniu silnika wyświetlane jest ustawienie kategorii wagowej z ostatniej jazdy. Może to być albo zapisana na stałe w urządzeniu pokładowym dopuszczalna masa całkowita, albo aktywna wybrana przez kierowcę dopuszczalna masa całkowita.

Należy pamiętać, że nie można ustawić kategorii wagowej, która jest niższa od dopuszczalnej masy całkowitej zapisanej na stałe w urządzeniu pokładowym.

W przypadku pojazdów użytkowych lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton należy upewnić się, że dodatkowo ustawiona jest prawidłowa liczba osi.

Ulotka

Do udostępniania i wydruku: Ulotka zawiera wszystkie ważne informacje na temat nowych kategorii wagowych.

Ulotka

W portalu klienta widać od razu, jakie kategorie osi i kategorie wagowe są ustawione w urządzeniach pokładowych pojazdów. Nasza instrukcja pokaże Państwu konieczny sposób postępowania.

Instrukcja

Krótka instrukcja dla kierowców ciężarówek: Jak prawidłowo ustawić ciężar i klasę osi.

Instrukcja

Infolinie

 • Rozmowy z Niemiec:
 • 0800 222 2628 *
 • Rozmowy z zagranicy:
 • 008000 222 2628 *

Dokonywanie wykupu za pomocą OBU


Kierowca samochodu ciężarowego obsługuje urządzenie pokładowe w pojeździe.

Więcej informacji

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605