Kategorie wagowe

Konieczność ustawienia kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym


Ręka wprowadzająca na urządzeniu pokładowym kategorię wagową i kategorię osi. Obydwa wpisy są widoczne na wyświetlaczu urządzenia pokładowego.

Deklaracja wagowa i deklaracja osi

Zgodnie ze zmienioną ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych od 1 stycznia 2019 roku opłata drogowa od samochodów ciężarowych jest wyliczana na podstawie klasy emisji spalin i kategorii wagowej, a w pojazdach i zestawach pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton dodatkowo brana pod uwagę jest liczba osi. Ponadto naliczane są koszty związane z obciążeniem hałasem. Dostępne są następujące kategorie wagowe:

  • < 7,5 ton (niepodlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej)
  • ≥7,5 ton do <12 ton
  • ≥12 ton do ≤18 ton
  • >18 ton

Opłacie drogowej podlegają wszystkie pojazdy i zestawy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. Na ogół dopuszczalna masa całkowita określona przez właściciela(kę) podczas rejestracji pojazdu jest na stałe zapisana w urządzeniu pokładowym. W razie zmiany dopuszczalnej masy całkowitej na skutek podłączenia lub odłączenia przyczepy należały przed rozpoczęciem jazdy dostosować jej wartość w urządzeniu pokładowym. Obowiązek ten dotyczy wszystkich samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton włącznie. Powyżej 18 ton dodatkowo konieczne jest podanie liczby osi (≤3 osie lub ≥4 osie). W przypadku pojazdów lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 18 ton można dodatkowo ustawić liczbę osi.

Proszę pamiętać

Przed rozpoczęciem jazdy należy koniecznie upewnić się, że ustawiona jest właściwa dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zestawu pojazdów zgodnie z nową deklaracją wagową.

Film: Ustawianie kategorii wagowych

Przyporządkowanie deklaracji wagowych i deklaracji osi

Masa pojazdu lub zestawu pojazdów od 7,5 t jest deklarowana w zakresach co 1,5 tony do wyboru. Nie można ustawić kategorii wagowej niższej niż odpowiednia do zapisanej masy w urządzeniu pokładowym. od 1 stycznia 2019 do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO), dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy

* Wybór co 1,5 t.

** W przypadku masy do 18 t włącznie podanie liczby osi jest dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na wysokość opłaty drogowej.

Kategorie wagowe Deklaracja kategorii wagowej* Deklaracja osi**
Niepodlegające obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej
<7,5 t
<7,5 t
(komunikat na wyświetlaczu „Bez opłaty”)
-
Kategoria wagowa
≥7,5 t do <12 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
(Komunikat na wyświetlaczu „7,5 t .. 11,99 t”)
-
Kategoria wagowa
≥12 t do ≤18 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
(Komunikat na wyświetlaczu „12t .. 18t”)
-
Kategoria wagowa
> 18 t
>18 t deklaracja kategorii wagowej nie jest konieczna
(Wskazanie na wyświetlaczu „>18 t”)
≤3 osie lub ≥4 osie
(wprowadzenie dokładnej liczby osi)

Wskazania robocze na terenie Niemiec

Po rozpoczęciu jazdy na wyświetlaczu stale pokazywany jest wybrany zakres wagowy. Tutaj cztery przykłady:


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 2 osi i DE bez opłaty. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 2 osiami, niepodlegający opłacie drogowej <7,5 tony

Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy od 7,5 do 11,99 ton. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 5 osiami, masa 9 ton

Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy od 12 do 18 ton. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 5 osiami, masa 16,5 tony

Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 5 osi i zakres wagowy powyżej 18 ton. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 5 osiami, masa > 18 ton

Wskazania robocze na terenie Austrii

Na terenie Austrii – z aktywowaną usługą AT (TOLL2GO)


Wyświetlacz urządzenia pokładowego wskazuje ustawienie 3 osi i usługę AT. Świeci się zielona dioda LED.
Pojazd z 3 osiami

Wprowadzanie danych na urządzeniu pokładowym

Po uruchomieniu silnika wyświetlane jest ustawienie kategorii wagowej z ostatniej jazdy. Może to być albo zapisana na stałe w urządzeniu pokładowym dopuszczalna masa całkowita, albo aktywna wybrana przez kierowcę dopuszczalna masa całkowita.

Proszę pamiętać

  • Nie można ustawić kategorii wagowej niższej niż dopuszczalna masa całkowita na stałe zapisana w urządzeniu pokładowym.
  • W przypadku pojazdów użytkowych lub zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton należy upewnić się, że dodatkowo ustawiona jest prawidłowa liczba osi.

Ulotka

Do udostępnienia i wydrukowania: Ulotka zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące nowych kategorii wagowych.

Ulotka (PDF, 265 KB)

W portalu klienta widać od razu, jakie kategorie osi i kategorie wagowe są ustawione w urządzeniach pokładowych pojazdów. Instrukcja pokaże Państwu wymagany sposób postępowania.

Instrukcja (PDF, 997 KB)

Krótka instrukcja dla kierowcy samochodu ciężarowego W ten sposób ustawia się prawidłowo kategorię wagową i osiową.

Instrukcja (PDF, 47 KB)

Dalsze rekomendacje