Zmiana w zwolnieniu z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym.


Wskaźnik poziomu w zbiorniku w pojeździe napędzanym gazem
Berlin,

Od 1 października 2021 r. z opłat drogowych będą zwolnione tylko pojazdy napędzane gazem ziemnym, które fabrycznie posiadają instalację CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz ziemny) lub silnik dwupaliwowy na LNG/diesel oraz posiadają homologację systemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009. Muszą spełniać wymogi klasy emisji spalin Euro VI i zgodnie z przepisami ruchu drogowego przed pierwszą rejestracją powinny zostać skonfigurowane przez producenta pojazdu jako nowy pojazd napędzany w przeważającej mierze gazem ziemnym. Dla pojazdów przebudowanych później lub doposażonych w jeden lub kilka zbiorników gazu ziemnego, a także dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym, które nie spełniają normy klasy emisji spalin Euro VI, zwolnienie z obowiązku dokonywania opłat drogowych wygasa z dniem 30 września 2021 r.

Ograniczone czasowo do 30 września 2021 r. pojazdy te mogą być nadal rejestrowane na liście pojazdów zwolnionych z obowiązku dokonywania opłat drogowych, jeżeli są całkowicie lub w przeważającej części napędzane gazem ziemnym. Należą do nich pojazdy, które są zasilane CNG, LNG lub NG (gaz ziemny). Zwolnienie nie dotyczy pojazdów napędzanych gazem LPG (ciekły gaz petrochemiczny).

Zbiorniki gazu ziemnego muszą mieć następującą minimalną pojemność:

  • CNG: co najmniej 300 litrów lub 50 kg;
  • LNG: co najmniej 300 litrów lub 115 kg;
  • NG: co najmniej 300 litrów

Po upływie 30 września 2021 r. wszystkie zarejestrowane i doposażone później w napęd na gaz ziemny pojazdy zostaną usunięte z rejestru pojazdów zwolnionych z obowiązku dokonywania opłat drogowych. Od 1 października 2021 r. pojazdy te zostaną objęte obowiązkiem uiszczania opłat drogowych. Właściciele tych pojazdów zostaną o tym poinformowani przez Toll Collect.

Dalsze rekomendacje