Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Kontrola

Co se stane, pokud nebylo mýto řádně zaplaceno?

Pokud nebylo mýto řádně zaplaceno, bude vybráno dodatečně v rámci řízení o dodatečném výběru mýta. K této věci obdržíte písemné oznámení.

Co bude společnost Toll Collect dodatečně vybírat?

Mýto bude dodatečně vybráno za skutečně ujetou trasu.

Pokud není možné zjistit skutečnou ujetou vzdálenost, bude mýto účtováno paušálně pro vzdálenost 500 km na jednu cestu.

Pokud byl počet náprav nebo hmotnost v palubní jednotce (OBU) nastaven nesprávně, bude dodatečně vybrán rozdíl k již zaplacenému mýtu.

Pokud je emisní třída v palubním přístroji (OBU) nesprávně uložena, společnost Toll Collect bude požadovat objasnění formou osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz vozidla).

Oznámení obdržíte v každém případě.

Mýto jsem zaplatil. Proč jsem obdržel dopis ke kontrole?

Děkujeme, že spolu s námi podporujete financování německé dopravní infrastruktury!

Téměř všechny kontroly prokazují, že mýto bylo zaplaceno správně. Ve výjimečných případech, kdy přece jen obdržíte oznámení nebo výzvu k odpovědi, najdete všechny informace o možných důvodech na následující straně.

Co musím udělat, pokud jsem obdržel(a) formulář odpovědi (Anhörungsbogen)?

Prostřednictvím formuláře odpovědi máte možnost vyjádřit se k obdrženému dopisu ve lhůtě 14 dnů. Vyplňte formulář a odešlete požadované doklady na adresu společnosti Toll Collect.

Co se musí ve formuláři odpovědi (Anhörungsbogen) vyplnit?

Ve formuláři odpovědi uveďte:

 • údaje pro tažné vozidlo a (popř.) přívěs
 • ujetou trasu na území Německa
 • popř. jiného dlužníka mýta
 • údaje o řidiči

Co musím udělat, pokud jsem vlastníkem vozidla, které nemusí odvádět mýto, a přesto jsem zmíněný dopis obdržel(a)?

Jste-li vlastníkem vozidla, které nemusí odvádět mýto, poskytněte nám prosím potřebné doklady. Informace o tom, jaké doklady jsou zapotřebí, najdete na zadní straně dopisu.

Informace o vozidlech, která nemusí odvádět mýto

Co musím udělat, pokud jsem obdržel(a) oznámení (Bescheid)?

Převeďte uvedenou částku na účet spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG) během sedmi dnů od doručení oznámení. Nezapomeňte uvést variabilní symbol. Tento variabilní symbol se nachází na první straně oznámení.

Pokud s obsahem oznámení nesouhlasíte, můžete podat námitku s podpisem u společnosti Toll Collect ve lhůtě jednoho měsíce od doručení.

Jaký úkol vykonává společnost Toll Collect při kontrole?

Při kontrole plnění mýtné povinnosti dochází k rozdělení úkolů mezi společnost Toll Collect a Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG). Společnosti Toll Collect přísluší automatická kontrola. Tato kompetence v sobě zahrnuje dodatečný výběr při zjištění nezaplacení mýta nebo zaplacení v nesprávné výši. Tato svrchovaná úloha veřejné moci byla společnosti Toll Collect svěřena Spolkovou republikou.

Všechny ostatní kontroly provádí spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG).

Přehled způsobů kontroly

Jak funguje kontrolní sloupek?

Kontrolní sloupky použité na spolkových silnicích fungují na podobném principu jako kontrolní mosty na dálnicích. Za plynulého provozu zjišťují, zda je správně vybíráno mýtné. Kontrolní sloupky nevybírají mýtné.

V kontrolních sloupcích je použita moderní senzorová technika a kamery k zaznamenání a klasifikaci nákladních automobilů. Z projíždějících vozidel pořizují stereokamery celkový snímek a snímek státní poznávací značky vozidla. Počet náprav vozidla se zjišťuje pomocí kamery pro boční snímky. Komunikační modul (DSRC) na hlavici sloupku navazuje kontakt s palubním přístrojem. Přitom se kontroluje, zda je palubní přístroj připraven k výběru mýta (zelená LED) a zda je nastaven správný počet náprav a emisní třída. Pokud kontrolní sloupek nemůže navázat kontakt s palubním přístrojem, kontroluje se, zda existuje manuální zaúčtování.

Jak funguje kontrolní most?

Mosty pro automatickou kontrolu překlenují celou jízdní dráhu. Při průjezdu vozidla kontrolují, zda vozidlo podléhá povinnosti platit mýto, a zda bylo mýtné řádně uhrazeno. Každé vozidlo, které se přibližuje ke kontrolnímu mostu, je zaznamenáno detekční a sledovací jednotkou. Zjišťuje se, kterou jízdní drahou a ve kterém přesném časovém okamžiku vozidlo projíždí pod mostem, aby byla možná přesná klasifikace. Navíc se pořídí snímek státní poznávací značky vozidla a celkový snímek.

Pomocí trojrozměrného skenování během průjezdu pod mostem se zjišťuje, zda vozidlo podléhá povinnosti platit mýto. Tzn. kontroluje se, zda dosahuje přípustné celkové hmotnosti alespoň 7,5 tuny. Pokud nepodléhá mýtné povinnosti, pak se tato data ihned vymažou.

Most kontroluje prostřednictvím DSRC (infračervená komunikace na krátké vzdálenosti), zda vozidlo používá automatickou metodu a zda zákazník uvedl správné údaje např. o počtu náprav. Pokud tomu tak je, obrazová a senzorová data se smažou. Další kontrolní data z komunikace mezi mostem a palubním přístrojem se pro zajištění kvality přístrojů přenášejí do společnosti Toll Collect.

Jestliže vozidlo nepoužívá automatickou metodu, zkontroluje kontrolní most podle státní poznávací značky vozidla, zda společnost Toll Collect eviduje manuální zaúčtování nebo registraci k osvobození od placení mýta. Tento proces trvá jen sekundy. Aby bylo možné prokázat případné vícenásobné použití manuálního zaúčtování, zůstávají data zaúčtování 24 hodin k dispozici pro opětovné srovnání. V případě domnělého porušení mýtné povinnosti se data předávají ke zjištění skutkového stavu.

Kontroloři spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG) mohou v rámci stacionární kontroly používat kontrolní mosty a v případě domnělého porušení mýtné povinnosti vozidla odklonit.

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *
K začátku stránky

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm1r603