Tražilica emisijskih razreda CO₂

Pitanja i odgovori

 • Pravila tražilice emisijskih razreda CO₂ temelje se na direktivama i uredbama Europske unije. Za određivanje razreda emisije CO₂ posebna je važna Direktiva (EU) 2022/362 od 24. veljače 2022. Ona mijenja Direktivu 1999/62/EZ (Direktiva o naplaćivanju naknade vozilima za korištenje cesta EU-a). U Njemačkoj će se izmijenjena direktiva implementirati u nacionalno pravo kroz Treći zakon o izmjenama i dopunama propisa o naplati cestarina.

  Direktiva o naplaćivanju naknade vozilima za korištenje cesta EU-a uvodi pet emisijskih razreda CO₂ za teška gospodarska vozila. Također definira kriterije prema kojima vozila pripadaju tim emisijskim razredima CO₂.

  Tražilica emisijskih razreda CO₂ Toll Collect-a također uzima u obzir uredbe na koje se poziva ova Direktiva o naplaćivanju naknade vozilima za korištenje cesta EU-a. To uključuje Uredbu (EU) 2019/1242 od 20. lipnja 2019., koja definira vozila s nultom emisijom i s niskom emisijom. Vozila s nultom emisijom pripadaju emisijskom razredu CO₂ 5, a vozila s niskim emisijama emisijskom razredu CO₂ 4. Uredba također definira krivulju smanjenja emisije s kojom se uspoređuju specifične emisije CO₂ vozila radi klasifikacije u emisijske razrede CO₂ 2 i 3. Na temelju referentnih vrijednosti definiranih 1. srpnja 2019., granične vrijednosti ispod kojih emisija mora biti da bi vozilo razvrstalo u emisijske razrede CO₂ 2 i 3 iz godine u godinu sve su niže. Visine referentnih vrijednosti ovise o skupini vozila i podskupini vozila i utvrđene su Provedbenom odlukom (EU) 2021/781 od 10. svibnja 2021. godine.

  Skupina vozila nekog vozila određena je pak obilježjima kao što je konfiguracija osovine. Skupine vozila definirane su Uredbom (EU) 2017/2400 od 12. prosinca 2017. godine. Ova je uredba do sada tri puta izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2019/318, Uredbom (EU) 2020/1181 i Uredbom (EU) 2022/1379. Podskupinu vozila nekog vozila specificira njegov tipični profil uporabe, npr. uporaba u međugradskom ili gradskom prometu. Razvrstavanje vozila iz pojedinih skupina vozila u podskupine vozila određeno je također gore navedenom Uredbom (EU) 2019/1242.

 • Postoji pet emisijskih razreda CO₂:

  • Emisijski razred CO₂ 5 za vozila s nultom emisijom: ova su vozila do 31. prosinca 2025. izuzeta od obveze plaćanja cestarine, čak i trajno ako je njihova najveća tehnički dopuštena masa do 4,25 t
  • Emisijski razred CO₂ 4 za teška gospodarska vozila s niskim emisijama
  • Emisijski razred CO₂ 3 za vozila čije su specifične emisije CO₂ u trenutku prve registracije više od 8 posto ispod krivulje smanjenja emisija.
  • Emisijski razred CO₂ 2 za vozila čije su specifične emisije CO2 u trenutku prve registracije samo više od 5 posto ispod krivulje smanjenja emisija.
  • Emisijski razred CO₂ 1 za vozila koja ne ispunjavaju uvjete za viši razred.

  Klasifikacija vozila u emisijske razrede CO₂ 2 i 3 također se mora provjeriti i ažurirati svakih šest godina nakon prve registracije.

  Pojedinosti o razvrstavanju u ove emisijske razrede CO₂ nalaze se u odgovoru na sljedeće pitanje.

 • Najlakši način kako pružiti dokaz je pomoću informacija za korisnike (CIF, Customer Information File) za vozilo. CIF možete zatražiti od proizvođača vozila.

  Alternativno, dokaz se može pružiti pomoću potvrde o sukladnosti (COC) vozila ako su ispunjena polja 49.5 i 49.7. Za COC vrijedi sljedeće:

  • Ako polje 49.5 nedostaje ili ne sadrži specifične emisije CO2, COC se ne može koristiti kao dokaz.
  • Ako polje 49.7 nedostaje ili ne sadrži (pod)skupinu vozila, COC se može koristiti samo ako je izdan za osnovno vozilo. Pritom se radi o prvom COC-u koji je proizvođač izdao za vozilo. Dokument možete zatražiti od proizvođača. COC-ovi izdani nakon preinaka ne mogu se koristiti.

 • Nakon unosa specifičnih emisija CO₂, tražilica emisijskih razreda CO₂ provjerava da li specifične emisije CO₂ kvalificiraju vozilo kao vozilo s nultom emisijom. Takvo vozilo spada u emisijski razred CO₂ 5 (oslobođeno od obveze plaćanja cestarine do 31.12.2025.; trajno oslobođeno ako je najveća tehnički dopuštena masa do 4,25 t). Za više informacija o vozilima s nultom emisijom pogledajte pitanje niže dolje.

  Ako vozilo nije vozilo s nultom emisijom, tada se mora unijeti ili odrediti i njegova (pod)skupina vozila. Tražilica emisijskog razreda CO₂ zatim provjerava jesu li specifične emisije CO₂ za više od 50 posto ispod referentne vrijednosti (pod)skupine vozila. Ovo kvalificira vozilo kao vozilo s niskim emisijama. Vozilo s niskom emisijom trajno pripada emisijskom razredu CO₂ 4. Drugi uvjet za emisijski razred CO₂ 4 je da je datum prve registracije vozila 1. srpnja 2019. ili kasnije. Referentne vrijednosti za emisije CO₂ primjenjuju se tek od ovog datuma.

  Ako vozilo nije vozilo s niskim emisijama, tražilica emisijskog razreda CO₂ uspoređuje specifične emisije CO₂ vozila s krivuljom smanjenja emisija. Sljedeća slika ilustrira krivulju smanjenja emisije za vozilo skupine vozila 4-UD:

  
Krivulja smanjenja emisije za vozilo iz skupine vozila 4-UD

  Usporedba specifične emisije CO₂ s krivuljom smanjenja emisije provodi se na datum prve registracije. Međutim, ako je od prve registracije prošlo više od 6, 12, 18... (svakih šest) godina, tada se usporedba vrši na dan koji je 6, 12, 18... godina nakon prve registracije. Ako je vrijednost na taj datum više od 8 posto ispod krivulje smanjenja emisije, tada vozilo pripada emisijskom razredu CO₂ 3. Ako je vrijednost samo više od 5 posto ispod krivulje smanjenja emisije, tada vozilo pripada emisijskom razredu CO₂ 2. Ako ni jedno ni drugo nije slučaj, tada vozilo spada u emisijski razred CO₂ 1. Za razvrstavanje u razrede emisije CO₂ 2 i 3, datum prve registracije vozila također mora biti 1. srpnja 2019. ili kasnije.

  Krivulja smanjenja emisije dobiva se množenjem referentne vrijednosti (pod)skupine vozila s faktorom smanjenja emisije koji se mijenja svake godine. Od 1. srpnja 2019. taj faktor iznosi 100 posto. 1. srpnja svake sljedeće godine faktor se smanjuje za 2,5 postotna boda dok od 1. srpnja 2025. godine ne bude iznosio 85 posto. Nakon toga, faktor se 1. srpnja svake sljedeće godine smanjuje za 3,0 postotna boda dok se od 1. srpnja 2030. ne postigne fiksna vrijednost od 70 posto. Smanjenje krivulje smanjenja emisija znači da će se zahtjevi za razvrstavanje u razrede emisije CO₂ 2 i 3 povećavati svake godine do 2030. godine.

  Za razvrstavanje u ove razrede također je potrebno definirati referentnu vrijednost za (pod)skupinu vozila. Do sada je to bio slučaj samo za podskupine grupa vozila 4, 5, 9 i 10. Vozila iz drugih (pod)skupina vozila trenutačno ispunjavaju uvjete samo za emisijski razred CO₂ 1 ako nisu vozila s nultom emisijom. Ako se ubuduće budu definirale referentne vrijednosti za druge (pod)skupine vozila, tada će se tražilica emisijskih razreda CO₂ proširiti na odgovarajući način.bu

 • Kratice označavaju sljedeće tipične profile primjene vozila:

  • UD: gradski promet (urban delivery)
  • RD: distribucijski promet (regional delivery)
  • LH: transport na velike udaljenosti (long haul)

 • Ako je datum prve registracije vašeg vozila prije 1. srpnja 2019., tada je kvalificirano samo za emisijski razred CO₂ 1 - osim ako se radi o vozilu s nultom emisijom.

  Klasifikacija u emisijske razrede CO₂ 2, 3 i 4 trenutno je moguća samo za vozila skupina vozila 4, 5, 9 i 10. Referentne vrijednosti za emisije CO₂ koje se mogu koristiti za razvrstavanje vozila u ove razrede emisije CO₂ u Europskoj su uniji definirane samo za podskupine ovih skupina vozila. Ako se u budućnosti budu definirale referentne vrijednosti za druge (pod)skupine vozila, tada će se tražilica emisijskih razreda CO₂ proširiti na odgovarajući način.

 • Emisijski razredi CO₂ 2 i 3 vrijede samo šest godina od datuma prve registracije. Ako vas zanima emisijski razred CO₂ vašeg vozila na raniji ili kasniji datum od dana kada ste koristili tražilicu emisijskih razreda CO₂, ovdje možete promijeniti unaprijed ispunjeni datum. Polje je unaprijed ispunjeno današnjim datumom, što je prikladno u većini slučajeva.

 • Zakonski je propisano da se klasifikacija vozila u emisijske razrede CO₂ 2 i 3 mora ponovno odrediti svakih šest godina nakon prve registracije na temelju tada važećih graničnih vrijednosti. Pritom se emisijski razred CO₂ može pogoršati ili ostati isti, ovisno o karakteristikama vozila.

 • Tražilica emisijskih razreda CO₂ određuje emisijske razrede CO₂ prema trenutnom stanju europskih i nacionalnih specifikacija. Ako se te specifikacije promijene, mogla bi se promijeniti i pravila za određivanje emisijskih razreda CO₂.

 • Razvrstavanje u emisijske razrede CO₂ 2, 3 i 4 ovisi o datumu prve registracije vozila. Taj se datum može razlikovati za tehnički identična vozila i dovesti do različitih emisijskih razreda CO₂.

  Referentne vrijednosti za emisije CO₂ i krivulja smanjenja emisija stupile su na snagu 1. srpnja 2019. godine. Stoga samo vozila s prvom registracijom 1. srpnja 2019. ili kasnije mogu biti razvrstana u emisijski razred CO₂ 2, 3 ili 4. Vozila s ranijim datumom prve registracije uvijek spadaju u emisijski razred CO₂ 1, osim ako su vozila s nultom emisijom te stoga imaju pravo na emisijski razred CO₂ 5.

  Krivulja smanjenja emisija koja je osnova za razvrstavanje u emisijske razrede CO₂ 2 i 3 postaje niža na dan 1. srpnja svake godine. Vozilo koje je prvi put registrirano 30. lipnja neke godine može stoga biti razvrstano u različiti emisijski razred CO₂ od tehnički identičnog vozila koje je prvi put registrirano 1. srpnja iste godine.

  Dodatne informacije o određivanju emisijskih razreda CO₂ možete pronaći gore.

 • Za razvrstavanje vozila u emisijske razrede CO₂ 2, 3 i 4, njihove specifične emisije CO₂ uspoređuju se s graničnim vrijednostima koje ovise o utvrđenim referentnim vrijednostima. Za podskupine skupina vozila 4, 5, 9 i 10, sljedeće referentne vrijednosti definirane su kao početne vrijednosti za krivulje smanjenja emisija CO₂ od 1. srpnja 2019.:

  Podskupina vozila Referentna vrijednost u gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Veza između ležaja i emisijskih razreda CO₂ proizlazi između ostalog iz EU Uredbe 2019/1242:

  Ako postoji ležaj, pretpostavlja se da vozilo uglavnom putuje na većim udaljenostima. To dovodi do klasifikacije u podskupinu vozila „LH“ (Long Haul - prijevoz na većim udaljenostima) i dodjele odgovarajućeg profila primjene (prijevoz na većim udaljenostima) za određivanje specifičnih emisija CO₂.

  Ako nema ležaja, vozilo se svrstava u podskupinu vozila „RD“ (Regional Delivery - regionalna dostava). Pri određivanju specifične emisije CO₂ za ova vozila koristi se profil primjene za regionalnu dostavu.

  Na temelju različitih profila primjene, u CIF-u/COC-u su za vozilo s ležajem (prijevoz na većim udaljenostima) obično iskazane niže specifične emisije CO₂ nego za identično vozilo bez ležaja (regionalna dostava). Moguća klasifikacija vozila s ležajem u lošiji emisijski razred CO₂ također uzima u obzir tu razliku. Na prijevoz na veće udaljenosti stoga se primjenjuju niže granične vrijednosti CO₂ ispod kojih se mora ostati kako bi se postigli emisijski razredi CO₂ 2, 3 i 4 (Provedbena odluka (EU) 2021/781, Prilog II).

 • Teško gospodarsko vozilo bez motora s izgaranjem i vozilo s motorom s izgaranjem s emisijama manjim od 1 gCO₂/kWh ili manjim od 1 gCO₂/km smatraju se vozilom s nultom emisijom (Uredba (EU) 2019/1242).

  Tražilica emisijskih razreda CO₂ omogućuje određivanje vrsta goriva/izvora energije s nultom emisijom, na primjer za čisto električno vozilo ili vozilo na vodikov pogon.

 • Zapisnik koji pruža tražilica emisijskih razreda CO₂ nema funkciju dokaza za emisijske razrede CO₂. Zapisnik vam daje samo pregled do kojeg emisijskog razreda CO₂ dovode uneseni podaci o vozilu

 • Referentno polje tražilice emisijskog razreda CO₂ omogućuje vam unos registarske oznake ili drugog obilježja kako biste i kasnije u zapisniku koji se može preuzeti mogli identificirati odgovarajuće vozilo.

  Imajte na umu: tražilica emisijskih razreda CO₂ u javnom dijelu internetske stranice Toll Collect-a služi samo za vašu informaciju. Zatražite promjenu emisijskog razreda CO₂ za svoje vozilo na korisničkom portalu.

 • Podaci o vozilu uneseni u tražilicu emisijskih razreda CO₂ u javnom dijelu web stranice Toll Collect-a neće biti pohranjeni.

 • Vozila su razvrstana u emisijske razrede ugljičnog dioksida u skladu sa zahtjevima Direktive 1999/62/EZ (Direktiva o naplaćivanju naknade vozilima za korištenje cesta).

  Postoji pet emisijskih razreda CO₂.