Търсачка на клас на емисии на CO₂

Въпроси и отговори

 • Правилата за търсачката на клас на емисии на CO₂-се основава на директиви и регламенти на Европейския съюз. За определянето на класа на емисии на CO₂ от особена важност е Директива (ЕС) 2022/362 от 24 февруари 2022 г. Тя променя Директива 1999/62/ЕО (ЕС Директива за пътните такси). В Германия изменената директива ще бъде въведена в националното законодателство чрез Третия закон за изменение на разпоредбите за пътните такси.

  ЕС Директивата за пътните такси въвежда пет класа на емисии на CO₂ за тежкотоварни превозни средства. Същевременно тя определя критериите, според които превозните средства се разпределят по тези класове на емисии на CO₂.

  Освен това търсачката за клас на емисии на CO₂ на Toll Collect взема под внимание разпоредби, на които се основава ЕС Директивата за пътните такси. Към тях спада Директива (ЕС) 2019/1242 от 20 юни 2019 г., чрез която се дефинират превозни средства без емисии и бедни на емсии такива. Превозните средства без емисии се числят към класа на емисии на CO₂ 5, бедните на емисии превозни средства към клас на емисии на CO₂ 4. Освен това Директивата определя графика за намаляване на емисиите, чрез която се сравняват специфичните емисии на CO₂ на дадено превозно средство за категоризирането му в класовете на емисии на CO₂ 2 и 3. Въз основа на референтните стойности, определени на 1 юли 2019 г., праговите стойности, под които трябва да се падне, за да бъдат причислени към 2-ри и 3-ти клас емисии на CO₂, ще стават все по-ниски с всяка изминала година. Нивата на референтните стойности зависят от групата и подгрупата на превозното средство и са определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/781 от 10 май 2021 г.

  Групата на превозното средство на свой ред се определя от характеристики като конфигурацията на неговите оси. Групите превозни средства са определени с Регламент (ЕС) 2017/2400 от 12 декември 2017 г. Досега този регламент е изменян три пъти с Регламент (ЕС) 2019/318, Регламент (ЕС) 2020/1181 и Регламент (ЕС) 2022/1379. Подгрупата на превозното средство определя типичния профил на неговото използване, например за придвижване на дълги разстояния или в градски условия. Класификацията на превозните средства от определени групи превозни средства в подгрупи на свой ред се определя от посочения по-горе Регламент (ЕС) 2019/1242.

 • Съществуват пет класа на емисии на CO₂:

  • Клас 5 на емисии на CO₂ за превозни средства без емисии: Тези превозни средства се освобождават от облагане с пътна такса до 31 декември 2025 г., а тези с технически допустима максимална маса от 4,25 т. се освобождават за постоянно
  • Клас 4 на емисии на CO₂ за тежкотоварни автомобили с ниски емисии
  • Клас 3 на емисии на CO₂ за превозни средства, чиито специфични емисии на CO₂ към момента на първата регистрация са с повече от 8 % под кривата за намаляване на емисиите.
  • Клас 2 на емисии CO₂ за превозни средства, чиито специфични емисии на CO₂ към момента на първата регистрация са с повече от 5 % под кривата за намаляване на емисиите.
  • Клас 1 на емисии на CO₂ за превозни средства, които не отговарят на изискванията за по-висок клас.

  Класификацията на превозно средство в класове 2 и 3 на емисиите на CO₂ също трябва да се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалната регистрация.

  Подробности за категоризирането в тези класове емисии на CO₂ можете да намерите в отговора на следващия въпрос.

 • Най-лесният начин за удостоверяване е да предоставите Информация за клиента (CIF, Customer Information File) за превозното средство. Можете да поискате CIF от производителя на автомобила.

  За удостоверяване може да предоставите и сертификата за съответствие на превозното средство (COC, Certificate of Conformity), ако и двете полета 49.5 и 49.7 са попълнени. За COC е в сила следното:

  • Ако поле 49.5 липсва или не съдържа конкретни емисии на CO2, COC не може да се използва за доказателство.
  • Ако поле 49.7 липсва или не съдържа (под)група превозно средство, тогава COC може да се използва само ако е издаден за основното превозно средство. Това е първото COC, издадено от производителя за автомобила. Можете да поискате документа от производителя. COC, издаден след модификации, не може да се използва.

 • След като въведете специфичните емисии на CO₂, търсачката на класове на емисии на CO₂ проверява дали специфичните емисии на CO₂ определят превозното средство като свободно от емисии. Такова превозно средство спада към клас 5 по отношение на емисиите на CO₂ (освободено от такса за изминато разстояние до 31.12.2025 г.; постоянно освободено от такса за технически допустима максимална маса до 4,25 т). Повече информация за превозните средства с нулеви емисии можете да намерите във въпроса по-долу.

  Ако превозното средство не е с нулеви емисии, трябва да се въведе или определи и неговата (под)група. Търсачката на класове на емисии на CO₂ проверява дали специфичните емисии на CO₂ са по-ниски от референтната стойност за (под)групата превозни средства с над 50 %. Това определя превозното средство като такова с ниски емисии. Превозното средство с ниски емисии постоянно се категоризира в клас 4 на емисиите на CO₂. Друго изискване за клас 4 на емисии на CO₂ е датата на първата регистрация на превозното средство да е 1 юли 2019 г. или по-късно. Референтните стойности за емисиите на CO₂ са валидни само от тази дата.

  Ако превозното средство не е с ниски емисии, търсачката за определяне на класа на емисиите на CO₂ сравнява неговите специфични емисии на CO₂ с кривата за намаляване на емисиите. Следващата графика илюстрира кривата на намаляване на емисиите за превозно средство от група 4-UD на превозни средства:

  
Крива на намаляване на емисиите за превозно средство от група превозни средства 4-UD

  Сравнението на специфичните емисии на CO₂ с кривата за намаляване на емисиите се извършва на датата на първата регистрация. Ако обаче са изминали повече от 6, 12, 18... (по шест) години от първоначалната регистрация, тогава сравнението се извършва в деня, който е 6, 12, 18... години след първоначалната регистрация. Ако на тази дата кривата на намаляване на емисиите е подценена с повече от 8%, тогава превозното средство спада към клас 3 на емисиите на CO₂. Ако на тази дата кривата на намаляване на емисиите е подценена с повече от 5%, тогава превозното средство спада към клас 2 на емисиите на CO₂. Ако не е налице нито един от двата случая, тогава превозното средство попада в клас 1 по емисии на CO₂. За категоризиране в класове 2 и 3 по емисии на CO₂ датата на първата регистрация на превозното средство също трябва да е на или след 1 юли 2019 г.

  Кривата за намаляване на емисиите се получава чрез умножаване на референтната стойност на (под)групата превозни средства по коефициент за намаляване на емисиите, който се променя всяка година. От 1 юли 2019 г. този коефициент е 100 %. На 1 юли на всяка следваща година коефициентът се намалява с 2,5 процентни пункта, докато на 1 юли 2025 г. ще достигне 85 %. След това коефициентът се намалява с 3,0 процентни пункта на 1 юли на всяка следваща година, докато на 1 юли 2030 г. се достигне фиксирана стойност от 70 %. Намаляването на кривата на намаляване на емисиите означава, че изискванията за класифициране в класове 2 и 3 на емисиите на CO₂ се увеличават с всяка година до 2030 г.

  Освен това категоризирането в тези класове изисква да бъде определена референтна стойност за (под)групата на превозното средство. Засега това се отнася само за подгрупите на групите превозни средства 4, 5, 9 и 10. Понастоящем превозните средства от другите (под)групи превозни средства отговарят на изискванията за клас 1 по отношение на емисиите на CO₂, освен ако не са с нулеви емисии. Ако в бъдеще бъдат определени референтни стойности за други (под)групи превозни средства, търсачката на класове за емисии на CO₂ ще бъде разширена за тази цел.

 • Съкращенията означават следните типични профили на приложение на превозното средство:

  • UD: Градски транспорт (urban delivery)
  • RD: Междуградски транспорт (regional delivery)
  • LH: Транспорт на дълги разстояния (long haul)

 • Ако датата на първата регистрация на вашия автомобил е преди 1 юли 2019 г., той отговаря на изискванията само за клас 1 на емисиите на CO₂ - освен ако превозното средство не е с нулеви емисии.

  Понастоящем категоризирането в класове на емисии на CO₂ 2, 3 и 4 е възможно само за превозни средства от групи превозни средства 4, 5, 9 и 10. Европейският съюз е определил референтни стойности на емисиите на CO₂ само за подгрупи от тези групи превозни средства, въз основа на които може да се извърши категоризиране в тези класове на емисиите на CO₂. Ако в бъдеще се определят референтни стойности за други (под)групи превозни средства, ще се разшири функцията за търсене на класове емисии на CO₂.

 • Класове 2 и 3 на емисиите на CO₂ са валидни само за шест години от датата на първата регистрация. Ако се интересувате от класа на емисиите на CO₂ на вашето превозно средство на по-ранна или по-късна дата от датата на използване на търсачката за емисионен клас CO₂, можете да промените предварително попълнената дата оттук. Полето е предварително попълнено с днешната дата, което е подходящо за повечето случаи на използване.

 • По закон класификацията на превозно средство в класове 2 и 3 на емисии на CO₂ се определя отново на всеки шест години след първоначалната му регистрация въз основа на приложимите тогава гранични стойности. Класът на емисиите на CO₂ може да се понижи или да остане същият, в зависимост от характеристиките на превозното средство.

 • Търсачката на класове на емисии на CO₂ определя класовете на емисии на CO₂ в съответствие с актуалното състояние на европейските и националните спецификации. При промяна на тези класификации правилата за определяне на класовете на емисиите на CO₂ също могат да се променят.

 • Категоризирането в класове 2, 3 и 4 на емисии на CO₂ зависи от датата на първата регистрация на превозното средство. Тази дата може да се различава за технически идентични превозни средства и да доведе до различни класове на емисиите на CO₂.

  Референтните стойности за емисиите на CO₂ и кривата на намаляване на емисиите са били валидни към 1 юли 2019 година. Поради тази причина само превозни средства с дата на първата регистрация от 1 юли 2019 година нататък притежават клас 2, 3 или 4 на емисии на CO₂. Всички превозни средства с дата на първата регистрация преди този период попадат в клас 1 на емисии CO₂, освен ако не са с нулеви емисии, поради което имат право да бъдат класифицирани с клас 5 на CO₂.

  Всяка година на 1 юли граничните стойности за кривата на намаляване на емисиите, използвана за класифициране в класове 2 и 3 на емисии CO₂, става все по-ниски. В следствие на това превозно средство с дата на първата регистрация 30 юни от дадена година може да попадне в различен клас на емисии на CO₂ спрямо друго превозно средство с идентични технически характеристики с дата на първата регистрация на 1 юли същата година.

  Допълнителна информация за определяне на класовете на емисиите на CO₂ можете да намерите по-горе.

 • За да се категоризират превозните средства в класове 2, 3 и 4 на емисии на CO₂, техните специфични емисии на CO₂ се сравняват с граничните стойности, които зависят от определени референтни стойности. За подгрупите от групи превозни средства 4, 5, 9 и 10 са определени следните референтни стойности като начални стойности на кривите за намаляване на емисиите на CO₂ на крайната дата 1 юли 2019 г:

  Подгрупа превозни средства Референтна стойност в gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Взаимовръзката между наличието на спално отделение и класовете на емисии на CO₂ е изяснена в Регламент (ЕС) 2019/1242:

  При наличие на спално отделение се приема, че превозното средство пътува предимно на дълги разстояния. Това води до класифициране в подгрупа превозни средства „LH“ (Long Haul) и до разпределение към профил за приложение (транспорт на дълги разстояния) при определяне на специфичните емисии на CO₂.

  Ако няма спално отделение, превозното средство се разпределя към подгрупа „RD“ (Regional Delivery). При определяне на специфичните емисии на CO₂ за тези превозни средства се използва профил на приложение за междуградски транспорт.

  Поради различните профили на приложение, в CIF/COC обикновено се определят по-ниски специфични емисии на CO₂ за превозно средство със спално отделение (транспорт на дълги разстояния), отколкото за идентично превозно средство без спално отделение (междуградски транспорт). Тази разлика се взима предвид и при евентуалното категоризиране на превозно средство със спално отделение в по-неблагоприятен клас на емисии на CO₂. Следователно по-ниските гранични стойности на CO₂ се прилагат за транспорт на дълги разстояния, които не трябва да бъдат достигнати, за да се покрият критериите за класове 2, 3 и 4 на емисии на CO₂ (Решение за изпълнение (ЕС) 2021/781, приложение II).

 • Превозно средство с нулеви емисии е тежкотоварно превозно средство без двигател с вътрешно горене и превозно средство с двигател с вътрешно горене, чиито емисии са под 1 gCO₂/kWh или под 1 gCO₂/km (Регламент (ЕС) 2019/1242).

  Търсачката на класове на емисии на CO₂ дава възможност за посочване на видове горива/източници на енергия без емисии, например за чисто електрическо превозно средство или такова, задвижвано с водород.

 • Предоставеният от търсачката на класове емисии на CO₂ протокол няма стойността на доказателство за класовете емисии на CO₂. Протоколът предоставя само обща представа за това до кой клас емисии на CO₂ са довели въведените данни за превозното средство

 • Референтното поле на търсачката на класове емисии CO₂ позволява да въвеждате регистрационен номер или друга характеристика, за да можете да идентифицирате свързаното превозно средство в протокола за изтегляне, дори със задна дата.

  Важно: Търсачката на класове емисии на CO₂ в публичната част на уебсайта на Toll Collect е само за ваша информация. Моля, подайте заявка за промяна на класа на емисии на CO₂ за вашето превозно средство в клиентския портал.

 • Данните за превозното средство, въведени в търсачката на класове на емисии CO₂ в публичната част на уебсайта на Toll Collect, не се запазват.

 • Превозните средства са класифицирани в класове на емисии на въглероден диоксид в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/EC (Директива за пътните такси).

  Съществуват пет класа на емисии на CO₂.