Iskalnik emisijskih razredov CO₂

Vprašanja in odgovori

 • Pravila iskalnika emisijskih razredov CO₂ temeljijo na direktivah in uredbah Evropske unije. Za določitev emisijskega razreda CO₂ je še posebej pomembna Direktiva (EU) 2022/362 z dne 24. februarja 2022. Ta spreminja Direktivo 1999/62/ES (Direktiva EU o cestnih pristojbinah). V Nemčiji bo spremenjena direktiva prenesena v nacionalno zakonodajo v tretjem zakonu o spremembi cestninskih predpisov.

  Direktiva EU o cestnih pristojbinah uvaja pet emisijskih razredov CO₂ za težka gospodarska vozila. Določa tudi merila, po katerih vozila spadajo v te emisijske razrede CO₂.

  Iskalnik emisijskih razredov CO₂ družbe Toll Collect upošteva tudi uredbe, na katere se sklicuje direktiva EU o cestnih pristojbinah. To vključuje Uredbo (EU) 2019/1242 z dne 20. junija 2019, ki opredeljuje brezemisijska in nizkoemisijska vozila. Brezemisijska vozila spadajo v emisijski razred CO₂ 5, nizkoemisijska vozila v emisijski razred CO₂ 4. Uredba določa tudi krivuljo zmanjšanja emisij, s katero se primerjajo specifične emisije CO₂ vozila za razvrstitev v emisijski razred CO₂ 2 in 3. Na podlagi referenčnih vrednosti, določenih 1. julija 2019, so mejne vrednosti, pod katere je treba pasti za razporeditev v emisijski razred CO₂ 2 in 3, iz leta v leto nižje. Višine referenčnih vrednosti so odvisne od skupine in podskupine vozila in so bile določene z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/781 z dne 10. maja 2021.

  Skupina vozila je določena z značilnostmi, kot je konfiguracija osi. Skupine vozil so bile opredeljene z Uredbo (EU) 2017/2400 z dne 12. decembra 2017. Ta uredba je bila doslej trikrat spremenjena z Uredbo (EU) 2019/318, Uredbo (EU) 2020/1181 in Uredbo (EU) 2022/1379. Podskupina vozila določa tipičen profil uporabe, na primer uporabo v medkrajevnem ali mestnem prometu. Razvrstitev vozil iz določenih skupin vozil v podskupine vozil pa določa že omenjena Uredba (EU) 2019/1242.

 • Obstaja pet emisijskih razredov CO₂:

  • Emisijski razred CO₂ 5 za brezemisijska vozila: Ta vozila so oproščena plačila cestnine do 31. decembra 2025, z največjo tehnično dovoljeno maso do 4,25 t celo trajno
  • Emisijski razred CO₂ 4 za težka gospodarska vozila z nizkimi emisijami
  • Emisijski razred CO₂ 3 za vozila, katerih specifične emisije CO₂ so ob prvi registraciji več kot 8 odstotkov pod krivuljo zmanjšanja emisij.
  • Emisijski razred CO₂ 2 za vozila, katerih specifične emisije CO₂ so ob prvi registraciji več kot 5 odstotkov pod krivuljo zmanjšanja emisij.
  • Emisijski razred CO₂ 1 za vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev za višji razred.

  Vsakih šest let po prvi registraciji je treba preveriti in posodobiti tudi razvrstitev vozila v emisijska razreda CO₂ 2 in 3.

  Podrobnosti o razvrstitvi v te emisijske razrede CO₂ najdete v odgovoru na naslednje vprašanje.

 • Najlažji način je predložiti dokazilo s podatki o stranki (CIF, Customer Information File) za vozilo. CIF lahko zahtevate pri proizvajalcu vozila.

  Druga možnost je potrdilo o skladnosti vozila (COC, Certificate of Conformity), če sta izpolnjeni obe polji 49.5 in 49.7. Za COC velja naslednje:

  • Če polje 49.5 manjka ali ne vsebuje specifičnih emisij CO2, COC ni mogoče uporabiti kot dokazilo
  • Če polje 49.7 manjka ali ne vsebuje (pod)skupine vozila, se COC lahko uporabi le, če je bil izdan za osnovno vozilo. To je prvi COC, ki ga je proizvajalec izdal za vozilo. Dokument lahko zahtevate od proizvajalca. COC-jev, ki so izdanih po spremembah, ni mogoče uporabiti.

 • Po vnosu specifičnih emisij CO₂ iskalnik emisijskih razredov CO₂ preveri, ali specifične emisije CO₂ vozilo uvrščajo med brezemisijska vozila. Takšno vozilo spada v emisijski razred CO₂ 5 (izvzeto iz plačila cestnine do 31. 12. 2025; trajno izvzeto z največjo tehnično dovoljeno maso do 4,25 t). Za več informacij o vozilih brez emisij glejte vprašanje spodaj.

  Če vozilo ni brezemisijsko, je treba vnesti oziroma določiti tudi njegovo (pod)skupino vozil. Iskalnik emisijskih razredov CO₂ nato preveri, ali so specifične emisije CO₂ pod referenčno vrednostjo (pod)skupine vozil za več kot 50 odstotkov. To vozilo uvršča med vozila z nizkimi emisijami. Vozilo z nizkimi emisijami trajno spada v emisijski razred CO₂ 4. Drugi pogoj za emisijski razred CO₂ 4 je, da je datum prve registracije vozila 1. julij 2019 ali kasneje. Referenčne vrednosti za emisije CO₂ veljajo šele od tega datuma.

  Če vozilo ni vozilo z nizkimi emisijami, iskalnik emisijskega razreda CO₂ primerja specifične emisije CO₂ vozila s krivuljo zmanjšanja emisij. Naslednja grafika ponazarja krivuljo zmanjšanja emisij za vozilo skupine vozil 4-UD:

  
Krivulja zmanjšanja emisij za vozilo v skupini vozil 4-UD

  Primerjava specifičnih emisij CO₂ s krivuljo zmanjšanja emisij poteka na datum prve registracije. Če je od prve registracije preteklo več kot 6, 12, 18 ... (po šest) let, potem se primerjava opravi na dan, ki je 6, 12, 18 ... let od prve registracije. Če krivulja zmanjšanja emisij na ta datum pade pod njo za več kot 8 odstotkov, potem vozilo spada v emisijski razred CO₂ 3. Če je krivulja zmanjšanja emisij nižja le za več kot 5 odstotkov, potem vozilo spada v emisijski razred CO₂ 2. Če ni tako, potem vozilo spada v emisijski razred CO₂ 1. Za razvrstitev v emisijski razred CO₂ 2 in 3 mora biti datum prve registracije vozila prav tako 1. julij 2019 ali kasneje.

  Krivulja zmanjšanja emisij se dobi tako, da se referenčna vrednost (pod)skupine vozil pomnoži s faktorjem zmanjšanja emisij, ki se spreminja vsako leto. Od 1. julija 2019 bo ta faktor 100 odstotkov. 1. julija vsako naslednje leto se faktor zniža za 2,5 odstotne točke, dokler od 1. julija 2025 ne znaša 85 odstotkov. Nato se bo faktor zmanjšal za 3,0 odstotne točke 1. julija vsako naslednje leto, dokler ni dosežena fiksna vrednost 70 odstotkov od 1. julija 2030. Znižanje krivulje zmanjševanja emisij pomeni, da se bodo zahteve za razvrstitev v emisijski razred CO₂ 2 in 3 vse do leta 2030 vsako leto zvišale.

  V razvrstitev v te razrede je vključeno tudi določanje referenčne vrednosti za (pod)skupino vozila. Doslej je to veljalo le za podskupine skupin vozil 4, 5, 9 in 10. Vozila iz drugih (pod)skupin vozil trenutno izpolnjujejo pogoje za emisijski razred CO₂ 1 le, če niso brez emisij. Če bodo v prihodnosti referenčne vrednosti določene za druge (pod)skupine vozil, bo iskalnik emisijskih razredov CO₂ razširjen v ta namen.

 • Okrajšave pomenijo naslednje tipične profile uporabe vozil:

  • UD: mestni promet (urban delivery)
  • RD: regionalna distribucija (regional delivery)
  • LH: medkrajevni promet (long haul)

 • Če je datum prve registracije vašega vozila pred 1. julijem 2019, potem izpolnjuje pogoje le za emisijski razred CO₂ 1 – razen če je vozilo brez emisij.

  Razvrstitev v emisijske razrede CO₂ 2, 3 in 4 je trenutno možna le za vozila v skupinah vozil 4, 5, 9 in 10. Evropska unija ima določene referenčne vrednosti za emisije CO₂ samo za podskupine teh skupin vozil, ki se lahko uporabljajo za razvrščanje vozil v te emisijske razrede CO₂. Če bodo v prihodnosti referenčne vrednosti določene za druge (pod)skupine vozil, bo iskalnik emisijskih razredov CO₂ razširjen v ta namen.

 • Emisijska razreda CO₂ 2 in 3 sta veljavna samo šest let od datuma prve registracije. Če vas zanima emisijski razred CO₂ vašega vozila na datum pred ali pozneje od dneva, ko ste uporabili iskalnik emisijskih razredov CO₂, lahko tukaj spremenite vnaprej izpolnjeni datum. Polje je vnaprej izpolnjeno z današnjim datumom, kar je primerno za večino primerov uporabe.

 • Zakon je določal, da je treba razvrstitev vozila v emisijski razred CO₂ 2 in 3 preračunati vsakih šest let po prvi registraciji na podlagi takrat veljavnih mejnih vrednosti. Pri tem se lahko emisijski razred CO₂ poslabša ali ostane enak, odvisno od lastnosti vozila.

 • Iskalnik emisijskih razredov CO₂ določa emisijske razrede CO₂ glede na trenutno stanje evropskih in nacionalnih predpisov. Če se te specifikacije spremenijo, se lahko spremenijo tudi pravila za določanje emisijskih razredov CO₂.

 • Razvrstitev v emisijske razrede CO₂ 2, 3 in 4 je odvisna od datuma prve registracije vozila. Ta datum se lahko razlikuje za tehnično identična vozila in vodi do različnih emisijskih razredov CO₂.

  Referenčne vrednosti za emisije CO₂ in krivulja zmanjšanja emisij so začele veljati 1. julija 2019. Zato so v emisijski razred CO₂ 2, 3 ali 4 lahko uvrščena le vozila, ki so bila prvič registrirana 1. julija 2019 ali pozneje. Vozila z zgodnejšim datumom prve registracije so vedno uvrščena v emisijski razred CO₂ 1, razen če so brez emisij in so zato upravičena do uvrstitve v emisijski razred CO₂ 5.

  Krivulja zmanjšanja emisij, ki se uporablja za uvrščanje v emisijska razreda CO₂ 2 in 3, se vsako leto zniža na ključni datum 1. julija. Vozilo, ki je bilo prvič registrirano 30. junija v določenem letu, je zato lahko uvrščeno v drugi emisijski razred CO₂ kot tehnično enako vozilo s prvo registracijo 1. julija istega leta.

  Dodatne informacije o določanju emisijskih razredov CO₂ najdete zgoraj.

 • Za razvrstitev vozil v emisijske razrede CO₂ 2, 3 in 4 se njihove specifične emisije CO₂ primerjajo z mejnimi vrednostmi, ki so odvisne od določenih referenčnih vrednosti. Za podskupine skupin vozil 4, 5, 9 in 10 so bile kot izhodiščne vrednosti za krivulje zmanjšanja emisij CO₂ od 1. julija 2019 opredeljene naslednje referenčne vrednosti:

  Podskupina vozil Referenčna vrednost v gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Povezava med prisotnostjo ležišča in emisijskimi razredi CO₂ med drugim izhaja iz Uredbe EU 2019/1242:

  Če ima kabina ležišče, se domneva, da vozilo vozi predvsem na dolgih razdaljah. Vozilo se uvrsti v podskupino vozil "LH" (Long Haul) in dodeli se mu ustrezen profil uporabe (promet na dolge razdalje) za določitev specifičnih emisij CO₂.

  Če ležišče ni na voljo, se razporedi v podskupino vozil "RD" (Regional Delivery). Pri določanju specifičnih emisij CO₂ se za ta vozila uporablja profil uporabe za regionalni distribucijski promet.

  Zaradi različnih profilov uporabe se v CIF/COC za vozila z ležiščem (medkrajevni promet) običajno prikazujejo nižje specifične emisije CO₂ kot za enako vozilo brez ležišča (distribucijski promet). Morebitna razvrstitev vozila z ležiščem v slabši emisijski razred CO₂ v enaki meri upošteva tudi to razliko. Za prevoz na dolge razdalje torej veljajo nižje mejne vrednosti CO₂, ki se jih ne sme presegati, da se dosežejo emisijski razredi CO₂ 2, 3 in 4 (Izvedbeni sklep (EU) 2021/781, Priloga II).

 • Težka gospodarska vozila brez motorja z notranjim izgorevanjem in vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem z emisijami manj kot 1 gCO₂/kWh ali manj kot 1 gCO₂/km se štejejo za vozila brez emisij (Uredba (EU) 2019/1242).

  Iskalnik emisijskega razreda CO₂ omogoča določitev vrst goriva/virov energije brez emisij, na primer za povsem električno vozilo ali vozilo s pogonom na vodik.

 • Zapisnik, ki ga pripravi iskalnik emisijskih razredov CO₂, nima funkcije preverjanja emisijskih razredov CO₂. Zapisnik pove le, v kateri emisijski razred CO₂ je bilo uvrščeno vozilo glede na vnesene podatki o vozilu.

 • Referenčno polje iskalnika emisijskih razredov CO₂ vam omogoča vnos registrske številke vozila ali druge lastnosti, da lahko pozneje identificirate povezano vozilo v zapisniku, ki ga je mogoče prenesti.

  Upoštevajte: Iskalnik emisijskih razredov CO₂ v javnem delu spletnega mesta Toll Collect je samo informativen. Prijavite se za spremembo emisijskega razreda CO₂ za vaše vozilo na portalu za stranke.

 • Podatki o vozilu, vneseni v iskalnik emisijskih razredov CO₂ v javnem delu spletnega mesta Toll Collect, se ne bodo shranili.

 • Vozila so razvrščena v emisijske razrede ogljikovega dioksida v skladu z zahtevami Direktive 1999/62/ES (direktiva o cestnih pristojbinah).

  Obstaja pet emisijskih razredov CO₂.