Vyhľadávač tried emisií CO₂

Otázky a odpovede

 • Základom pravidiel vyhľadávača tried emisií CO₂ sú smernice a nariadenia Európskej únie. Pre zistenie triedy emisií CO₂ je mimoriadne dôležitá smernica (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022. Túto triedu emisií upravuje smernica 1999/62/ES (smernica EÚ o cestných poplatkoch). V Nemecku sa do vnútroštátneho práva aplikuje novelizovaná smernica v treťom zákone o zmene a doplnení mýtneho nariadenia.

  Smernica EÚ o cestných poplatkoch zavádza päť tried emisií CO₂pre ťažkotonážne úžitkové vozidlá. Okrem toho definuje kritériá, podľa ktorých sa vozidlá priraďujú k týmto triedam emisií CO₂.

  Vyhľadávač tried emisií CO₂ od spoločnosti Toll Collect navyše zohľadňuje nariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o cestných poplatkoch. Sem sa zaraďuje nariadenie (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019, na základe ktorého sa definujú bezemisné vozidlá a vozidlá s nízkou produkciou emisií. Bezemisné vozidlá sa zaraďujú do triedy emisií CO₂ 5, vozidlá s nízkou produkciou emisií do triedy emisií CO₂ 4. Nariadenie navyše stanovuje krivku znižovania emisií, pomocou ktorej sa porovnávajú špecifické emisie CO₂-vozidla s cieľom zaradenia do tried emisií CO₂ 2 a 3. Vychádzajúc z referenčných hodnôt definovaných k 1. júlu 2019 budú prahové hodnoty, ktoré je potrebné s cieľom zaradenia do tried emisií CO₂ 2 a 3 znížiť, z roka na rok nižšie. Výška referenčných hodnôt závisí od skupiny vozidiel a podskupiny vozidiel a bola stanovená na základe vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/781 z 10. mája 2021.

  Skupina vozidla je zase charakterizovaná znakmi, ako konfigurácia nápravy. Skupiny vozidiel boli definované nariadením (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017. Toto nariadenie bolo doteraz trikrát novelizované nariadením (EÚ) 2019/318, nariadením (EÚ) 2020/1181 a nariadením (EÚ) 2022/1379. Podskupina vozidla špecifikuje používateľský profil, napr. jeho používanie v diaľkovej alebo mestskej doprave. Zaradenie vozidiel určitých skupín vozidiel do podskupín vozidiel je zase stanovené vyššie uvedeným nariadením (EÚ) 2019/1242.

 • Existuje päť tried emisií CO₂:

  • Trieda emisií CO₂ 5 pre bezemisné vozidlá: Tieto vozidlá sú od mýtnej povinnosti oslobodené do 31. decembra 2025, pri najvyššej technicky prípustnej hmotnosti do 4,25 t dokonca dlhodobo
  • Trieda emisií CO₂ 4 pre ťažkotonážne úžitkové vozidlá s nízkou produkciou emisií
  • Trieda emisií CO₂ 3 pre vozidlá, ktorých špecifické emisie CO₂ v čase prvej evidencie mali hodnotu viac ako 8 percent pod krivkou znižovania emisií.
  • Trieda emisií CO₂ 2 pre vozidlá, ktorých špecifické emisie CO₂ v čase prvej evidencie mali hodnotu iba viac ako 5 percent pod krivkou znižovania emisií.
  • Trieda emisií CO₂ 1 pre vozidlá, ktoré nespĺňajú podmienky vyššej triedy.

  Zaradenie vozidla do tried emisií CO₂ 2 alebo 3 sa navyše po prvej evidencii musí kontrolovať a aktualizovať každých šesť rokov.

  Podrobnosti o zaradení do týchto tried emisií CO₂ nájdete v odpovedi na ďalšiu otázku.

 • Najjednoduchší je dôkaz prostredníctvom zákazníckych informácií (CIF, Customer Information File) pre vozidlo. CIF si môžete vyžiadať od výrobcu vozidla.

  Ako alternatíva je možný dôkaz prostredníctvom osvedčenia o zhode (COC, Certificate of Conformity) pre vozidlo, ak sú vyplnené obidve kolónky 49.5 a 49.7. Pre COC platí nasledujúce:

  • Ak chýba kolónka 49.5 alebo neobsahuje špecifické emisie CO2, COC nie je možné použiť ako dôkaz.
  • Ak chýba kolónka 49.7 alebo nie je uvedená (pod)skupina vozidiel, COC je možné použiť len vtedy, ak bolo vystavené pre základné vozidlo. Ide tu o prvé COC, ktoré vystavil výrobca pre vozidlo. Tento dokument si môžete vyžiadať od výrobcu. COC vystavené po prestavbách nie je možné použiť.

 • Po zadaní špecifických emisií CO₂ skontrolujte vyhľadávač tried emisií CO₂, či špecifické emisie CO₂ definujú vozidlo ako bezemisné. Takéto vozidlo patrí do triedy emisií CO₂ 5 (do 31. 12. 2025 oslobodené od mýtnej povinnosti; pri najvyššej technicky prípustnej hmotnosti do 4,25 t oslobodené dlhodobo). Ďalšie informácie o bezemisných vozidlách sa nachádzajú v otázke nižšie.

  Pokiaľ vozidlo nie je bezemisné, je potrebné zadať alebo zistiť jeho (pod)skupinu vozidiel. Vyhľadávač tried emisií CO₂ následne skontroluje, či špecifické emisie CO₂ prekračujú spodnú hranicu referenčnej hodnoty (pod)skupiny vozidiel o viac ako 50 percent. To kvalifikuje vozidlo ako nízkoemisné. Vozidlo s nízkou produkciou emisií dlhodobo zaraďujeme do triedy emisií CO₂ 4. Ďalším predpokladom triedy emisií CO₂ 4 je, že dátum prvej evidencie vozidla je 1. júla 2019 alebo neskôr. Referenčné hodnoty pre emisie CO₂ platia až od tohto dátumu.

  Pokiaľ vozidlo nie je nízkoemisné, porovná vyhľadávač tried emisií CO₂ špecifické emisie CO₂ vozidla s krivkou znižovania emisií. Nasledujúca grafika znázorňuje krivku znižovania emisií pre vozidlo skupiny vozidiel 4-UD:

  
Krivka znižovania emisií vozidla skupiny vozidiel 4-UD

  K porovnaniu špecifických emisií CO₂ s krivkou znižovania emisií dochádza k dátumu prvej evidencie. Pokiaľ od prvej evidencie uplynulo viac ako 6, 12, 18… (zakaždým šesť) rokov, nasleduje porovnanie s dňom, ktorý nasleduje 6, 12, 18… rokov po prvej evidencii. Pokiaľ krivka znižovania emisií k tomuto dátumu poklesne o viac ako 8 percent, patrí vozidlo do triedy emisií CO₂ 3. Pokiaľ krivka znižovania emisií k tomuto dátumu poklesne iba o viac ako 5 percent, patrí vozidlo do triedy emisií CO₂ 2. Pokiaľ nenastane ani jeden z prípadov, spadá vozidlo do triedy emisií CO₂ 1. Pre zaradenie do emisných tried CO₂ 2 a 3 musí byť dátum prvej evidencie vozidla tiež dňa 1. júla 2019 alebo neskôr.

  Krivka znižovania emisií sa získa vynásobením referenčnej hodnoty (pod)skupiny vozidiel koeficientom znižovania emisií, ktorý sa každoročne mení. Od 1. júla je tento koeficient 100 percent. K 1. júlu každého nasledujúceho roka poklesne koeficient o 2,5 percentuálneho bodu, kým nebude mať od 1. júla 2025 85 percent. Následne bude koeficient k 1. júlu každého nasledujúceho roka klesať o 3,0 percentuálneho bodu, kým sa od 1. júla 2030 dosiahne pevná hodnota 70 percent. Pokles krivky znižovania emisií zapríčiní, že požiadavky na zaradenie do tried emisií CO₂ 2 a 3 sa do roka 2030 budú každým rokom zvyšovať.

  Okrem toho zaradenie do týchto tried predpokladá, že pre (pod)skupinu vozidiel bola definovaná referenčná hodnota. Toto je momentálne aktuálne iba pre podskupiny skupín vozidiel 4, 5, 9 a 10. Vozidlá iných (pod)skupín vozidiel sa aktuálne kvalifikujú iba pre triedu emisií CO₂ 1, pokiaľ nie sú bezemisné. Pokiaľ sa v budúcnosti definujú referenčné hodnoty pre ďalšie (pod)skupiny vozidiel, rozšíri sa vyhľadávač tried emisií CO₂.

 • Skratky znamenajú nasledujúce typické profily použitia vozidiel:

  • UD: mestská doprava (urban delivery)
  • RD: distribučná doprava (regional delivery)
  • LH: diaľková doprava (long haul)

 • Pokiaľ má vaše vozidlo dátum prvej evidencie pred 1. júlom 2019, zaraďuje sa iba do triedy emisií CO₂ 1 – pokiaľ je vozidlo bezemisné.

  Zaradenie do tried emisií CO₂ 2, 3 a 4 je aktuálne možné iba pre vozidlá skupín vozidiel 4, 5, 9 a 10. Európska únia definovala iba pre podskupiny týchto skupín vozidiel referenčné hodnoty pre CO₂, na základe ktorých je možné zaradenie do týchto tried emisií CO₂. Pokiaľ sa v budúcnosti definujú referenčné hodnoty pre ďalšie (pod)skupiny vozidiel, rozšíri sa vyhľadávač tried emisií CO₂.

 • Triedy emisií CO₂ 2 a 3 sú platné iba šesť rokov odo dňa prvej evidencie. Pokiaľ vás zaujíma trieda emisií CO₂ vášho vozidla k skoršiemu alebo neskoršiemu dátumu ako je deň používania vyhľadávača triedy emisií CO₂, môžete tu zmeniť vopred vyplnený dátum. Pole je vopred vyplnené dnešným dátumom, čo je vyhovujúce pre väčšinu prípadov použitia.

 • Bolo zákonom stanovené, že zaradenie vozidla do tried emisií CO₂ 2 a 3 je potrebné opätovne zistiť každých šesť rokov po prvej evidencii na základe následne platných hraničných hodnôt. Pritom sa môže trieda emisií CO₂ zhoršiť alebo môže zostať rovnaká, a to v závislosti od charakteristík vozidla.

 • Vyhľadávač emisií CO₂ zisťuje triedy emisií CO₂ na základe aktuálneho stavu európskych a národných predpisov. Pokiaľ sa zmenia tieto predpisy, mohli by sa zmeniť aj pravidlá zistenia tried emisií CO₂.

 • Zaradenie do tried emisií CO₂ 2, 3 a 4 závisí od dátumu prvej evidencie vozidla. Tento dátum sa môže pre technicky identické vozidlá odlišovať a viesť k rozličným triedam emisií CO₂.

  Referenčné hodnoty pre emisie CO₂ a krivka znižovania emisií boli platné k 1. júlu 2019. Jednu z tried emisií CO₂ 2, 3 alebo 4 preto môžu mať iba vozidlá s dátumom prvého prihlásenia do evidencie 1. júla 2019 alebo neskôr. Vozidlá so skorším dátumom prvého prihlásenia do evidencie vždy spadajú do triedy emisií CO₂ 1. Výnimkou sú bezemisné vozidlá, ktoré majú nárok na triedu emisií CO₂ 5.

  Krivka znižovania emisií používaná pre zaradenie do tried emisií CO₂ 2 a 3 sa bude každý rok k 1. júlu vždy znižovať. Vozidlo s dátumom prvého prihlásenia do evidencie 30. júna v určitom roku pretože môže spadať do inej triedy emisií CO₂ ako technicky identické vozidlo s dátumom prvého prihlásenia do evidencie 1. júla v tom istom roku.

  Ďalšie informácie o zistení tried emisií CO₂ sa nachádzajú vyššie.

 • Na zaradenie vozidiel do tried emisií CO₂ 2, 3 a 4 sa porovnajú ich špecifické emisie CO₂ s prahovými hodnotami, ktoré závisia od stanovených referenčných hodnôt. Pre podskupiny skupín vozidiel 4, 5, 9 a 10 boli stanovené nasledujúce referenčné hodnoty ako počiatočné hodnoty kriviek znižovania emisií pre emisie CO₂ ku konečnému termínu 1. júla 2019:

  Podskupina vozidiel Referenčná hodnota gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Súvislosť medzi existenciou lôžka a triedy emisií CO₂ okrem iného vyplýva z nariadenia EÚ č. 2019/1242:

  Ak je v kabíne lôžko, tak sa predpokladá, že vozidlo prevažne absolvuje dlhšie trasy. To vedie k zaradeniu do podskupiny „LH“ (Long Haul) a priradenie príslušného profilu použitia (premávka po dlhých trasách) k určeniu špecifických emisií CO₂.

  Ak v kabíne nie je lôžko, vozidlo sa zaradí do podskupiny vozidiel „RD“ (Regional Delivery - regionálna premávka). Pred určením špecifických emisií CO₂ sa pre tieto vozidlá používa profil použitia pre regionálnu distribučnú dopravu.

  Na základe rôznych profilov použitia sa v CIF/COC pre vozidlo s lôžkom (diaľková doprava) vykazujú typické nižšie špecifické emisie CO₂ ako pre vozidlo bez lôžka (distribučná doprava) rovnakej konštrukcie. Možné zaradenie vozidla s lôžkom do horšej triedy emisií CO₂ tento rozdiel rovnako zohľadňuje. Pre diaľkovú dopravu preto platia nižšie hraničné hodnoty CO₂, ktoré sa musia znížiť, aby sa dosiahli triedy emisií CO₂ 2, 3 a 4 (vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/781, príloha II).

 • Za bezemisné sa považuje ťažkotonážne úžitkové vozidlo bez spaľovacieho motora, ako aj vozidlo so spaľovacím motorom, ktorého emisie majú hodnotu menšiu ako 1 gCO₂/kWh, príp. menšiu ako 1 gCO₂/km (nariadenie (EÚ) 2019/1242).

  Vyhľadávač tried emisií CO₂ umožňuje uvedenie bezemisných druhov palív/zdrojov energie, napríklad pre čisto elektrické vozidlo alebo vozidlo s vodíkovým pohonom.

 • Protokol pripravený vyhľadávačom tried emisií CO₂ nemá žiadnu funkciu preukázania pre triedy emisií CO₂. Protokol vám ponúka iba prehľad o tom, ku ktorej triede emisií CO₂ viedli zadané údaje o vozidle

 • Referenčné pole vyhľadávača tried emisií CO₂ vám umožňuje zadať evidenčné číslo vozidla alebo inú charakteristiku, aby bolo možné v protokole na stiahnutie aj neskôr identifikovať príslušné vozidlo.

  Majte na pamäti: Vyhľadávač tried emisií CO₂ vo verejnej oblasti webovej stránky spoločnosti Toll Collect slúži iba pre vašu informáciu. Vašu žiadosť o zmenu triedy emisie CO₂ pre vaše vozidlo podajte v zákazníckom portáli.

 • Vo vyhľadávači tried emisií CO₂ vo verejnej oblasti webovej stránky spoločnosti Toll Collect sa zadané údaje o vozidle neukladajú.

 • Vozidlá sa do tried emisií oxidu uhličitého zaraďujú podľa predpisov smernice 1999/62/ES (smernica o cestných poplatkoch).

  Existuje päť tried emisií CO₂.