Vyhledávač emisní třídy CO₂

Otázky a odpovědi

 • Pravidla pro používání vyhledávače emisní třídy CO₂ jsou založena na směrnicích a nařízeních Evropské unie. Pro určení emisní třídy CO₂ je obzvlášť důležitá směrnice (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022. Touto směrnicí se mění směrnice 1999/62/ES (směrnice EU o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací). V Německu bude novelizovaná směrnice implementována do vnitrostátního práva ve třetím zákoně o změně předpisů o mýtném.

  Směrnice EU o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací zavádí pět emisních tříd CO₂ pro těžká užitková vozidla. Kromě toho definuje kritéria, podle kterých jsou vozidla zařazena do těchto emisních tříd CO₂.

  Vyhledávač emisní třídy CO₂ společnosti Toll Collect navíc zohledňuje nařízení, na která se vztahuje směrnice EU o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací. Mezi ně patří nařízení (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, která definuje vozidla s nulovými a nízkými emisemi. Vozidla s nulovými emisemi spadají do emisní třídy CO₂ č. 5, vozidla s nízkými emisemi do emisní třídy CO₂ č. 4. Nařízení kromě toho stanovuje křivku snižování emisí, s kterou se porovnávají specifické emise CO₂ vozidla pro zařazení do emisních tříd CO₂ č. 2 a č. 3. Na základě referenčních hodnot definovaných dne 1. července 2019 se prahové hodnoty, které musí být nižší, aby mohly být zařazeny do emisních tříd CO₂ č. 2 a č. 3, rok co rok dále snižují. Výšky referenčních hodnot závisí na skupině a podskupině vozidel a byly stanoveny prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/781 ze dne 10. května 2021.

  Skupina vozidel, do které spadá vozidlo, je zase určena charakteristikami, jako je konfigurace jeho náprav. Skupiny vozidel byly definovány nařízením (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017. Toto nařízení bylo dosud třikrát změněno nařízením (EU) 2019/318, nařízením (EU) 2020/1181 a nařízením (EU) 2022/1379. Podskupina vozidel, do které spadá vozidlo, specifikuje jeho typický profil použití, např. jeho použití v dálkovém nebo městském provozu. Zařazení vozidel z určitých skupin vozidel do podskupin vozidel zase určuje výše uvedené nařízení (EU) 2019/1242.

 • Celkem existuje emisních tříd CO₂:

  • Emisní třída CO₂ č. 5 pro vozidla s nulovými emisemi: Tato vozidla jsou do 31. prosince 2025 osvobozena od mýtného, a to i trvale do maximální technicky přípustné hmotnosti do 4,25 t
  • Emisní třída CO₂ č. 4 pro těžká užitková vozidla s nízkými emisemi
  • Emisní třída CO₂ č. 3 pro vozidla, jejichž specifické emise CO₂ v okamžiku první registrace jsou o více než 8 procent pod křivkou snižování emisí.
  • Emisní třída CO₂ č. 2 pro vozidla, jejichž specifické emise CO₂ v okamžiku první registrace jsou o více než 5 procent pod křivkou snižování emisí.
  • Emisní třída CO₂ č. 1 pro vozidla, která se nekvalifikují pro vyšší třídu.

  Zařazení vozidla do emisních tříd CO₂ č. 2 a č. 3 se musí navíc po první registraci kontrolovat a aktualizovat každých šest let.

  Podrobné informace o zařazení do těchto emisních tříd CO₂ najdete v odpovědi na další otázku.

 • Nejjednodušším způsobem je poskytnout doklad prostřednictvím zákaznických informací (CIF, Customer Information File) pro vozidlo. Dokument CIF si můžete vyžádat u výrobce vozidla.

  Alternativně je možné poskytnout doklad prostřednictvím osvědčení o shodě vozidla (COC, Certificate of Conformity), pokud jsou vyplněna obě pole 49.5 a 49.7. V případě dokumentu COC platí následující:

  • Pokud pole 49.5 chybí nebo neobsahuje žádné specifické emise CO2, nelze dokument COC pro účely poskytování dokladu použít.
  • Pokud pole 49.7 chybí nebo neobsahuje (pod)skupinu vozidla, lze dokument COC použít pouze v případě, že byl vydán pro základní vozidlo. Jedná se o první COC vydané výrobcem pro toto vozidlo. Dokument si můžete vyžádat u výrobce. Dokumenty COC vydané po úpravách a přestavbách nelze použít.

 • Po zadání specifických emisí CO₂ vyhledávač emisní třídy CO₂ ověří, zda specifické emise CO₂ vozidla kvalifikují vozidlo jako vozidlo s nulovými emisemi. Takové vozidlo patří do emisní třídy CO₂ č. 5 (do 31.12.2025 osvobozeno od mýtné povinnosti; v případě maximální technicky přípustné hmotnosti do 4,25 t osvobozeno trvale). Další informace k vozidlům s nulovými emisemi najdete v jedné z otázek níže.

  Pokud vozidlo není vozidlem s nulovými emisemi, pak je třeba zadat nebo určit i jeho (pod)skupinu vozidel. Vyhledávač emisní třídy CO₂ následně zkontroluje, zda jsou specifické emise CO₂ nižší než referenční hodnota (pod)skupiny vozidel o více než 50 procent. Tím se vozidlo kvalifikuje na vozidlo s nízkými emisemi. Vozidlo s nízkými emisemi je trvale zařazeno do emisní třídy CO₂ č. 4. Dalším předpokladem pro zařazení do emisní třídy CO₂ č. 4 je, že datum první registrace vozidla je 1. července 2019 nebo později. Referenční hodnoty pro emise CO₂ platí až od tohoto data.

  V případě, že vozidlo nevykazuje nízké emise, vyhledávač emisní třídy CO₂ porovná specifické emise CO₂ vozidla s křivkou snižování emisí. Následující obrázek znázorňuje křivku snižování emisí pro vozidlo skupiny vozidel 4-UD:

  
Křivka snížení emisí pro vozidlo ze skupiny vozidel 4-UD

  Porovnání specifických emisí CO₂ s křivkou snižování emisí se provádí k datu první registrace. Pokud však od první registrace uplynulo více než 6, 12, 18... (každých šest) let, pak se porovnání provede ke dni, který je 6, 12, 18... let po první registraci. Pokud je hodnota emisí k tomuto datu o více než 8 procent nižší než křivka snižování emisí, pak je vozidlo zařazeno do emisní třídy CO₂ č. 3. Pokud je hodnota emisí k tomuto datu o více než 5 procent nižší než křivka snižování emisí, pak je vozidlo zařazeno do emisní třídy CO₂ č. 2. Pokud neplatí obojí, vozidlo je zařazeno do emisní třídy CO₂ č. 1. Pro zařazení vozidla do emisní třídy CO2 č. 2 a č. 3 musí být datum první registrace vozidla rovněž 1. červenec 2019 nebo později.

  Křivka snižování emisí vyplývá z vynásobení referenční hodnoty (pod)skupiny vozidel faktorem snižování emisí, který se každý rok mění. Od 1. července 2019 je tento faktor 100 procent. Dne 1. července každého následujícího roku se faktor snižuje o 2,5 procentního bodu, dokud od 1. července 2025 nedosáhne 85 procent. Poté se faktor dne 1. července každého následujícího roku snižuje o 3,0 procentní body, dokud nebude od 1. července 2030 dosaženo pevné hodnoty 70 procent. Pokles křivky snižování emisí znamená, že požadavky na zařazení do emisních tříd CO₂ č. 2 a č. 3 se budou až do roku 2030 každým rokem zvyšovat.

  Zařazení do těchto tříd také vyžaduje, aby byla pro (pod)skupinu vozidel definována referenční hodnota. Dosud tomu tak bylo pouze u podskupin skupin vozidel 4, 5, 9 a 10. Vozidla z jiných (pod)skupin vozidel jsou v současnosti kvalifikována pro emisní třídu CO₂ č. 1, pokud se nejedná o vozidla bez emisí. V případě, že v budoucnu budou definovány referenční hodnoty pro další (pod)skupiny vozidel, pak bude odpovídajícím způsobem rozšířen vyhledávač emisní třídy CO₂.

 • Zkratky představují následující profily používání vozidel:

  • UD: městská doprava (urban delivery)
  • RD: regionální rozvoz (regional delivery)
  • LH: dálková doprava (long haul)

 • Pokud má vaše vozidlo datum první registrace před 1. červencem 2019, splňuje podmínky pouze pro emisní třídu CO₂ č. 1 – to neplatí, pokud se jedná o vozidlo s nulovými emisemi.

  Zařazení do emisních tříd CO₂ č. 2, 3 a 4 je v současné době možné pouze pro vozidla ze skupin vozidel 4, 5, 9 a 10. Pouze pro podskupiny těchto skupin vozidel stanovila Evropská unie referenční hodnoty emisí CO₂, podle kterých lze provést zařazení do těchto emisních tříd CO₂. V případě, že v budoucnu budou definovány referenční hodnoty pro další (pod)skupiny vozidel, pak bude odpovídajícím způsobem rozšířen vyhledávač emisní třídy CO₂.

 • Emisní třídy CO₂ č. 2 a 3 platí pouze šest let ode dne první registrace. Pokud vás zajímá emisní třída CO₂ vašeho vozidla k dřívějšímu nebo pozdějšímu datu než je den použití vyhledávače emisní třídy CO₂, můžete změnit předběžně vyplněné datum. Pole je předběžně vyplněno dnešním datem, což je vhodné pro většinu případů použití.

 • Bylo zákonem stanoveno, že zařazení vozidla do emisních tříd CO₂ č. 2 a 3 musí být nově zjišťováno každých šest let po jeho první registraci na základě aktuálně platných mezních hodnotách. V tomto kontextu se může emisní třída CO₂ zhoršit nebo může zůstat stejná, a to v závislosti na charakteristických vlastnostech vozidla.

 • Vyhledávač emisní třídy CO₂ zjišťuje emisní třídy CO₂ podle aktuálního stavu evropských a vnitrostátních specifikací. Pokud se tyto specifikace změní, mohly by se změnit také pravidla pro určování emisních tříd CO₂.

 • Zařazení do emisních tříd CO₂ č. 2, 3 a 4 závisí na datu první registrace vozidla. Toto datum se může pro technicky totožná vozidla lišit a vést k různým emisním třídám CO₂.

  Referenční hodnoty emisí CO₂ a křivka snižování emisí nabyly platnosti dne 1. července 2019. Proto pouze vozidla s datem první registrace 1. července 2019 nebo později mohou mít jednu z tříd emisí CO₂ č. 2, č. 3 nebo č. 4. Vozidla s dřívějším datem první registrace spadají vždy do emisní třídy CO₂ č. 1, pokud nejsou bezemisní a nemají tedy nárok na emisní třídu CO₂ č. 5.

  Křivka snižování emisí používaná pro zařazení do tříd emisí CO₂ č. 2 a č. 3 se snižuje k datu uzávěrky 1. července každého roku. Vozidlo s první registrací z 30. června daného roku tak může spadat do jiné třídy emisí CO2 než technicky totožné vozidlo s datem první registrace 1. července téhož roku.

  Další informace k zjišťování emisních tříd CO₂ najdete v textu výše.

 • Pro zařazení vozidel do emisních tříd CO₂ č. 2, 3 a 4 jsou vaše specifické emise CO₂ porovnány s prahovými hodnotami, které závisí na stanovených referenčních hodnotách. Pro podskupiny skupin vozidel 4, 5, 9 a 10 byly ke dni 1. července 2019 stanoveny následující referenční hodnoty jako úvodní hodnoty křivky snižování emisí pro emise CO₂:

  Podskupina vozidel Referenční hodnota v gCO₂/tkm
  4-UD 307,23
  4-RD 197,16
  4-LH 105,96
  5-RD 84,00
  5-LH 56,00
  9-RD 110,98
  9-LH 65,16
  10-RD 83,26
  10-LH 58,26
 • Souvislost mezi přítomností lůžka a emisními třídami CO₂ vyplývá mimo jiné z nařízení EU 2019/1242:

  Pokud je k dispozici lůžko, předpokládá se, že vozidlo je používáno převážně v dálkové dopravě. To vede k zařazení vozidla do podskupiny „LH“ (Long Haul) a k přiřazení odpovídajícího profilu použití (dálková doprava) při stanovení specifických emisí CO₂.

  Pokud není k dispozici žádné lůžko, je vozidlo zařazeno do podskupiny „RD“ (Regional Delivery). Při stanovení měrných emisí CO₂ pro tato vozidla se použije profil použití pro regionální rozvoz.

  Vzhledem k rozdílným profilům použití vykazuje CIF/COC obvykle nižší měrné emise CO₂ pro vozidlo s lůžkem (dálková doprava) než pro identické vozidlo bez lůžka (rozvoz). Tento rozdíl zohledňuje i případná kategorizace vozidla s místem k sezení v nižší emisní třídě CO₂. Na dálkovou dopravu se proto vztahují nižší limity CO₂, které musí být sníženy, aby bylo dosaženo emisních tříd CO₂ č. 2, 3 a 4 (prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/781, příloha II).

 • Za vozidlo s nulovými emisemi se považuje těžké užitkové vozidlo bez spalovacího motoru, jakož i vozidlo se spalovacím motorem, jehož emise činí méně než 1 gCO₂/kWh resp. méně než 1 gCO₂/km (nařízení (EU) 2019/1242).

  Vyhledávač emisní třídy CO₂ umožňuje zadání bezemisních druhů paliva/zdrojů energie, například pro vozidlo s čistě elektrickým pohonem nebo vozidlo s vodíkovým pohonem.

 • Protokol vygenerovaný vyhledávačem emisní třídy CO₂ nemá žádnou funkci prokazování emisních tříd CO₂. Protokol vám poskytuje pouze přehled o tom, k jaké emisní třídě CO₂ vedly zadané údaje o vozidle

 • Referenční pole vyhledávače emisní třídy CO₂ umožňuje zadání státní poznávací značky vozidla nebo jiných charakteristických znaků, aby bylo možné příslušné vozidlo identifikovat v protokolu ke stažení i v budoucnu.

  Pozor: Vyhledávač emisní třídy CO₂ ve veřejně přístupné části webové stránky společnosti Toll Collect slouží výhradně k informačním účelům. O změnu emisní třídy CO₂ svého vozidla požádejte v zákaznickém portálu.

 • Údaje o vozidle zadané ve vyhledávači emisní třídy CO₂ ve veřejně přístupné části webové stránky společnosti Toll Collect nejsou ukládány.

 • Vozidla jsou zařazena do tříd emisí oxidu uhličitého v souladu s požadavky směrnice 1999/62/ES (směrnice o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly).

  Rozlišujeme 5 emisních tříd CO₂.