Dodatečné služby

Servisní služby nebo pohledávky na náhradu škody vyúčtovává společnost Toll Collect samostatně.

Dodatečné služby

Dodatečné služby související s mýtem jsou placené servisní služby nebo pohledávky na náhradu škody ze strany společnosti Toll Collect zákazníkům, které Toll Collect zákazníkovi fakturuje.

Servisní služby

  • Odblokování palubního přístroje
  • Vystavení duplikátu faktury

Servisní služby jsou zdanitelné výkony. Podrobnosti k tomu naleznete na Vaší faktuře.

Náhrada škody

  • Ztráta nebo poškození palubního přístroje
  • Ztráta nebo poškození součástí, jako kabelů nebo antén

Pohledávky na náhradu škody jsou osvobozeny od daně.

Faktura

Dodatečné služby související s mýtem jsou Vám fakturovány samostatně. Fakturu obdržíte ke stažení v zákaznickém portálu nebo poštou.

Placení

Zúčtování se provádí prostřednictvím s Vámi dohodnutého způsobu platby. V případě vkladového účtu Vám je na faktuře sděleno bankovní spojení.

Další doporučení