Dodatočné služby

Za služby a pohľadávky za náhradu škody Toll Collect vystavuje separátnu faktúru.

Dodatočné služby

Dodatočné služby súvisiace s mýtom sú spoplatnené služby poskytované spoločnosťou Toll Collect alebo pohľadávky za náhradu škody, za ktoré Toll Collect vystaví zákazníkovi faktúru.

Služby

  • Odblokovanie palubného prístroja
  • Vystavenie duplikátov faktúr

Služby sú výkony podliehajúce zdaneniu. Podrobnosti nájdete na svojej faktúre.

Náhrady škody

  • Strata alebo poškodenie palubného prístroja
  • Strata alebo poškodenie komponentov, ako káble alebo antény

Pohľadávky za náhradu škody sú oslobodené od dane.

Faktúra

Za dodatočné služby súvisiaca s mýtom sa vystavuje separátna faktúra. Faktúru si môžete stiahnuť na zákazníckom portáli alebo bude zaslaná poštou.

Platba

Vyúčtovanie sa vykoná dohodnutým spôsobom platby. Pri kreditovom servise bude bankové spojenie uvedené na faktúre.

Ďalšie odporúčania