Výjimka pro řemeslníky

Otázky a odpovědi

 • Od 1. července 2024 vyžaduje zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) mýtné pro vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t. Řemeslnická vozidla jsou za určitých podmínek osvobozena od mýtné povinnosti.

  Upozornění: Zákon nestanoví obecnou výjimkou pro řemeslníky, ale osvobození od mýtné povinnosti související s jízdou. Jízdy, které předpoklady nesplňují, podléhají mýtné povinnosti.

 • Výjimka pro řemeslníky se vztahuje pouze na vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t, která jsou používána řemeslným podnikem. Pro vozidla nebo soupravy vozidel s MTPH 7,5 t nebo více neplatí žádná výjimka pro řemeslníky.

 • Zákon o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) nestanoví obecnou výjimkou pro řemeslníky, ale osvobození od mýtné povinnosti související s jízdou. Jízdy, které předpoklady nesplňují, podléhají mýtné povinnosti.

  Upozornění: Určitá vozidla podléhají obecně mýtné povinnosti. V tomto kontextu se jedná jednak o vozidla, která nesplňují kritéria definice vozidel podléhajících mýtné povinnosti (např. samohybné pracovní stroje) a jednak o vozidla, pro která zákonodárce vytvořil zvláštní výjimečný skutkový stav (např. hasičská vozidla).

  Další informace o obecném osvobození od mýtné povinnosti
 • Výjimka pro řemeslníky platí, je-li vozidlo řízeno zaměstnancem řemeslného podniku a

  • přepravuje-li materiál, vybavení nebo stroje, které jsou nezbytné k provádění služeb a prací, včetně nářadí, pracovních prostředků, náhradních dílů, stavebních materiálů, kabelů, přístrojů a příslušenství a/nebo
  • přepravuje-li řemeslné zboží, které je vyrobeno, dále zpracováno nebo opraveno ve vlastním řemeslném podniku.

   Pokud je místo toho vyexpedováno průmyslově vyrobené zboží, nejsou jízdy osvobozeny od mýtné povinnosti. Průmyslovou výrobu lze předpokládat, pokud se výrobní proces vyznačuje vysokou úrovní využití strojů a/nebo standardizovaných výrobních procesů. Na rozdíl od sériové masové výroby se řemeslná výroba obvykle vyznačuje omezeným množstvím vyrobených kusů a častějšími odchylkami produktů. Nejsou vyráběné ručně, ale zpravidla průmyslovým způsobem, jako např. polotovary z těsta nebo pečivo, které se vyrábí ve velkém množství v procesech založených na dělbě práce prostřednictvím vysokého stupně mechanizace a automatizace, aby se mohly rozpéct nebo prodat na pobočkách.

  Přeprava nesmí být obchodní přepravou pro třetí osoby, a to ani pro jiný řemeslný podnik, ale pouze doplňkovou činností v rámci celkové činnosti společnosti.

 • Seznam všech profesí, které splňují požadavky na uplatnění výjimky pro řemeslníky, najdete na stránkách Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu.

  Seznam řemeslných profesí
 • Seznam obsahuje všechny živnosti, které lze podle řemeslného řádu (HWO) provozovat jako řemesla vyžadující oprávnění, jako řemesla nevyžadující oprávnění nebo jako živnosti podobné řemeslům. (podle přílohy A HwO a přílohy B HwO) a profese přiřazené řemeslu ze „seznamu uznávaných profesí“, který každoročně publikuje Spolkový ústav odborného vzdělávání (Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) v úřední části spolkového věstníku , jejichž profil činnosti je srovnatelný s profilem řemeslné profese.

  Seznam byl nakonec stanoven Spolkovým ministerstvem pro digitální záležitosti a dopravu a Spolkovým úřadem pro logistiku a mobilitu a jeho obsah odpovídá seznamu ve formuláři hlášení společnosti Toll Collect.

 • Ne, seznam je konečný. Mohou existovat výjimky pro zastaralé názvy profesí a pro zahraniční názvy profesí.

 • Ano, není nutné, aby podnik měl sídlo v Německu.

  Upozornění: Při nahlašování řemeslnických vozidel ve společnosti Toll Collect a při kontrolách mýtného je třeba předložit doklad v němčině nebo s překladem do němčiny.

 • Ano, tranzitní jízdy jsou také bez mýtné povinnosti, pokud splňují požadavky na výjimku pro řemeslníky.

  Upozornění: Při nahlašování řemeslnických vozidel ve společnosti Toll Collect a při kontrolách mýtného je třeba předložit doklad v němčině nebo v cizím jazyce s překladem do němčiny.

 • Výjimku pro řemeslníky mají pouze vozidla a soupravy vozidel s maximální technicky přípustnou hmotností (MTPH) vyšší než 3,5 a nižší než 7,5 t. Motorová vozidla s MTPH 3,5 t nebo méně jsou vždy bez mýtné povinnosti.

 • Zpáteční cesta a jízdy bez nákladu jsou bez mýtné povinnosti, pokud s nimi přímo souvisí

  • předchozí nebo následné řemeslné činnosti nebo
  • dodání řemeslně vyrobeného zboží.

  Mýtné povinnosti však podléhají např. jízdy do servisu, převáděcí jízdy nebo soukromé jízdy.

 • Ne, v případě uplatnění výjimky pro řemeslníky na mýtné pro nákladní vozidla neexistuje žádná omezená oblast platnosti v okolí sídla řemeslného podniku.

 • U smíšených jízd se zohledňuje hlavní účel jízdy. Je-li jízda primárně využívána k provádění řemeslných činností nebo k rozvozu ručně vyráběného zboží, je bez mýtné povinnosti. Neřemeslná část jízdy smí mít pouze menší význam.

 • Výjimka pro řemeslníky platí také pro vozidla z půjčovny. Při kontrolách je třeba prokázat, že vozidlo bylo pronajato řemeslným podnikem a že bylo používáno v souladu s požadavky na výjimku pro řemeslníky.

  Upozornění: K hlášení řemeslnických vozidel ve společnosti Toll Collect přicházejí vozidla z půjčovny v úvahu jen tehdy, že je řemeslný podnik zapsán jako vlastník vozidla v osvědčení o registraci vozidla, část I (technický průkaz), např. pro dlouhodobé pronájmy.

 • Výjimka pro řemeslníky platí také pro vozidla na leasing. Při kontrolách je třeba prokázat, že řemeslný podnik je nájemcem leasingu a že vozidlo bylo používáno v souladu s požadavky na výjimku pro řemeslníky.

  Upozornění: K hlášení řemeslnických vozidel ve společnosti Toll Collect přicházejí vozidla na leasing v úvahu jen tehdy, že je řemeslný podnik zapsán jako vlastník vozidla v osvědčení o registraci vozidla, část I (technický průkaz).

 • Ne. Toto vozidlo podléhá obecnému osvobození od mýtné povinnosti. Doporučujeme, abyste své vozidlo zaregistrovali jako osvobozené od mýtné povinnosti na základě obecného důvodu osvobození.

  Přejít na osvobození od placení mýta
 • Příklady vhodných dokladů pro výjimku pro řemeslníky jsou např. následující dokumenty: živnostenský list, obchodní zápis (kopie), dodací listy nebo objednávky zákazníků. Upozorňujeme, že dokumenty musí být předloženy v němčině nebo s překladem do němčiny.