Diverzita & inkluze


Ruce různých barev pleti tvoří kruh.

Zpráva o diverzitě z roku 2022 – Čísla

Zaměstnanci

celkem
658
ženy
40 %
muži
60 %
jiné pohlaví
0 %

Obsazování vedoucích pozic

 • Dozorčí rada

  ženy 50 % muži 50 %
 • Vedení společnosti (sestává ze dvou osob)

  muži 100 %
 • Vedení odborného úseku

  ženy 27 % muži 73 %
 • Vedení výkonného oddělení/skupiny

  ženy 13 % muži 87 %
 • ženy
 • muži

Osoby s těžkým zdravotním postižením

celkem
6.3 %

Věková struktura podle dekád

 • 4 % do 30 let
 • 18 % 30-39 let
 • 34 % 40-49 let
 • 36 % 50-59 let
 • 8 % 60-67 let

Stav: 31.12.2022

Zpráva o diverzitě z roku 2022 – Činnosti

Společnost Toll Collect zavedla v roce 2020 řízení diverzity a inkluze. : V roce 2022 jsme se zaměřili na rozvoj dalších aktivit a opatření, abychom téma bezbariérovosti ještě pevněji zakotvili ve společnosti a pokračovali v informování všech kolegů o diverzitě a inkluzi.

Cíle

Společnost Toll Collect si stanovila následující cíle:

 • Společnost je zastoupena diverzitou, a tím i inkluzivním, tolerantním a nezaujatým pracovním prostředím.
 • Existuje rovnost příležitostí. Diverzita pracovních sil je faktorem úspěchu.
 • Diverzita a inkluze jsou přítomny v procesech, strukturách a produktech všech oborů a oblastí podnikání.

Opatření

Společnost Toll Collect podporuje inkluzi a diverzitu pracovních sil prostřednictvím následujících opatření:

Informovat a vytvářet povědomí

 • Intranet a firemní noviny pravidelně informují zaměstnance o diverzitě a inkluzi a souvisejících aktivitách. Firemní webové stránky se neustále rozšiřují a poskytují informace o pořádaných miniseminářích a tématech týkajících se diverzity a inkluze.
 • S podporou externích referentů a specialistů jsou zaměstnancům nabízeny minisemináře týkající se oblasti diverzity a inkluze. V roce 2022 byla na programu následující témata:
  • LGBTQIA*+ Na pracovišti
  • Sportswashing; Katar a MS
 • Prezentace strategie a činností v oblasti D&I v odborných odděleních a týmech podtrhují důležitost a nutnost diverzity ve společnosti Toll Collect.
 • Zpráva o diverzitě byla zveřejněna v rámci Německých dnů diverzity 2022.
 • Pro zajištění toho, aby byla diverzita a inkluze zohledněna v různých oblastech společnosti, je tým D&I zastoupen v různých výborech.

Zahrnout všechny úrovně

 • V Radě pro diverzitu (Diversity Council) si zaměstnanci z různých oblastí pravidelně vyměňují informace s týmem pro D&I. Společně rozvíjejí nápady a projekty a přinášejí tak nové impulzy v činnostech D&I. Členové rady působí také jako vyslanci a poradci v otázkách D&I.
 • Program pro parťáky („Buddy“), který byl zahájen v roce 2021, pokračoval i v roce 2022. Program podporuje nové kolegy tím, že propojuje nové a dlouholeté zaměstnance napříč obory, a tím posiluje pocit sounáležitosti hned od začátku.
 • Strategie D&I je komunikována prostřednictvím pravidelných diskusí se zaměstnaneckou radou, zástupci těžce zdravotně postižených a pracovníky pro inkluzi. Zpětná vazba z těchto odděleních je zohledněna při plánování opatření, která je třeba provést.
 • Společnost Toll Collect usiluje o vyvážený poměr žen a mužů a pracuje na opatřeních, jejichž cílem je důsledně zvyšovat podíl žen ve vedoucích pozicích. Cílové hodnoty poměru mužů a žen na prvním a druhém stupni řízení stanovilo vedení.

Vytváření předpokladů, optimalizace procesů

 • Procesy HR jsou postupně kontrolovány z hlediska citlivosti vůči diverzitě a inkluzi a následně upravovány.
 • Slučitelnost pracovního a soukromého života je umožněna a vylepšena flexibilními modely pracovní doby, jistou pracovní dobou, mobilní prací a spoluprací s mateřskými školami.
 • Prostřednictvím probíhajícího projektu digitální bezbariérovosti se zvyšuje součinnost osob se zdravotním postižením. Posuzovány jsou jak interní systémy, tak i externí nástroje. V příslušných oblastech proběhlo školení UX se zaměřením na digitální bezbariérovost. Kromě toho byly zásadně přepracovány webové stránky společnosti Toll Collect se zvláštním důrazem na digitální bezbariérovost.
 • Instalace dalších bezbariérových toalet a toalet pro všechna pohlaví vytvořila podmínky pro větší bezbariérovost a rovnost pohlaví v kancelářské budově na Postupimském náměstí.
 • Podniková rada, zástupci osob s těžkým zdravotním postižením a pověřenec pro inkluzi přijali dohodu o inkluzi, která zajistí rozšířenou podporu zaměstnancům se zdravotním postižením a podporuje rovnost mužů a žen.
 • Zastupitelský orgán pro osoby s těžkým zdravotním postižením vypracoval konkrétní akční plán na rok 2022.

Vaše kontaktní osoba

Management diverzity a inkluze

Frederike Fehsenfeld


Frederike Fehsenfeld, řízení diverzity a inkluze

Management diverzity a inkluze

Julia Heikkilä


Julia Heikkilä, Management diverzity a inkluze

Další doporučení