Osvobození od placení mýta

Zaregistrujte u nás Vaše vozidla nepodléhající mýtné povinnosti. Tím zabráníte zbytečným kontrolám.

Zaregistrovat nyní

Vozidlo pro čištění silnic, které nemusí odvádět mýto, zametá podzimní listí

Kdy vozidlo nepodléhá mýtné povinnosti?

Podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích jsou určitá vozidla a soupravy vozidel zproštěny mýtné povinnosti. Zde se jedná jednak o vozidla, která nesplňují kritéria definice vozidel podléhajících povinnosti platit mýto, a jednak o vozidla, pro která legislativa vytvořila zvláštní výjimečný skutkový stav. To, zda vozidlo podléhá nebo nepodléhá povinnosti platit mýto, vyplývá ve všech případech přímo ze zákona. Zjišťování této skutečnosti na vyžádání Spolkovým úřadem pro logistiku a mobilitu nebo společností Toll Collect není nutné.

Výhody registrace vozidla

Společnost Toll Collect Vám nabízí možnost registrace vozidel nepodléhajících povinnosti platit mýto. Nejde o žádnou registrační povinnost – tato nabídka je dobrovolná.

Zaregistrováním zamezíte zbytečným odkláněním, kontrolním řízením a výslechům. Ušetříte cenný čas.

S registrací vozidel nebo souprav vozidel není spojeno žádné právní uznání osvobození od platby mýta společností Toll Collect nebo Spolkovým úřadem pro logistiku a mobilitu.

Předpoklady

Možnost 1

Vozidla, která nespadají do zákonné definice vozidel podléhajících povinnosti platit mýto (podle § 1, odstavce 1, věty 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG))

To jsou vozidla, která

a) nejsou konstrukčně určena pro nákladní automobilovou dopravu (např. samohybné pracovní stroje)
b) nejsou používána v komerční nákladní automobilové dopravě ani vnitropodnikové dopravě pro dopravu zboží za úplatu či pro obchodní účely (ve smyslu § 1 zákona o nákladní automobilové dopravě (GüKG)).

Neexistence mýtné povinnosti vyplývá ze zákona pouze tehdy, pokud jsou splněny oba předpoklady. Jinak je registrace jako vozidlo nepodléhající mýtné povinnosti vyloučena.

Možnost 2

Vozidla, která zřetelně spadají pod jednu z výjimek pro osvobození od mýtné povinnosti upravenou v § 1, odstavec 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG). Jak můžete předpoklady prokázat, naleznete v tabulce „Další příklady a předpoklady“.

Další předpoklady ve všech případech

 • Vozidlo musí ve zvoleném období registrace stále a nikoliv jen občas splňovat předpoklady pro osvobození.
 • K podání žádosti je oprávněn pouze vlastník motorového vozidla.
 • Registrace přívěsu bez motorového vozidla není možná.

Příklady vozidel, která nemusí odvádět mýto

 • Hasičská a policejní vozidla
 • Vozidla pro účely zábavní a cirkusové živnosti
 • Vozidla ve službě údržby silnic
 • Samohybné pracovní stroje, které se používají pouze k vykonání prací a nikoliv pro přepravu nákladů v komerční nákladní automobilové dopravě ani vnitropodnikové dopravě

Mýtná povinnost pro zemědělská a lesnická vozidla

Podrobné informace k tomu najdete na webové prezentaci Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu

 • Vozidla nepodléhající mýtné povinnosti podle § 1, odstavec 1, věta 2 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)

  Druh vozidla Doklady Předpoklad
  Výstavní vozidlo Osvědčení o registraci vozidla, část I,
  fotografie pevných nástaveb, popř. prohlášení o nepoužívání běžných přepravních přívěsů
  Pro všechny případy:
  Vozidlo nesmí být ani konstrukčně určeno pro nákladní dopravu ani se pro ni nesmí používat (viz vysvětlení k možnosti 1)
  Servisní vozidlo Osvědčení o registraci vozidla, část I, fotografie pevných nástaveb, popř. prohlášení o nepoužívání běžných přepravních přívěsů, poměr velikostí nákladní/servisní části, žádná přeprava materiálů a strojů s výjimkou trvalé pevných nástaveb a výbavy (nářadí)
  Prodejní vozidlo Osvědčení o registraci vozidla, část I;
  fotografie pevných nástaveb;
  prohlášení o nepoužívání běžných přepravních přívěsů;
  popř. prohlášení o samostatném uvádění vlastních zemědělských výrobků z původní výroby na trh (žádné dále zpracované výrobky, žádné obchodní zboží)
  Vozidlo pro přepravu koní s velkou obytnou částí Osvědčení o registraci vozidla, část I;
  fotografie výbavy interiéru a celkového náhledu (bez reklamy na vozidle);
  prohlášení o výhradně soukromém/zájmovém používání; prokázání poměru velikostí nákladní/obytné části podle konstrukčních nákresů. Obytná část (bez kabiny řidiče a bez bočních výsuvů) musí zahrnovat minimálně 50 % užitečné plochy.
  Toto vozidlo se nesmí provozovat v kombinaci s přepravním přívěsem
  Rozhlasové a přenosové vozidlo

  Vozidlo pro lékařské vyšetření
  Osvědčení o registraci vozidla, část I
  (je zapotřebí zápis do registrace vozidla), fotografie výbavy interiéru
  Čistě obytný automobil Osvědčení o registraci vozidla, část I
  (je zapotřebí zápis do registrace vozidla), fotografie výbavy interiéru, pouze zájmové/soukromé použití
  Samohybné pracovní stroje (například autojeřáby) nebo motorové vozidlo s přívěsným pracovním strojem Osvědčení o registraci vozidla, část I (Je zapotřebí zápis do registrace vozidla) U přívěsných pracovních strojů: Přidejte také příslušná osvědčení o registraci vozidla, část I – žádná přeprava nebo odvoz (např. zametatelný odpad, oleje, tuky, štěrk atd.)
  Vozidlo autoškoly Osvědčení o registraci vozidla, část I se zápisem zařízení dvojitého ovládání nebo doklad o vestavbě
  Zkušební vozidlo Osvědčení o registraci vozidla, část I, zápis do registrace vozidla jako zkušební vozidlo podle § 19, odst. 6 nebo doklad o povolení výjimky podle § 70, odst. 1 podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích (StVZO)
  Stroj na čištění kanálů Osvědčení o registraci vozidla, část I, záznam jako samohybný stroj nebo jako speciální vozidlo s daňovým osvobozením podle § 3, č. 4 zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG), osvědčení o registraci vozidla, část I, popř. prohlášení o neprovádění přepravy (žádná přeprava nebo odvoz např. bahnitých odpadů, olejů atd.)
  Kalibrační vozidlo Osvědčení o registraci vozidla, část I, popř. povolení výjimky podle podmínek provozu vozidel na silničních komunikacích (StVZO)
  Zemědělský nebo lesnický tahač, traktor Osvědčení o registraci vozidla, část I, zápis jako písmeno J (třída vozidla) s „87“ nebo „89“ a pod číslicí 4 (druh nástavby) s číslicí „1000“, staré technické průkazy: zápis s kódovým č. 8710
  Zemědělský nebo lesnický tahač, nosič nářadí Osvědčení o registraci vozidla, část I, zápis pod písmenem J (třída vozidla) s „87“ nebo „89“ a pod číslicí 4 (druh nástavby) s číslicí „2000“, staré technické průkazy: zápis s kódovým č. 8720
  Historické vozidlo Osvědčení o registraci vozidla, část I, registrace se zvláštní poznávací značkou „H“ nebo povolení k provozu jako veterán, prohlášení o zájmovém/soukromém použití

  Vozidla nepodléhající mýtné povinnosti podle § 1, odstavec 2, zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)

  Druh vozidla Rozpoznatelnost daného
  účelu na motorovém vozidlu
  Doklady
  Autobusy Ne Registrace není nutná. Tato vozidla jsou mýtným systémem samostatně rozpoznána
  Vozidla ozbrojených sil Ano
  Policejní vozidla Ano
  Osvědčení o registraci vozidla, část I, potřebná je registrace příslušného místa, např.:
  policejní úřady, spolková republika, hasiči, spolková agentura pro technickou pomoc nebo vhodná soukromá organizace apod.
  Vozidla civilní ochrany a ochrany při živelných katastrofách Ano
  Hasičská vozidla Ano
  Státní vozidla SRN Ano
  Vozidla jiných záchranných služeb Ano
  Vozidla pro údržbu silnic a silniční dopravní servis Ano Osvědčení o registraci vozidla, část I, registrace na některý veřejnoprávní orgán státní správy a osvobození od daně dle § 3, č. 3 zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG) příp. § 3, č. 4 tohoto zákona, popř. smlouva o zimní údržbě
  Vozidla pro účely zábavní a cirkusové živnosti (netýká se půjčovny stanů) Ano Osvědčení o registraci vozidla, část I, osvobození od daně dle § 3, č. 8 zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG) a kopie živnostenského listu bez stálé provozovny
  Vozidla pro přepravu nákladů humanitární pomoci Ne
  Osvědčení o registraci vozidla, část I, osvobození od korporátní daně (doklad obecně prospěšné/dobročinné činnosti), doklad o nasazení ke zmírnění krizové situace (např. ložný list) a osvobození od daně dle § 3, č. 5a zákona o dani z motorových vozidel (KraftStG)
  Pokud držitel souhlasí, lze registrovat i cizí vozidla.
  Zemědělské nebo lesnické
  vozidlo s konstrukčně danou
  nejvyšší rychlostí
  maximálně 40 km/h
  Ne Osvědčení o registraci vozidla, část I, Zápis pod písmenem „T“ v technickém průkazu. Činnost jako zemědělec nebo lesník příp. poskytovatel zemědělských nebo lesnických služeb. Prohlášení, že provádí obvyklou přepravu výrobků a spotřebního zboží výhradně v zemědělských a lesnických podnicích.
  Bezemisní vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností do 4,25 Ne Doklady: viz další řádek, Doplňkový doklad osvědčení o registraci vozidla, část I, pole F.1: záznam max. 4.250 kg
  Bezemisní vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností nad 4,25 t (nejdéle do 31.12.2025). Ne 1) Osvědčení o registraci, část I se záznamem bezemisního druhu paliva v pole P.3 (např. elektropohon nebo palivové články / vodík)
  nebo
  2) Záznam 0 gCO2/tkm specifických emisí CO2 v poli 49.5 dokumentu COC (Certificate of Conformity = osvědčení ES o shodě), nebo v poli 2.3 nebo poli 2.6.1 v dokumentu CIF (Customer Information File = zákaznické informace) nebo v poli V.7 osvědčení o registraci vozidla (pro vozidla registrovaná v zahraničí)

Takto registrujte Vaše vozidla

Podle seznamu příkladů zkontrolujte předpoklady pro registraci. Připravte si doklady.

Pomocí formuláře zažádejte volitelně o:

 • první registraci vozidla,
 • prodloužení registrace vozidla nebo
 • zrušení registrace vozidla.

Důležité

Registrace platí nejvýše dva roky. Poté ji lze prodloužit. Registrace, které nebudou prodlouženy před vypršením, pozbudou automaticky platnosti.